BMW M4 GTS: Keď je „M“-ko málo!

rufus / 15. októbra 2015 / Tech a inovácie

Denne uve­rej­ňu­jeme články o gad­ge­toch, star­tu­poch, ino­vá­ciách a množ­stve ďal­ších novi­niek, no BMW M4 GTS je tech­no­lo­gic­kým krá­ľom, ktorý si u nás zaslúži byť spo­me­nutý. Tak poďme na to.

BMW s pís­men­kom M v názve je vlh­kým snom kaž­dého fana­tika do Bavo­rá­kov. Veď kto by nech­cel to naj­lep­šie, najp­res­tíž­nej­šie, naj­vý­kon­nej­šie. Radosť z jazdy, ktorú zaži­jete v M-ku sa dá porov­ná­vať len s málo­čím. Lep­šia je azda už len jazda v nie­čom ešte lep­šom, ako je M. Tým nie­čím je práve BMW M4 GTS.

PRE 700 VYVO­LE­NÝCH

Kon­cept tohto dela sa obja­vil už v lete, no jeho séri­ová výroba potvr­dená ešte nebola. Teraz je už všetko jasné, no o kla­sickú séri­ovku nepôjde ani omy­lom. Dostane sa len k 700 štast­ným, 300 kusov z toho je urče­ných pre USA. Pôjde teda o maxi­málnu raritku.

V čom je GTS také výni­močné? V prvom rade je to výkon. „Oby­čajná“ M4-ka dis­po­nuje výko­nom 431 koní. Tu dokáže šesť­va­lec dostať zo seba až rov­ných 500 koní, čo je fakt cítiť. Vďaka tomu sa na stovku dosta­nete len za 3,8 sekundy a maxi­málku neli­mi­tuje žia­den obme­dzo­vač, máte mož­nosť uhá­ňať až 305 km/h!

BMW M4 GTS

KÚZEL­NÍCI V BMW?

Ako sa to poda­rilo? Kone navyše sa našli aj vďaka sys­tému vstre­ko­va­nia vody do nasá­va­nia a záro­veň efek­tív­nej­šiemu chla­de­niu. Naj­zau­jí­ma­vej­šie je, že výrobca udáva nezme­nenú spot­rebu. Mať takto nabité auto, ktoré žerie pod 10 lit­rov je priam zázrak! Úpravy sú zrejmé aj na prvý pohľad. Kapota je väč­šia, všim­nete si difú­zor, rov­nako aj zadné prí­tlačné krídlo. Sfar­be­nie kom­bi­nuje agre­si­vitu s ele­gan­ciou, stará sa o to šedá s oran­žo­vou far­bou. Tieto dve farby domi­nujú aj po zasad­nutí do pre­te­kár­skych seda­diel, škru­pín. Všade kar­bón a odľah­čené plasty, aj to sa podie­ľalo na zní­žení hmot­nosti. BMW M4 GTS váži len 1 510 kg! Má síce len dvo­j­icu seda­diel, no záslu­hou mušej váhy zajaz­dilo toto Bávo severnú slučku Nur­bur­gringu len za 7 minút a 28 sekúnd. V rámci šet­re­nia hmot­nosti zmizli dokonca aj vnú­torné kľučky dverí. No stojí to za to.

Pokiaľ máte rých­losť v krvi, iste si pri­pla­títe za ochranný pre­te­kár­sky rám či hasiaci prí­stroj a budete pri­pra­vený aj na okruhy. Teda ak máte poriadne tučné konto. Cena limi­to­va­ného BMW M4 GTS nie je známa no, istotne pre­kročí hra­nicu 100 000 eur. A to nie je málo ani za takéto nama­kané auto.

BMW M4 GTSBMW M4 GTSBMW M4 GTSBMW M4 GTSBMW M4 GTSBMW M4 GTSBMW M4 GTS

zdroj:autobazar.eu
Pridať komentár (0)