Bat­su­ite — alter­na­tí­va sle­pec­kej palič­ky vzliet­la na svo­ju ces­tu!

František Boršík / 31. marca 2015 / Tech a inovácie

Micha­la Maxia­na alias Maxa pozná asi kaž­dý, kto sa pohy­bu­je na slo­ven­skej star­tu­po­vej scé­ne. Pre tých čo náho­dou neve­dia, tak aspoň v skrat­ke: má sil­ný IT back-ground, začal v kor­po­rá­ciách, no postup­ne sa pre­su­nul ku star­tu­pom a do non-pro­fit poľa. Na Slo­ven­sku roz­be­hol Star­tup Wee­ken­dy a dlho­do­bo pod­po­ru­je mla­dých ľudí, pra­cu­je s nimi a pomá­ha ich vzde­lá­vať v rám­ci via­ce­rých ini­cia­tív.

S Maxom som sa poroz­prá­val o jeho naj­nov­šom pro­jek­te, kto­rý dal doko­py s nie­koľ­ký­mi mla­dý­mi ľuď­mi, z kto­rých nie­kto­rí sú jeho býva­lí ale­bo teraj­ší štu­den­ti. Jeden člen tímu je dokon­ca cha­lan z Hong Kon­gu, kto­rý štu­du­je vo Fín­sku. Aj ten­to detail pri­dá­va pro­jek­tu Bat­su­ite na zau­jí­ma­vos­ti.

Tak­že Maxo, ako to celé vznik­lo? Máš veľ­ký network, roz­mýš­ľal si teda, že zapo­jíš mla­dých ľudí, s kto­rý­mi pra­cu­ješ, vez­meš ich na Star­tup Wee­kend do Vied­ne a skú­siš s nimi vymys­lieť nie­čo, čo bude dávať zmy­sel?

Pod­ľa mňa je Star­tup Wee­kend (SW) jed­na z naj­lep­ších prí­le­ži­tos­tí ako sa naštar­to­vať! A rov­na­ko aj dopl­niť tím. My sme na SW nema­li v tíme pro­duk­to­vé­ho dizaj­né­ra a ani v networ­ku som nemal niko­ho, kto by robil har­dwa­ro­vé dizaj­ny na vyš­šej úrov­ni. No a tak sme ho tam pros­te našli.

Bol to ten cha­lan z Hong Kon­gu?

Áno. A to ešte máme to šťas­tie, že on vďa­ka tomu že je z HK, je schop­ný vyba­viť tam neskôr aj manu­fak­tú­ru. Tak­že taká šťast­ná “náho­da.” A prá­ve toto sa ti ľah­ko ude­je na SW, naprí­klad vo Vied­ni.

Je roz­diel medzi SW vo Vied­ni a tým, aké sú SW na Slo­ven­sku?

Ja by som pove­dal, že je tam vždy roz­diel. Aj medzi SW v jed­nom štá­te, tu na Slo­ven­sku. Robí­me SW v Bra­ti­sla­ve, Žili­ne a Koši­ciach. Kaž­dý je nie­čím výni­moč­ný. A závi­sí aj od pora­dia even­tov, lebo komu­ni­ta sa vyví­ja. Naprí­klad ten­to SW vo Vied­ni bol zame­ra­ný na smart cities, bolo tam veľa ľudí — úrad­ní­kov a ďal­ších z vede­nia mes­ta.

Hľa­da­li neja­ké rie­še­nia prob­lé­mov pre svo­je mes­to?

Oni robi­li veľa takej komu­nit­nej robo­ty. Naprí­klad chce­li začať rie­šiť prob­lém s hľa­da­ním spo­lu­bý­va­nia. Bolo to také lokál­ne. Nikto tam nemal nič har­dwa­re-ové. A ak si dob­re spo­mí­nam, ani u nás na SW v pod­sta­te nebol har­dwa­re, spo­mí­nam si iba na Ves­ti­gen… a to už budú 4 roky tuším, jeden z prvých SW.

Ako vznik­la idea účas­ti na SW vo Vied­ni?

Týž­deň dopre­du som zba­dal, že sa SW chys­tá a začal som hľa­dať par­ťá­kov, kto­rí by moh­li so mnou ísť. Jed­né­ho som našiel hneď v pon­de­lok a potom som začal inten­zív­ne hľa­dať v stre­du večer. Ďal­ší cha­la­ni sa mi pri­hlá­si­li a tak sme tam išli v zlo­že­ní: Paľo (har­dwa­re inži­nier), Zajo, kto­rý je ešte štu­dent stred­nej, Peťo, ten štu­du­je biz­ni­so­vú ško­lu vo Vied­ni a ja. A potom sme stret­li Keit­ha.

