Bat­su­ite — alter­na­tíva sle­pec­kej paličky vzlietla na svoju cestu!

František Boršík / 31. marca 2015 / Tech a inovácie

Michala Maxiana alias Maxa pozná asi každý, kto sa pohy­buje na slo­ven­skej star­tu­po­vej scéne. Pre tých čo náho­dou neve­dia, tak aspoň v skratke: má silný IT back-ground, začal v kor­po­rá­ciách, no postupne sa pre­su­nul ku star­tu­pom a do non-pro­fit poľa. Na Slo­ven­sku roz­be­hol Star­tup Wee­kendy a dlho­dobo pod­po­ruje mla­dých ľudí, pra­cuje s nimi a pomáha ich vzde­lá­vať v rámci via­ce­rých ini­cia­tív.

S Maxom som sa poroz­prá­val o jeho naj­nov­šom pro­jekte, ktorý dal dokopy s nie­koľ­kými mla­dými ľuďmi, z kto­rých nie­ktorí sú jeho bývalí alebo terajší štu­denti. Jeden člen tímu je dokonca cha­lan z Hong Kongu, ktorý štu­duje vo Fín­sku. Aj tento detail pri­dáva pro­jektu Bat­su­ite na zau­jí­ma­vosti.

Takže Maxo, ako to celé vzniklo? Máš veľký network, roz­mýš­ľal si teda, že zapo­jíš mla­dých ľudí, s kto­rými pra­cu­ješ, vez­meš ich na Star­tup Wee­kend do Viedne a skú­siš s nimi vymys­lieť niečo, čo bude dávať zmy­sel?

Podľa mňa je Star­tup Wee­kend (SW) jedna z naj­lep­ších prí­le­ži­tostí ako sa naštar­to­vať! A rov­nako aj dopl­niť tím. My sme na SW nemali v tíme pro­duk­to­vého dizaj­néra a ani v networku som nemal nikoho, kto by robil har­dwa­rové dizajny na vyš­šej úrovni. No a tak sme ho tam proste našli.

Bol to ten cha­lan z Hong Kongu?

Áno. A to ešte máme to šťas­tie, že on vďaka tomu že je z HK, je schopný vyba­viť tam neskôr aj manu­fak­túru. Takže taká šťastná “náhoda.” A práve toto sa ti ľahko udeje na SW, naprí­klad vo Viedni.

Je roz­diel medzi SW vo Viedni a tým, aké sú SW na Slo­ven­sku?

Ja by som pove­dal, že je tam vždy roz­diel. Aj medzi SW v jed­nom štáte, tu na Slo­ven­sku. Robíme SW v Bra­ti­slave, Žiline a Koši­ciach. Každý je nie­čím výni­močný. A závisí aj od pora­dia even­tov, lebo komu­nita sa vyvíja. Naprí­klad tento SW vo Viedni bol zame­raný na smart cities, bolo tam veľa ľudí — úrad­ní­kov a ďal­ších z vede­nia mesta.

Hľa­dali nejaké rie­še­nia prob­lé­mov pre svoje mesto?

Oni robili veľa takej komu­nit­nej roboty. Naprí­klad chceli začať rie­šiť prob­lém s hľa­da­ním spo­lu­bý­va­nia. Bolo to také lokálne. Nikto tam nemal nič har­dware-ové. A ak si dobre spo­mí­nam, ani u nás na SW v pod­state nebol har­dware, spo­mí­nam si iba na Ves­ti­gen… a to už budú 4 roky tuším, jeden z prvých SW.

Ako vznikla idea účasti na SW vo Viedni?

Týž­deň dopredu som zba­dal, že sa SW chystá a začal som hľa­dať par­ťá­kov, ktorí by mohli so mnou ísť. Jed­ného som našiel hneď v pon­de­lok a potom som začal inten­zívne hľa­dať v stredu večer. Ďalší cha­lani sa mi pri­hlá­sili a tak sme tam išli v zlo­žení: Paľo (har­dware inži­nier), Zajo, ktorý je ešte štu­dent stred­nej, Peťo, ten štu­duje biz­ni­sovú školu vo Viedni a ja. A potom sme stretli Keitha.

