BBC daro­valo štu­den­tom milión počí­ta­čov, chce ich naučiť prog­ra­mo­vať

Martin Bohunický / 23. marca 2016 / Business

Brit­ská BBC konečne vyvi­nula sľu­bo­vaný počí­tač Micro Bit, ktorý sa nápadne podobá na už pre­slá­vený Rasp­berry Pi. 

Spo­loč­nosť tento počí­tač doru­čila pri­bližne jed­nému mili­ónu sied­ma­kov v Anglicku, Walese, Škót­sku a Sever­nom Írsku. Tento počí­tač zostáva štu­den­tom navždy a je súčas­ťou prog­ramu BBC, cez ktorý sa sna­žia namo­ti­vo­vať mla­dých k prog­ra­mo­va­niu a kre­a­tív­nym využi­tiam tech­no­ló­gie.

Keď počí­tač dostanú všetci, mal by sa dostať aj na trh. Cenovka dopo­siaľ nie je známa, no osobne pred­po­kla­dám, že nebude prí­liš odlišná od cenovky počí­ta­čov Rasp­berry, ktoré zože­nieš za cenu pár pív.

The-BBC-wants-to-encourage-kids-to-code-with-its-free-programmable-computer

foto: thenextweb.com

BBC nejde o biz­nis, celý výťa­žok z voľne pre­daj­ných kusov pôjde na ďal­šie vzde­lá­va­nie ľudí. Micro Bit je vyba­vený 25 LED svet­lami, kon­fi­gu­ro­va­teľ­nými tla­čít­kami, nechýba akce­le­ro­me­ter, kom­pas, Blu­e­to­oth a mož­nosť pri­po­jiť ďal­šie sen­zory. Fun­go­vať môže dokonca ako fit­ness trac­ker alebo smart hodinky.

zdroj: thenextweb.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: bbc.co.uk

Pridať komentár (0)