BLÍŽI SA STAR­TUP SUM­MIT 2014 V Prahe

Stanka Brezániová / 13. jún 2014 / Tools a produktivita

Kon­fe­ren­cia, ktorá na jed­nom mieste spojí svet kor­po­rá­cií a star­tu­pov. Či už pat­ríte k jed­nej alebo dru­hej sku­pine, je sa na čo tešiť. A vôbec, čo majú veľké kor­po­rá­cie spo­ločné so star­tupmi, ktoré často začí­najú na nule? Všetko sa dozviete na mieste. 

Hlav­ným posols­tvom podu­ja­tia je uzna­nie novej súčasti star­tup eko­sys­tému. Okrem star­tu­pov a angel inves­to­rov sa sem pri­plietli aj väčší giganti s vlast­ným štý­lom hry. Biz­nis modely spo­loč­ností vytvá­rajú pre­po­je­nie s nápadmi pro­stred­níc­tvom akce­le­rá­to­rov, inku­bá­to­rov, inter­ných ino­vač­ných prog­ra­mov alebo súťaží. 

Prog­ram sa začína už deň vopred na „pred­po­du­jatí“ Pra­gue Crunch. Keby vám názov nič nena­po­ve­dal, spon­zo­rom je TechC­runch. Zúčast­nia sa ho aj novi­nári spo­mí­na­ného časo­pisu, star­tupy vybrané na podu­ja­tie a ľudia, ktorí jed­no­du­cho chcú veci robiť a nie iba o nich hovo­riť. Cel­kovo podu­ja­tie sľu­buje dobrú atmo­sféru a mož­nosť nad­via­zať zau­jí­mavé spo­lu­práce. A úprimne si pri­znajme, pri čom inom sa zbie­rajú kon­takty lep­šie ako pri pohá­riku?

Otvá­ra­cím reč­ní­kom kon­fe­ren­cie bude Julie Mey­erová. Výsledky Google vyhľa­dá­va­nia sú jej vážne plné, tak tu len veľmi stručne. V roku 2000 zalo­žila spo­loč­nosť Ariadne Capi­tal a spolu so 62 zakla­da­jú­cimi pod­ni­ka­teľmi vytvo­rila nový model finan­co­va­nia „pod­ni­ka­te­ľov pre pod­ni­ka­te­ľov“. Asi naj­zná­mej­šou spo­loč­nos­ťou, ktorú istila, je Skype. Jej pro­jek­tom je aj enter­pre­ne­ur­coun­try, ktorá tvorí istý medzi­člá­nok medzi ino­vá­to­romi a kor­po­rá­ciami. Pekne pre­po­je­nie s toh­to­roč­ným posols­tvom kon­fe­ren­cie.

Roz­vrh kon­fe­ren­cie je naozaj pes­trý. Najprv pre­behne networ­king na Pra­gu­eC­runch, kde sa budú hos­tia môcť dozve­dieť mnoho zau­jí­ma­vostí od pro­fe­si­oná­lov. To naj­lep­šie, samoz­rejme, na koniec. Zla­tým klin­com prog­ramu je vyjed­ná­va­nie priamo na pódiu. Miestny pod­ni­ka­teľ a jeho práv­nik sa budú sna­žiť dosiah­nuť naj­lep­šiu možnú dohodu ohľa­dom rizi­ko­vého kapi­tálu, ktorý môžu zís­kať. Umož­nia tak divá­kom nahliad­nuť priamo do pro­cesu zís­ka­va­nia inves­tí­cie.

K dis­po­zí­cií sú momen­tálne „early bird“ lís­tky za 75 eur. Aspoň zatiaľ. Par­tnermi podu­ja­tia sú naprí­klad Social­ba­kers alebo Wayra. Viac infor­má­cií náj­dete na ofi­ciál­nej stránke podu­ja­tia.

Zdroje: startupsummit.cz, entrepreneurcountry.com, infotraveler.com, wayracee.com

Pridať komentár (0)