Bob Dylan zís­kal Nobe­lovu cenu za lite­ra­túru

Martina Ditrichová / 13. októbra 2016 / Zaujímavosti

Dylan sa stal pri ude­ľo­vaní toh­to­roč­nej Nobe­lo­vej ceny veľ­kým prek­va­pe­ním.

Známy ame­rický spe­vák a tex­tár Bob Dylan zís­kal oce­ne­nie za “vytvo­re­nie nových bás­nic­kých výra­zov v boha­tej tra­dí­cii ame­ric­kej hudby,” ako pove­dala Sara Danils, tajom­níčka Švéd­skej aka­dé­mie, ktorá roz­dáva výhry.

15dbcbbc6b0df6b301acedbb0fb96326

zdroj: cdn3-www.musicfeeds.com.au

Dylan sa naro­dil v roku 1941 v Min­ne­sote ako Robert Allen Zim­mer­man a tvorí a inter­pre­tuje skladby už vyše 50 rokov. Pre­slá­vil sa pies­ňami ako Blo­wing in the Wind, či Like a Rol­ling Stone. Svoj debu­tový album vydal v roku 1962 a odvtedy má silný vplyv na celo­sve­tovú scénu popu­lár­nej hudby. Jeho tvorba sa často točí aj okolo sociál­nych a poli­tic­kých otá­zok.

Je úžasný bás­nik v anglicky hovo­ria­cej tra­dí­cii a má výborný vkus,” komen­tuje Danil­sová. „Už 55 rokov a nestále sa roz­víja.”

Podľa komi­sie ude­ľu­jú­cej ceny: „Jeho album revolv[e] sa točí okolo tém ako sociálne pod­mienky člo­veka, nábo­žen­stvo, poli­tika a láska,” oča­ká­va­júc určitú kri­tiku zo strany šir­šej verej­nosti, kvôli faktu, že Dylan je skôr videný ako muzi­kant ako autor. „Okrem boha­tej pro­duk­cie albu­mov, Dylan vydal expe­ri­men­tálnu prácu ako Taran­tula (1971) a zbierku Wri­tings and Dra­wings (1973), ktorá obsa­huje spo­mienky z dáv­nych čias v New Yorku a posky­tuje záblesky z jeho života z cen­tra popu­lár­nej kul­túry. Bob Dylan je ako ume­lec prek­va­pivo uni­ver­zálny. Bol aktív­nym malia­rom, her­com a sce­ná­ris­tom. Má sta­tus ikony. Má hlboký vplyv na súčasnú hudbu.”

Alf­red Nobel veľmi nejasne defi­no­val kri­té­riá, ktoré by mali roz­hod­núť o víťa­zovi ceny, a preto porot­co­via ozna­čujú svoju prácu ako rad poku­sov o výklad veľmi nepresne for­mu­lo­va­nej vôle.

Cena bola od roku 1901 ude­lená 109 lau­re­átom. Medzi pred­chá­dza­jú­cich víťa­zov patrí naprí­klad Svet­lana Ale­xie­vich, Pat­rick Modiano, či Alice Monro.

Bob Dylan sa stal prvým Ame­ri­čan, ktorý vyhral cenu za lite­ra­túru od Toniho Mor­ri­sona v roku 1993. Jeho tri­umf vyvra­cia komen­tár Hora­cea Eng­dahla z roku 2008: „Spo­jené štáty sú prí­liš izo­lo­vané, prí­liš úzko­prsé. Nepre­kla­dajú dosta­točne a veľmi sa nepo­die­ľajú na väč­šom dia­lógu lite­ra­túry… Tá igno­ran­cia ich zdr­žiava.

Dnes sa zdá, že porota už evi­den­tne zme­nila názor.

zdroj: guardian.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: spainisculture.com,assets.rollingstone.com

Pridať komentár (0)