Takže cha­lan z HK, ktorý štu­duje vo Fín­sku, proste pri­šiel na SW do Viedne?

Keith putuje po Star­tup Ween­doch po celom svete, za posledný rok bol asi na 20-tich.

Bol už aj na Slo­ven­sku?

Nie, ale určite ho sem dotiah­nem! :-)

Kde ste sa stretli, keď ste pra­co­vali na 2. ver­zii Bat­su­ite?

Všetci sme sa nestretli, takže to je taká “remote” robota. Keith je vo Fín­sku, Peťo je vo Viedni. Boli sme online, dali sme si Skype, a pra­co­vali sme.

Super, takže tu je jasný dôkaz toho, že i har­dwa­rovú vec môžeš do urči­tej miery posú­vať ďalej týmto spô­so­bom.

Ale iba do urči­tej miery. Pro­duk­tový dizajn treba otes­to­vať, takže máme prob­lém s pre­no­som nášho pro­duktu — pro­to­typu do Fín­ska. Keith si to tam proste nena­in­šta­luje ako apli­ká­ciu. Čiže, Keith nemo­hol uro­biť “user expe­rience” na dru­hom pro­to­type, dokonca ho ešte fyzicky ani nevi­del, nedr­žal v ruke. Keith by vedel naprí­klad uro­biť oveľa lep­šie videá. 

Čo bude teraz ďalej?

Na základe tejto pre­zen­tá­cie sme dostali miesto v har­dware-ovom inku­bá­tore Hardware.co. V Hardware.co sme skon­čili minulú sobotu akce­le­rá­ciu, počas kto­rej sme uro­bili 2 pro­to­typy a jeden sme hneď aj pre­dali. A ďalej? Hľa­dáme inves­tment alebo inku­bá­tor, aby sme mohli nápad posu­núť ešte ďalej.

Na prvý pohľad je jasný skok medzi prvým a dru­hým pro­to­ty­pom. Prvý bol posta­vený na kolene z DYI kitu, šasi pre ten druhý ste spra­vili už na 3D tla­čiarni. 

Áno, 3D tlač sa chys­táme využí­vať teraz cel­kom vo veľ­kom, keďže budeme pri­chá­dzať s novými pro­to­typmi. A samoz­rejme ideme tes­to­vať aj nové mate­riály…

Bude naj­väčší prob­lém vyla­diť samotné zaria­de­nie Bat­su­ite?

Har­dware je veľmi dôle­žitý, ale soft­ware je taká istá časť pro­jektu. Bat­Su­ite je náh­rada sle­pec­kej paličky, a člo­vek sa bude musieť naň 100%-ne spo­ľa­hnúť takým spô­so­bom, že mu to bude vedieť pove­dať, čo je okolo. Algo­ritmy musíme pri­pra­viť naprí­klad na schody či iné objekty, ktoré sú bežne okolo nás.

Toto ma zau­jíma, ako bude Bat­su­ite schopný roz­lí­šiť sto­ličku a naprí­klad taký stĺp? 

Bat­Su­ite budeme musieť ešte vyla­diť. Bude tam roz­dielna inten­zita sig­nálu, ktorá bude hlá­siť roz­diely vzdia­le­ností od objek­tov.

Čo sa týka vzhľadu, tvar Bat­su­ite ako ho máte teraz, zostane zacho­vaný?

Mali sme dve sve­telné sig­na­li­zá­cie — vypnuté / zapnuté, a mecha­nické vypí­na­cie tla­čidlo. Po akce­le­rá­cii sme zmen­šili tvar, zme­nili har­dware, vyla­dili soft­ware. Máme tu nový pro­dukt.

Tak isto nabí­ja­nie: na dru­hom pro­to­type sme prišli s indukč­ným nabí­ja­ním, pre­tože nevi­diaci môžu mať prob­lém so zapá­ja­ním malých konek­to­rov.

Ako vám ľudia môžu pomôcť alebo sa ozvať, ak majú v okolí nevi­dia­ceho, čo by rád Bat­su­ite vyskú­šal?

