Bláz­nivá skle­nená šmyk­ľavka na vrchu mra­ko­drapu v L.A.

Veronika Šagátová / 25. septembra 2016 / Zaujímavosti

Na naj­vyš­šej budove v Los Ange­les sa môžeš šmyk­núť zo 70. poscho­dia na 69. poscho­die na šmyk­ľavke s neopí­sa­teľ­ným výhľa­dom.

Odvá­žil by si sa spus­tiť skle­ne­nou šmyk­ľav­kou, ktorá je pri­po­jená k von­kaj­šej časti mra­ko­drapu vyso­kého pri­bližne 300 met­rov?

Atrak­ciu, nazý­vanú Skys­lide, otvo­rili tento rok v lete, na naj­vyš­šej budove v Los Ange­les. Môže si ju vyskú­šať každý, kto má dosta­tok odvahy.

Je celá pre­sk­lená a ide zo 70. na 69. Poscho­die na budove U. S. Bank Tower, ale z von­kaj­šej strany budovy. Cítiš sa, akoby si letel nie­kde vysoko nad mes­tom, ale husia koža, ktorú dosta­neš, keď si na hor­skej dráhe je nič, v porov­naní s tým, čo cítiš, keď sa spus­tíš na Skys­lide.

Táto šia­lená šmyk­ľavka svo­jim odváž­liv­com ponúka okrem adre­na­línu aj neuve­ri­teľný pohľad na L.A.

Zdroj článku a zdroj titul­nej foto­gra­fie: Bright Side

Pridať komentár (0)