BMW M4 GTS: Keď je „M“-ko málo!

rufus / 15. októbra 2015 / Tech a inovácie

Den­ne uve­rej­ňu­je­me člán­ky o gad­ge­toch, star­tu­poch, ino­vá­ciách a množ­stve ďal­ších novi­niek, no BMW M4 GTS je tech­no­lo­gic­kým krá­ľom, kto­rý si u nás zaslú­ži byť spo­me­nu­tý. Tak poď­me na to.

BMW s pís­men­kom M v náz­ve je vlh­kým snom kaž­dé­ho fana­ti­ka do Bavo­rá­kov. Veď kto by nech­cel to naj­lep­šie, najp­res­tíž­nej­šie, naj­vý­kon­nej­šie. Radosť z jaz­dy, kto­rú zaži­je­te v M-ku sa dá porov­ná­vať len s málo­čím. Lep­šia je azda už len jaz­da v nie­čom ešte lep­šom, ako je M. Tým nie­čím je prá­ve BMW M4 GTS.

PRE 700 VYVO­LE­NÝCH

Kon­cept toh­to dela sa obja­vil už v lete, no jeho séri­ová výro­ba potvr­de­ná ešte nebo­la. Teraz je už všet­ko jas­né, no o kla­sic­kú séri­ov­ku nepôj­de ani omy­lom. Dosta­ne sa len k 700 štast­ným, 300 kusov z toho je urče­ných pre USA. Pôj­de teda o maxi­mál­nu rarit­ku.

V čom je GTS také výni­moč­né? V prvom rade je to výkon. „Oby­čaj­ná“ M4-ka dis­po­nu­je výko­nom 431 koní. Tu doká­že šesť­va­lec dostať zo seba až rov­ných 500 koní, čo je fakt cítiť. Vďa­ka tomu sa na stov­ku dosta­ne­te len za 3,8 sekun­dy a maxi­mál­ku neli­mi­tu­je žia­den obme­dzo­vač, máte mož­nosť uhá­ňať až 305 km/h!

BMW M4 GTS

KÚZEL­NÍ­CI V BMW?

Ako sa to poda­ri­lo? Kone navy­še sa našli aj vďa­ka sys­té­mu vstre­ko­va­nia vody do nasá­va­nia a záro­veň efek­tív­nej­šie­mu chla­de­niu. Naj­zau­jí­ma­vej­šie je, že výrob­ca udá­va nezme­ne­nú spot­re­bu. Mať tak­to nabi­té auto, kto­ré žerie pod 10 lit­rov je priam zázrak! Úpra­vy sú zrej­mé aj na prvý pohľad. Kapo­ta je väč­šia, všim­ne­te si difú­zor, rov­na­ko aj zadné prí­tlač­né kríd­lo. Sfar­be­nie kom­bi­nu­je agre­si­vi­tu s ele­gan­ci­ou, sta­rá sa o to šedá s oran­žo­vou far­bou. Tie­to dve far­by domi­nu­jú aj po zasad­nu­tí do pre­te­kár­skych seda­diel, škru­pín. Vša­de kar­bón a odľah­če­né plas­ty, aj to sa podie­ľa­lo na zní­že­ní hmot­nos­ti. BMW M4 GTS váži len 1 510 kg! Má síce len dvo­j­icu seda­diel, no záslu­hou mušej váhy zajaz­di­lo toto Bávo sever­nú sluč­ku Nur­bur­grin­gu len za 7 minút a 28 sekúnd. V rám­ci šet­re­nia hmot­nos­ti zmiz­li dokon­ca aj vnú­tor­né kľuč­ky dve­rí. No sto­jí to za to.

Pokiaľ máte rých­losť v krvi, iste si pri­pla­tí­te za ochran­ný pre­te­kár­sky rám či hasia­ci prí­stroj a bude­te pri­pra­ve­ný aj na okru­hy. Teda ak máte poriad­ne tuč­né kon­to. Cena limi­to­va­né­ho BMW M4 GTS nie je zná­ma no, istot­ne pre­kro­čí hra­ni­cu 100 000 eur. A to nie je málo ani za také­to nama­ka­né auto.

BMW M4 GTSBMW M4 GTSBMW M4 GTSBMW M4 GTSBMW M4 GTSBMW M4 GTSBMW M4 GTS

zdroj:autobazar.eu
Pridať komentár (0)