Stále hľa­dáme beta-tes­te­rov, ak sa má nie­kto záu­jem ním stať, nech sa mi určite ozve na email info@batsuite.com. Môže pomôcť nie len nám, ale aj obrov­skej komu­nite ľudí.

Ako som ti už spo­me­nul, chceme z toho neskôr spra­viť social enter­prise, pôj­deme do Indie, k ľuďom čo si moc nemôžu dovo­liť to, čo mi tu na západe.

Beriete Indiu ako veľký trh, kde by ste teda začali?

Vychá­dzame z ana­lýzy World Health Orga­ni­za­tion (WHO), ktorá hovorí o počte nevi­dia­cich v rôz­nych kra­ji­nách sveta. India je prvá s 18 mili­ónmi sle­pých. Prvotný trh bude Rakúsko a Nemecko, keďže sme boli v nemec­kom akce­le­rá­tore a pro­jekt začal v Rakúsku.

Ako sú na tom Rakúsko a Nemecko s počtom nevi­dia­cich?

Rakúsko ma zhruba 30 tisíc nevi­dia­cich a Slo­ven­sko asi 23 tisíc, podľa WHO, a v Nemecku to je nie­kde medzi 30 – 40 tisíc.

Čiže na to, koľko má také Nemecko oby­va­te­ľov, to je rela­tívne málo.

Naprí­klad také Spo­jené štáty už majú cez 6 mili­ó­nov nevi­dia­cich. Takže tam bude veľmi slušný trh a my sa tam budem sna­žiť pre­sa­diť tiež. Následne by sme chceli ísť do Indie a tam uro­biť veľký impact!

Takže v Indii by to mohol byť iný pro­dukt? 

Plá­nu­jeme robiť Do-It-Your­self (DIY) kity, čím budeme chcieť zapo­jiť do akcie aj ľudí, ktorí majú v rodine alebo cel­kovo v okolí nevi­dia­ceho.

To sa mi veľmi páči, takže to nebude o tom, že by to bola cha­rita, ktorá vyrába iba závis­lých ľudí. Budete učiť aj komu­nitu, ktorú tvo­ria nie len nevi­diaci, ale aj všetci okolo nich.

Každé pos­ti­hnu­tie má za násle­dok aj to, že ľudia v okolí sú tým ovplyv­není a tým pádom sa musia aj oni zapo­jiť do tohto pro­cesu. A DIY kity môžu byť pekná vstupná brána.

Ste otvo­rení aj poten­ciál­nym inves­to­rom a par­tne­rom? 

Roz­hodne. Har­dware vieme uro­biť dobre, efek­tívne a lacno. Za 2 týždne sme uro­bili dva nové pro­to­typy, z toho máme funkčný a ove­rený kon­cept. Rapid pro­to­ty­ping je niečo, čo nám otvo­rilo dvere k Lean výrobe har­dware-u. S nie­kto­rými poten­ciál­nymi inves­tormi už jed­náme a ďalší sa môžu ozvať — budeme len radi.

Takže už máte neja­kých záu­jem­cov?

Áno, no moc sme našu ideu do sveta zatiaľ neko­mu­ni­ko­vali. Sna­žili sme sa dostať do akce­le­rá­tora, čo sa nám aj poda­rilo. Rie­šime tiež via­cero inku­bač­ných prog­ra­mov ako Bolt, Y-com­bi­na­tor alebo TechS­tars.

Čo dodať na záver? Makáte, postupne pôj­dete určite vpred, pro­to­typ za pro­to­ty­pom. Pobyt v inku­bá­tore by vás mal takisto posu­núť ďalej a verím, že tým pri­lá­kate aj poten­ciál­nych inves­to­rov, tes­te­rov Bat­su­ite a prí­padne iných par­tne­rov.

Presne tak. Určite sa nám nevá­hajte ozvať na info@batsuite.com alebo pozrite si náš web www.batsuite.com.

Maxovi za roz­ho­vor ďaku­jeme a Bat­su­ite budeme pozorne sle­do­vať. Je to totiž pro­jekt, ktorý má nie len poten­ciál, ale záro­veň sa snaží pomôcť aj jed­nej zo sku­pín, ktorá pomoc potre­buje. 

Pridať komentár (0)