Bláz­ni­vá skle­ne­ná šmyk­ľav­ka na vrchu mra­ko­dra­pu v L.A.

Veronika Šagátová / 25. septembra 2016 / Zaujímavosti

Na naj­vyš­šej budo­ve v Los Ange­les sa môžeš šmyk­núť zo 70. poscho­dia na 69. poscho­die na šmyk­ľav­ke s neopí­sa­teľ­ným výhľa­dom.

Odvá­žil by si sa spus­tiť skle­ne­nou šmyk­ľav­kou, kto­rá je pri­po­je­ná k von­kaj­šej čas­ti mra­ko­dra­pu vyso­ké­ho pri­bliž­ne 300 met­rov?

Atrak­ciu, nazý­va­nú Skys­li­de, otvo­ri­li ten­to rok v lete, na naj­vyš­šej budo­ve v Los Ange­les. Môže si ju vyskú­šať kaž­dý, kto má dosta­tok odva­hy.

Je celá pre­sk­le­ná a ide zo 70. na 69. Poscho­die na budo­ve U. S. Bank Tower, ale z von­kaj­šej stra­ny budo­vy. Cítiš sa, ako­by si letel nie­kde vyso­ko nad mes­tom, ale husia koža, kto­rú dosta­neš, keď si na hor­skej drá­he je nič, v porov­na­ní s tým, čo cítiš, keď sa spus­tíš na Skys­li­de.

Táto šia­le­ná šmyk­ľav­ka svo­jim odváž­liv­com ponú­ka okrem adre­na­lí­nu aj neuve­ri­teľ­ný pohľad na L.A.

Zdroj člán­ku a zdroj titul­nej foto­gra­fie: Bright Side

Pridať komentár (0)