Sme bio a eko aj off­line, alebo len online?

Simona Hanzelová / 27. novembra 2016 / Eko

Podľa počtu “laj­kov”, ktoré dostá­vajú eko­lo­gické pro­jekty, by sa mohlo zdať, že sme všetci eko. Rea­lita je však iná. Prečo?

Žijeme v zvlášt­nej dobe, mini­málne pokiaľ ide o naše hod­noty. Sme neuve­ri­teľne rýchla, pohodlná, extrémne kon­zumná a bohu­žiaľ — pokiaľ ide o životné pro­stre­die — aj bez­o­hľadná spo­loč­nosť. Každý sa stará len o to svoje, no zabú­dame na to spo­ločné. Nezau­jí­mame sa, čo sa deje okolo nás – teda, pokiaľ to nie je na sociál­nej sieti. Na jed­nej strane “laj­ku­jeme” solárne panely a Adi­dasy vyro­bené z odpadu, pre­tože kdesi v kútiku duše cítime, že toto je smer, akým by sa malo ľud­stvo ube­rať, no keď sa odhlá­sime, spolu s inter­ne­tom vypneme aj svoje eko­lo­gické ja.

Možno sme len leniví, alebo si dosta­točne neuve­do­mu­jeme váž­nosť situ­ácie. Mys­líme si, že sami nič nezmô­žeme alebo že nás sa to netýka. Prí­padne sme pre­sved­čení, že člo­vek 21. sto­ro­čia sa nepot­re­buje zau­jí­mať o životné pro­stre­die. Že sme na to dosť moderní a zanep­ráz­dnení, a byť „eko“ je nuda.

bio4zdroj. koláž 41.media.tumblr.com/65.media.tumblr.com

Mať úctu k prí­rode by však malo byť samoz­rej­mos­ťou pre nás všet­kých. Byť eco-friendly nezna­mená, že musíš byť nejaký zanie­tený akti­vista. Treba si v prvom rade uve­do­miť, že keby si každý jeden z nás vážil to, čo máme, naša pla­néta by vyze­rala úplne inak. Pre­tože to, v akom stave je naše životné pro­stre­die, nie je len mojou alebo tvo­jou vizit­kou. Je to vizit­kou nás všet­kých.

Áno, byť eko stojí kúsok času, a občas aj viac peňazí. No čím ďalej, tým viac trpíme vše­li­ja­kými aler­giami a cho­ro­bami. Rov­nako aj naša pla­néta trpí prí­rod­nými kata­stro­fami a rôz­nymi ano­má­liami. V koneč­nom dôsledku tak zapla­tíme tú naj­vyš­šiu cenu svo­jím zdra­vím. A my predsa chceme žiť zdravo. Dávame “lajky” nastaj­lo­va­ným bio, vegan, raw zdra­vým obe­dom a nád­her­ným, člo­ve­kom nedot­knu­tým mies­tam, no sme takí aj off­line?

bio2zdroj: koláž exploregram.com/25.media.tumblr.com

Bohu­žiaľ, väč­ši­nou tie správne veci pod­po­ru­jeme len online, no tým nášmu život­nému pro­stre­diu nepo­mô­žeme. Pri­tom už dnes môžeme niečo zme­niť, a je to oveľa jed­no­duch­šie, než si mys­líš. Stačí ísť krok po kroku – dá sa začať naozaj od drob­ností.

Tak naprí­klad, plá­tenú tašku kúpiš za menej ako dve eurá. Ak si ju so sebou vez­meš každý deň na nákup, dáš stop plas­to­vým ige­lit­kám. Len si pred­stav, koľko ľudí na celom svete každý deň naku­puje, a koľko sa takých plas­to­vých tašiek sa kvôli tomu zby­točne pro­du­kuje.

Alebo taká recyk­lá­cia odpadu. V mno­hých vyspe­lých kra­ji­nách samoz­rej­mosť, no u nás pre veľa domác­ností a pra­co­vísk stále iba vzác­nosť. A prečo naku­po­vať vodu v plas­to­vých fľa­šiach? Na Slo­ven­sku môžeme byť v porov­naní s mno­hými čas­ťami sveta neuve­ri­teľne vďační za to, že máme kva­litnú pitnú vodu.

bio3zdroj: koláž 3.bp.blogspot.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com

Sme schopní odviezť sa autom, hoci by nám cesta zabrala možno päť či desať minút pešo. Na bicykli oveľa menej. Nepot­rebné veci vyha­dzu­jeme, pri­tom exis­tuje lep­šie rie­še­nie – ak ich nech­ceš, posuň ich ďalej nie­komu, komu padnú na úži­tok. A rov­nako nie je nič jed­no­duch­šie, ako vyho­diť odpadky do koša – odho­diť ich na zem je zna­kom maxi­mál­nej aro­gan­cie a nulo­vej výchovy.

Ak máš záh­radku, sepa­ruj orga­nický odpad. Kom­pos­tuj. A vypes­tuj si ovo­cie a zele­ninu sám – budeš aspoň vedieť, čo ješ. Alebo pod­por poc­ti­vých miest­nych výrob­cov a far­má­rov. A vedel si, že na spra­co­va­nie jed­ného kila hovä­dzieho mäsa treba až 2 500 lit­rov vody? Aspoň jeden bez­mä­sitý deň v týždni ti roz­hodne neuš­kodí.

biozdroj: koláž media.tumblr.com/secure.static.tumblr.com

Našťas­tie, v posled­nej dobe sa medzi nami čoraz čas­tej­šie obja­vujú ľudia, kto­rým na našej pla­néte naozaj záleží, a vyna­kla­dajú všetku svoju ener­giu na to, aby uro­bil čo i len malú zmenu k lep­šiemu. Výsled­kom sú mnohé krásne pro­jekty a pro­dukty, ktoré nám všet­kým doka­zujú, že môžeme uro­biť niečo dobré pre seba, aj pre našu pla­nétu, a mať z toho dobrý pocit. A že keď sa chce, všetko sa dá. A tak tu máme second­handy na úrovni a ľudí, ktorí vdy­chujú sta­rým veciam nový život, mnohé poc­tivé gas­tro pre­vádzky, bio pro­dukty a prvé elek­tro­mo­bily a eko dom­čeky. Skúsme takýchto ľudí ešte viac pod­po­ro­vať – a to nie len “laj­kami”.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž ihdimages.com/67.media.tumblr.com

Pridať komentár (0)