Tak­že cha­lan z HK, kto­rý štu­du­je vo Fín­sku, pros­te pri­šiel na SW do Vied­ne?

Keith putu­je po Star­tup Ween­doch po celom sve­te, za posled­ný rok bol asi na 20-tich.

Bol už aj na Slo­ven­sku?

Nie, ale urči­te ho sem dotiah­nem! :-)

Kde ste sa stret­li, keď ste pra­co­va­li na 2. ver­zii Bat­su­ite?

Všet­ci sme sa nestret­li, tak­že to je taká “remo­te” robo­ta. Keith je vo Fín­sku, Peťo je vo Vied­ni. Boli sme onli­ne, dali sme si Sky­pe, a pra­co­va­li sme.

Super, tak­že tu je jas­ný dôkaz toho, že i har­dwa­ro­vú vec môžeš do urči­tej mie­ry posú­vať ďalej tým­to spô­so­bom.

Ale iba do urči­tej mie­ry. Pro­duk­to­vý dizajn tre­ba otes­to­vať, tak­že máme prob­lém s pre­no­som náš­ho pro­duk­tu — pro­to­ty­pu do Fín­ska. Keith si to tam pros­te nena­in­šta­lu­je ako apli­ká­ciu. Čiže, Keith nemo­hol uro­biť “user expe­rien­ce” na dru­hom pro­to­ty­pe, dokon­ca ho ešte fyzic­ky ani nevi­del, nedr­žal v ruke. Keith by vedel naprí­klad uro­biť ove­ľa lep­šie videá. 

Čo bude teraz ďalej?

Na zákla­de tej­to pre­zen­tá­cie sme dosta­li mies­to v har­dwa­re-ovom inku­bá­to­re Hardware.co. V Hardware.co sme skon­či­li minu­lú sobo­tu akce­le­rá­ciu, počas kto­rej sme uro­bi­li 2 pro­to­ty­py a jeden sme hneď aj pre­da­li. A ďalej? Hľa­dá­me inves­tment ale­bo inku­bá­tor, aby sme moh­li nápad posu­núť ešte ďalej.

Na prvý pohľad je jas­ný skok medzi prvým a dru­hým pro­to­ty­pom. Prvý bol posta­ve­ný na kole­ne z DYI kitu, šasi pre ten dru­hý ste spra­vi­li už na 3D tla­čiar­ni. 

Áno, 3D tlač sa chys­tá­me využí­vať teraz cel­kom vo veľ­kom, keď­že bude­me pri­chá­dzať s nový­mi pro­to­typ­mi. A samoz­rej­me ide­me tes­to­vať aj nové mate­riá­ly…

Bude naj­väč­ší prob­lém vyla­diť samot­né zaria­de­nie Bat­su­ite?

Har­dwa­re je veľ­mi dôle­ži­tý, ale soft­wa­re je taká istá časť pro­jek­tu. Bat­Su­ite je náh­ra­da sle­pec­kej palič­ky, a člo­vek sa bude musieť naň 100%-ne spo­ľa­hnúť takým spô­so­bom, že mu to bude vedieť pove­dať, čo je oko­lo. Algo­rit­my musí­me pri­pra­viť naprí­klad na scho­dy či iné objek­ty, kto­ré sú bež­ne oko­lo nás.

Toto ma zau­jí­ma, ako bude Bat­su­ite schop­ný roz­lí­šiť sto­lič­ku a naprí­klad taký stĺp? 

Bat­Su­ite bude­me musieť ešte vyla­diť. Bude tam roz­diel­na inten­zi­ta sig­ná­lu, kto­rá bude hlá­siť roz­die­ly vzdia­le­nos­tí od objek­tov.

Čo sa týka vzhľa­du, tvar Bat­su­ite ako ho máte teraz, zosta­ne zacho­va­ný?

Mali sme dve sve­tel­né sig­na­li­zá­cie — vypnu­té / zapnu­té, a mecha­nic­ké vypí­na­cie tla­čid­lo. Po akce­le­rá­cii sme zmen­ši­li tvar, zme­ni­li har­dwa­re, vyla­di­li soft­wa­re. Máme tu nový pro­dukt.

Tak isto nabí­ja­nie: na dru­hom pro­to­ty­pe sme priš­li s indukč­ným nabí­ja­ním, pre­to­že nevi­dia­ci môžu mať prob­lém so zapá­ja­ním malých konek­to­rov.

Ako vám ľudia môžu pomôcť ale­bo sa ozvať, ak majú v oko­lí nevi­dia­ce­ho, čo by rád Bat­su­ite vyskú­šal?

