Braňo Mojsej: My nesuplujeme lekárov, chceme vyplniť obrovskú medzeru v (ne)informovanosti

Linda Cebrová / 15. marca 2019 / Rozhovory

  • Pred­ne­dáv­nom sme ťa in­for­mo­vali o ot­vo­rení pre­šov­skej Moj­sej Cli­nic, ktorá si dáva za cieľ po­má­hať ľu­ďom tr­pia­cim s prob­lé­mom s al­ko­ho­lom
  • Tento pro­jekt si zís­kal veľké ohlasy, preto sme sa roz­hodli opý­tať sa­mot­ného za­kla­da­teľa kli­niky Braňa Moj­seja o jej fun­go­vaní v praxi ale aj jej fi­nan­co­vaní
zdroj: archív Braňo Mojsej
  • Pred­ne­dáv­nom sme ťa in­for­mo­vali o ot­vo­rení pre­šov­skej Moj­sej Cli­nic, ktorá si dáva za cieľ po­má­hať ľu­ďom tr­pia­cim s prob­lé­mom s al­ko­ho­lom
  • Tento pro­jekt si zís­kal veľké ohlasy, preto sme sa roz­hodli opý­tať sa­mot­ného za­kla­da­teľa kli­niky Braňa Moj­seja o jej fun­go­vaní v praxi ale aj jej fi­nan­co­vaní

Na akom prin­cípe vlastne vaša kli­nika fun­guje v praxi?

Kli­nika, ktorá ne­sie moje meno, pra­cuje na prin­cípe spo­je­nia ľudí z ce­lého Slo­ven­ska, ktorí pre­šli zá­vis­los­ťou, sú ab­sti­nu­júci zá­vislí a majú zá­u­jem kom­plexne po­môcť nie­len ľu­ďom pos­ti­hnu­tým zá­vis­los­ťou, ale aj ich bez­rad­ným blíz­kym, ve­rej­nosti. Moj­sej Cli­nic za­lo­žili traja ľu­dia, z toho je­den je ab­sti­nu­júci zá­vislý – to som JA. Je to „pre­mos­te­nie“ člo­veka, ktorý volá o po­moc, sme­rom k od­bor­ní­kovi.

My ne­sup­lu­jeme le­ká­rov, to zdô­raz­ňu­jem, my vy­pĺňame ob­rov­skú me­dzeru v (ne)in­for­mo­va­nosti oby­va­teľ­stva, čo sa týka toho čo to zá­vis­losť vlastne je. Čo ro­biť v prí­pade, ak sa ob­javí tento zdra­votný prob­lém v ro­dine, na­vr­hnúť po­stup a mož­nosti pre kon­krétnu si­tu­áciu a kon­krétnu osobu. Do­po­ru­čiť v po­ža­do­va­nom re­gi­óne do­stup­ného a nami ove­re­ného od­bor­níka či lie­čebňu. Da­ta­báza špe­cia­lis­tov na Slo­ven­sku nám den­no­denne pri­búda. Pop­rí­pade ho priamo spo­jíme s člo­ve­kom, ktorý za­stu­puje po­bočku Moj­sej Cli­nic v da­nom re­gi­óne v prí­pade, že po­ten­ci­onálny zá­vislý od­mieta pri­jať sku­toč­nosť, že s ná­vy­ko­vou lát­kou, al­ko­ho­lom či gam­blin­gom prob­lém má, ne­rieši ho a ro­dina a blízki tr­pia.

zdroj: Moj­sej Cli­nic

Náš zá­stupca s ním ab­sol­vuje mo­ti­vačný po­ho­vor, na­vrhne rie­še­nie, veď sám bol pred rokmi v rov­na­kej si­tu­ácií ako ten to­piaci sa člo­vek vo vlast­nom prob­léme. Sú to všetko ľu­dia ako Ja, ktorí si zá­vis­los­ťou pre­šli a po­znajú prob­lém z oboch strán. Re­klama na al­ko­hol je na kaž­dom kroku,za­pla­vuje mé­dia a rýchlo pô­sobí na ado­les­cen­tov. No o tom aké škody spô­so­buje sa vie už len veľmi málo. Preto cho­dím už nie­koľko ro­kov pred­ná­šať pre­venčne na vlast­nom prí­behu ako ne­vinne môže do zá­vis­losti spad­núť kto­koľ­vek a hlavne to, že je to zá­kerná cho­roba kon­čiaca stra­tou úplne všet­kého, vzťa­hov, ro­diny ma­jetku kon­čiaca smr­ťou. Te­raz máme tieto pred­nášky pri­pra­vené na rôzne za­me­ra­nia a témy s cie­ľo­vými sku­pi­nami.

