Blíži sa významné výročie. Markíza zareagovala vlastným celovečerným dokumentom

Mária Ambrozová / 11. februára 2019 / Marketing/Sketcher

  • Feb­ruár 2018 sa do his­tó­rie Slo­ven­ska prav­de­po­dobne za­píše po­dobne sil­nými pís­me­nami ako no­vem­ber 1989
  • Udiali sa veľké veci, hoci slo­boda ten­to­krát do­stala na frak
  • Blíži sa vý­znamné vý­ro­čie a mé­diá naň re­a­gujú po svo­jom
zdroj: TASR - Jakub Kotian
  • Feb­ruár 2018 sa do his­tó­rie Slo­ven­ska prav­de­po­dobne za­píše po­dobne sil­nými pís­me­nami ako no­vem­ber 1989
  • Udiali sa veľké veci, hoci slo­boda ten­to­krát do­stala na frak
  • Blíži sa vý­znamné vý­ro­čie a mé­diá naň re­a­gujú po svo­jom

21. feb­ruár je dňom vý­ro­čia smrti dvoch mla­dých ľudí. Je dňom, ktorý na­šou ma­lou kra­ji­nou po­riadne otria­sol a zrejme ni­kdy ne­zos­tane za­bud­nutý. Za po­sledný rok sa na po­li­tic­kej scéne, aj v spo­loč­nosti ako ta­kej mnohé zme­nilo. Rok po tejto uda­losti si pri­po­mí­najú mnohé mé­diá, umelci či ve­rej­nosť.

Pred ro­kom na vraždu no­vi­nára Jána Ku­ciaka a jeho snú­be­nice Mar­tiny Kuš­ní­ro­vej gra­fici húfne re­a­go­vali svo­jimi mi­ni­ma­lis­tic­kými die­lami (viac si pre­čí­taš TU):

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: FB/De­ji­licko, Mar­tin Ba­ja­nik, Ján Bača, Bre­ak­po­int

Dnes je však na trhu aj kniha z dielne šéf­re­dak­tora Ak­tu­ality.sk a viac ako de­siatky ďal­ších no­vi­ná­rov a na vý­ro­čie pri­po­me­nu­tia si tohto dňa sa pri­pra­vujú aj mé­diá.

Te­le­ví­zia Mar­kíza sa do­konca roz­hodla pre vlastný ce­lo­ve­černý do­ku­ment na tému vraždy Jána Ku­ciaka a Mar­tiny Kuš­ní­ro­vej, ktorý sa 21. feb­ru­ára chystá od­vy­sie­lať v prime-time o 20:30 hod..

Podľa Me­diálne.sk sa v do­ku­mente tvor­co­via vrá­tia na­s­päť v čase do feb­ru­ára 2018, vy­chá­dzajú zo spi­sov a vý­po­vedí a prav­de­po­dobne na­jo­ča­ká­va­nej­ším bo­dom bude ani­má­cia prav­de­po­dob­ného prie­behu vraždy.

Pridať komentár (0)