Beats Music končí?!

Kika Besedičová / 23. september 2014 / Business

V máji sme vás infor­mo­vali, že kali­forn­ský gigant Apple kúpil za 3 miliardy dolá­rov spo­loč­nosť Beats zalo­ženú rap­pe­rom Dr Dre. Až na demon­štra­tívny tele­fo­nát medzi Timom Cookom a Dr. Dre počas WWDC 2014 sme toho prí­liš o zme­nách pod novým vede­ním nepo­čuli, teraz sa však obja­vujú infor­má­cie, že Apple spraví “čis­tku” a plá­nuje prav­de­po­dobne zasta­viť vývoj stre­a­mo­va­cej služby Beats Music. 

Samotná spo­loč­nosť Apple síce špe­ku­lá­cie nego­vala, táto infor­má­cia sa však obja­vuje stále z via­ce­rých údajne dôve­ry­hod­ných zdro­jov priamo v Apple. Vzhľa­dom k ofi­ciál­nemu pop­re­tiu sa tak­tiež špe­ku­lo­vať o tom, že Beats Music skončí len ako značka, ale samotnú službu Apple neja­kým spô­so­bom integ­ruje naprí­klad do iTu­nes.

Koniec kon­cov tento postup je cel­kom bežný, dôka­zom je značka Nokia, ktorá postupne mizne z povr­chu zem­ského po odkú­pení fín­skej spo­loč­nosti Mic­ro­sof­tom. Uvi­díme ako to s Beats Music nako­niec dopadne a akým spô­so­bom Apple zapojí audio tech­niku ​Beats do svojho reper­to­áru.

Beats a jeho doko­nalý mar­ke­ting:

Zdroj: BI

Pridať komentár (0)