Bob Dylan zís­kal Nobe­lo­vu cenu za lite­ra­tú­ru

Martina Ditrichová / 13. októbra 2016 / Zaujímavosti

Dylan sa stal pri ude­ľo­va­ní toh­to­roč­nej Nobe­lo­vej ceny veľ­kým prek­va­pe­ním.

Zná­my ame­ric­ký spe­vák a tex­tár Bob Dylan zís­kal oce­ne­nie za “vytvo­re­nie nových bás­nic­kých výra­zov v boha­tej tra­dí­cii ame­ric­kej hud­by,” ako pove­da­la Sara Danils, tajom­níč­ka Švéd­skej aka­dé­mie, kto­rá roz­dá­va výhry.

15dbcbbc6b0df6b301acedbb0fb96326

zdroj: cdn3-www.musicfeeds.com.au

Dylan sa naro­dil v roku 1941 v Min­ne­so­te ako Robert Allen Zim­mer­man a tvo­rí a inter­pre­tu­je sklad­by už vyše 50 rokov. Pre­slá­vil sa pies­ňa­mi ako Blo­wing in the Wind, či Like a Rol­ling Sto­ne. Svoj debu­to­vý album vydal v roku 1962 a odvte­dy má sil­ný vplyv na celo­sve­to­vú scé­nu popu­lár­nej hud­by. Jeho tvor­ba sa čas­to točí aj oko­lo sociál­nych a poli­tic­kých otá­zok.

Je úžas­ný bás­nik v anglic­ky hovo­ria­cej tra­dí­cii a má výbor­ný vkus,” komen­tu­je Danil­so­vá. „Už 55 rokov a nestá­le sa roz­ví­ja.”

Pod­ľa komi­sie ude­ľu­jú­cej ceny: „Jeho album revolv[e] sa točí oko­lo tém ako sociál­ne pod­mien­ky člo­ve­ka, nábo­žen­stvo, poli­ti­ka a lás­ka,” oča­ká­va­júc urči­tú kri­ti­ku zo stra­ny šir­šej verej­nos­ti, kvô­li fak­tu, že Dylan je skôr vide­ný ako muzi­kant ako autor. „Okrem boha­tej pro­duk­cie albu­mov, Dylan vydal expe­ri­men­tál­nu prá­cu ako Taran­tu­la (1971) a zbier­ku Wri­tings and Dra­wings (1973), kto­rá obsa­hu­je spo­mien­ky z dáv­nych čias v New Yor­ku a posky­tu­je zábles­ky z jeho živo­ta z cen­tra popu­lár­nej kul­tú­ry. Bob Dylan je ako ume­lec prek­va­pi­vo uni­ver­zál­ny. Bol aktív­nym malia­rom, her­com a sce­ná­ris­tom. Má sta­tus iko­ny. Má hlbo­ký vplyv na súčas­nú hud­bu.”

Alf­red Nobel veľ­mi nejas­ne defi­no­val kri­té­riá, kto­ré by mali roz­hod­núť o víťa­zo­vi ceny, a pre­to porot­co­via ozna­ču­jú svo­ju prá­cu ako rad poku­sov o výklad veľ­mi nepres­ne for­mu­lo­va­nej vôle.

Cena bola od roku 1901 ude­le­ná 109 lau­re­átom. Medzi pred­chá­dza­jú­cich víťa­zov pat­rí naprí­klad Svet­la­na Ale­xie­vich, Pat­rick Modia­no, či Ali­ce Mon­ro.

Bob Dylan sa stal prvým Ame­ri­čan, kto­rý vyhral cenu za lite­ra­tú­ru od Toni­ho Mor­ri­so­na v roku 1993. Jeho tri­umf vyvra­cia komen­tár Hora­cea Eng­dah­la z roku 2008: „Spo­je­né štá­ty sú prí­liš izo­lo­va­né, prí­liš úzko­pr­sé. Nepre­kla­da­jú dosta­toč­ne a veľ­mi sa nepo­die­ľa­jú na väč­šom dia­ló­gu lite­ra­tú­ry… Tá igno­ran­cia ich zdr­žia­va.

Dnes sa zdá, že poro­ta už evi­den­tne zme­ni­la názor.

zdroj: guardian.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: spainisculture.com,assets.rollingstone.com

Pridať komentár (0)