Koľko ľudí na pro­jekte pra­cuje? Kto pa­cien­tom robí pred­nášky či te­le­fo­nicky radí?

Jadro tvo­ria za­kla­da­te­lia a se­dem ľudí, teda je nás 10. Dob­ro­voľ­ní­kov alebo pred­ná­ša­te­ľov, či mo­ti­vá­to­rov vrá­tane mňa, je viac. Sú to ľu­dia, ktorí od­ko­mu­ni­kujú zá­vis­losť vý­lučne z vlast­nej skú­se­nosti. Le­kári vám po­ve­dia „A“. No to pod­statné „B“ alebo „C“ v prí­pade, ak sa člo­vek roz­hodne pre ústavnú liečbu, vám pl­no­hod­notne po­vie len ten, kto troj­me­sačnú od­vy­ka­ciu liečbu ab­sol­vo­val. Sú aj le­kári či od­bor­níci, kto­rých podľa na­šej skú­se­nosti ne­do­po­ru­ču­jeme. Je to veľmi špe­ci­fické a osobné. Nie všetci od­bor­níci sú u nás na Slo­ven­sku na správ­nom mieste. Naj­dô­le­ži­tej­šie pre zá­sadné roz­hod­nu­tie ísť sa lie­čiť je pr­votný kon­takt a po­ho­vor, nech je to kto­koľ­vek. Dô­vera sa v tomto zís­kava veľmi ob­tiažne.

zdroj: Moj­sej Cli­nic

Ak vám ne­sadne te­ra­peut či psy­chia­ter, po­kra­čo­vať v liečbe je ne­efek­tívne. Psy­chiat­ria je dnes ešte stále tabu a hanba, ľu­dia majú pred­sudky a ne­uve­do­mujú si váž­nosť ocho­re­nia. Ľu­dia sú dnes pod per­ma­nent­ným stre­som, spadnú do zá­vis­losti ani ne­ve­dia, ako a v kto­rom mo­mente a pri­chá­dza ten mo­ment, kedy po­tre­bujú in­for­má­ciu, ako sa z toho do­stať a ne­uto­piť sa v zá­vis­losti. Toto je presne naša par­keta. Zá­vis­losť je len jedna. Je to cho­roba. Nie je to len al­ko­hol, gam­bling či drogy ale aj in­ter­net, lieky a aká­koľ­vek čin­nosť, ktorá člo­veka po­hltí a ne­vie ju už ovlád­nuť. Spô­so­buje mu prob­lémy vo všet­kých ob­las­tiach ži­vota.

Sú všetky vaše služby bez­platné? Kto pro­jekt fi­nan­cuje?

Na na­šej stránke sú všetky po­trebné in­for­má­cie, pra­cu­jeme rov­nako ako všetky ob­čian­ske zdru­že­nia či ne­zis­kové or­ga­ni­zá­cie na Slo­ven­sku. Fi­nan­cu­jeme to čias­točne z vlast­ných zdro­jov, prís­pev­kov, do­tá­cií a da­rov. Sme v štar­to­va­cej fáze a pra­cu­jeme na mož­nosti fi­nan­co­va­nia z akých­koľ­vek do­stup­ných zdro­jov. Ve­ríme v úspeš­nosť a pros­peš­nosť na­šej čin­nosti. Na­šim cie­ľom je pre­pra­co­vať sa cez ano­nymné po­radne aj mo­bilné cez pred­nášky a iné ak­ti­vity k vy­bu­do­va­niu naj­mo­der­nej­šej lie­čebne na zá­vis­losti na Slo­ven­sku.


Po­sky­to­vať in­for­má­cie pro­stred­níc­tvom nons­top te­le­fo­nic­kej linky, pre­vádz­ko­vať mo­ti­vačné miest­nosti. Pro­ces liečby je u nás v nie­kto­rých lie­čeb­niach podľa re­fe­ren­cií na­šich kli­en­tov na úrovni osem­de­sia­tych ro­kov. Toto chceme zme­niť, kon­zul­tu­jeme a spo­lu­pra­cu­jeme s od­bor­níkmi, ktorí sa neb­rá­nia spät­nej väzbe od od­lie­če­ných zá­vis­lých. Majú mo­derný po­hľad na prie­beh a na­sta­ve­nie liečby, na­koľko tak ako sa ino­vuje v iných ob­las­tiach aj v tejto ob­lasti je to už veľmi po­trebné. Ľudí ba­žia­cich po týchto in­for­má­ciach ra­pídne pri­búda. Sme tu pre nich, ne­pý­tame sa ako sa vo­lajú.

Pridať komentár (0)