Stá­le hľa­dá­me beta-tes­te­rov, ak sa má nie­kto záu­jem ním stať, nech sa mi urči­te ozve na email [email protected]. Môže pomôcť nie len nám, ale aj obrov­skej komu­ni­te ľudí.

Ako som ti už spo­me­nul, chce­me z toho neskôr spra­viť social enter­pri­se, pôj­de­me do Indie, k ľuďom čo si moc nemô­žu dovo­liť to, čo mi tu na zápa­de.

Berie­te Indiu ako veľ­ký trh, kde by ste teda zača­li?

Vychá­dza­me z ana­lý­zy World Health Orga­ni­za­ti­on (WHO), kto­rá hovo­rí o počte nevi­dia­cich v rôz­nych kra­ji­nách sve­ta. India je prvá s 18 mili­ón­mi sle­pých. Prvot­ný trh bude Rakús­ko a Nemec­ko, keď­že sme boli v nemec­kom akce­le­rá­to­re a pro­jekt začal v Rakús­ku.

Ako sú na tom Rakús­ko a Nemec­ko s počtom nevi­dia­cich?

Rakús­ko ma zhru­ba 30 tisíc nevi­dia­cich a Slo­ven­sko asi 23 tisíc, pod­ľa WHO, a v Nemec­ku to je nie­kde medzi 30 – 40 tisíc.

Čiže na to, koľ­ko má také Nemec­ko oby­va­te­ľov, to je rela­tív­ne málo.

Naprí­klad také Spo­je­né štá­ty už majú cez 6 mili­ó­nov nevi­dia­cich. Tak­že tam bude veľ­mi sluš­ný trh a my sa tam budem sna­žiť pre­sa­diť tiež. Násled­ne by sme chce­li ísť do Indie a tam uro­biť veľ­ký impact!

Tak­že v Indii by to mohol byť iný pro­dukt? 

Plá­nu­je­me robiť Do-It-Your­self (DIY) kity, čím bude­me chcieť zapo­jiť do akcie aj ľudí, kto­rí majú v rodi­ne ale­bo cel­ko­vo v oko­lí nevi­dia­ce­ho.

To sa mi veľ­mi páči, tak­že to nebu­de o tom, že by to bola cha­ri­ta, kto­rá vyrá­ba iba závis­lých ľudí. Bude­te učiť aj komu­ni­tu, kto­rú tvo­ria nie len nevi­dia­ci, ale aj všet­ci oko­lo nich.

Kaž­dé pos­ti­hnu­tie má za násle­dok aj to, že ľudia v oko­lí sú tým ovplyv­ne­ní a tým pádom sa musia aj oni zapo­jiť do toh­to pro­ce­su. A DIY kity môžu byť pek­ná vstup­ná brá­na.

Ste otvo­re­ní aj poten­ciál­nym inves­to­rom a par­tne­rom? 

Roz­hod­ne. Har­dwa­re vie­me uro­biť dob­re, efek­tív­ne a lac­no. Za 2 týžd­ne sme uro­bi­li dva nové pro­to­ty­py, z toho máme funkč­ný a ove­re­ný kon­cept. Rapid pro­to­ty­ping je nie­čo, čo nám otvo­ri­lo dve­re k Lean výro­be har­dwa­re-u. S nie­kto­rý­mi poten­ciál­ny­mi inves­tor­mi už jed­ná­me a ďal­ší sa môžu ozvať — bude­me len radi.

Tak­že už máte neja­kých záu­jem­cov?

Áno, no moc sme našu ideu do sve­ta zatiaľ neko­mu­ni­ko­va­li. Sna­ži­li sme sa dostať do akce­le­rá­to­ra, čo sa nám aj poda­ri­lo. Rie­ši­me tiež via­ce­ro inku­bač­ných prog­ra­mov ako Bolt, Y-com­bi­na­tor ale­bo TechS­tars.

Čo dodať na záver? Maká­te, postup­ne pôj­de­te urči­te vpred, pro­to­typ za pro­to­ty­pom. Pobyt v inku­bá­to­re by vás mal takis­to posu­núť ďalej a verím, že tým pri­lá­ka­te aj poten­ciál­nych inves­to­rov, tes­te­rov Bat­su­ite a prí­pad­ne iných par­tne­rov.

Pres­ne tak. Urči­te sa nám nevá­haj­te ozvať na [email protected] ale­bo pozri­te si náš web www.batsuite.com.

Maxo­vi za roz­ho­vor ďaku­je­me a Bat­su­ite bude­me pozor­ne sle­do­vať. Je to totiž pro­jekt, kto­rý má nie len poten­ciál, ale záro­veň sa sna­ží pomôcť aj jed­nej zo sku­pín, kto­rá pomoc potre­bu­je. 

Pridať komentár (0)