BBC daro­va­lo štu­den­tom mili­ón počí­ta­čov, chce ich naučiť prog­ra­mo­vať

Martin Bohunický / 23. marca 2016 / Business

Brit­ská BBC koneč­ne vyvi­nu­la sľu­bo­va­ný počí­tač Mic­ro Bit, kto­rý sa nápad­ne podo­bá na už pre­slá­ve­ný Rasp­ber­ry Pi. 

Spo­loč­nosť ten­to počí­tač doru­či­la pri­bliž­ne jed­né­mu mili­ó­nu sied­ma­kov v Anglic­ku, Wale­se, Škót­sku a Sever­nom Írsku. Ten­to počí­tač zostá­va štu­den­tom navž­dy a je súčas­ťou prog­ra­mu BBC, cez kto­rý sa sna­žia namo­ti­vo­vať mla­dých k prog­ra­mo­va­niu a kre­a­tív­nym využi­tiam tech­no­ló­gie.

Keď počí­tač dosta­nú všet­ci, mal by sa dostať aj na trh. Cenov­ka dopo­siaľ nie je zná­ma, no osob­ne pred­po­kla­dám, že nebu­de prí­liš odliš­ná od cenov­ky počí­ta­čov Rasp­ber­ry, kto­ré zože­nieš za cenu pár pív.

The-BBC-wants-to-encourage-kids-to-code-with-its-free-programmable-computer

foto: thenextweb.com

BBC nej­de o biz­nis, celý výťa­žok z voľ­ne pre­daj­ných kusov pôj­de na ďal­šie vzde­lá­va­nie ľudí. Mic­ro Bit je vyba­ve­ný 25 LED svet­la­mi, kon­fi­gu­ro­va­teľ­ný­mi tla­čít­ka­mi, nechý­ba akce­le­ro­me­ter, kom­pas, Blu­e­to­oth a mož­nosť pri­po­jiť ďal­šie sen­zo­ry. Fun­go­vať môže dokon­ca ako fit­ness trac­ker ale­bo smart hodin­ky.

zdroj: thenextweb.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: bbc.co.uk

Pridať komentár (0)