Bra­ňo Pokriv­čák z TrackTest.eu spo­lu­pra­cu­je s mla­dým pod­ni­ka­te­ľom z Holand­ska

Magdaléna Haľková / 20. januára 2016 / Business

Vin­cent Van Roomen je len 20 roč­ný štu­dent z Amster­da­mu a na svo­jom e-sho­pe pre­dá­va prí­slu­šen­stvo pre vir­tu­ál­nu rea­li­tu. S Bra­ňom Pokriv­čá­kom, kto­rý vedie pro­jekt TrackTest.eu sa spo­jil cez data­bá­zu Eras­mus for Young Entrep­re­ne­urs.

Vincent uká­zal záu­jem o prob­le­ma­ti­ku onli­ne mar­ke­tin­gu, v kto­rej sa chce ďalej vzde­lá­vať. Ovlá­da aktív­ne via­ce­ro sve­to­vých jazy­kov, okrem iné­ho aj fran­cúžš­ti­nu, tak­že bol pre pro­jekt roz­ší­re­nia našej ponu­ky do fran­ko­fón­nych oblas­tí vhod­ným kan­di­dá­tom,” hovo­rí Bra­ňo Pokriv­čák, hos­ťu­jú­ci pod­ni­ka­teľ. Pro­jekt Trac­kTest je o tes­to­va­ní anglič­ti­ny pre fir­my a jed­not­liv­cov a v súčas­nos­ti má zákaz­ní­kov vo vyše 80 kra­ji­nách. Rád som u seba pri­ví­tal kole­gu z inej kra­ji­ny, kto­rý vie pri­niesť pohľad na fun­go­va­nie na zákla­de skú­se­nos­ti zo svoj­ho lokál­ne­ho trhu. Ak sa pri­tom nie­čo naučí, o to lep­šie pre obe stra­ny.” Už prvý týž­deň poby­tu Vin­cent pomá­hal pri vytvo­re­ní fran­cúz­skej mutá­cie ich strá­nok.

FullSizeRender_2

Zís­ťu­jem aké je to byť súčas­ťou fir­my a pra­co­vať v kan­ce­lá­rii. Keď­že ešte stá­le štu­du­jem a mojím jedi­ným kole­gom je môj brat, doma zatiaľ kan­ce­lá­riu nepot­re­bu­je­me.” Vin­cent by chcel vedieť ako zlep­šiť fun­go­va­nie jeho vlast­né­ho e-sho­pu. V súčas­nos­ti majú tak­mer všet­ku náv­štev­nosť z pla­te­ných reklám a na stá­ži v Trac­kTes­te sa učí ako využiť opti­ma­li­zá­ciu pre vyhľa­dá­va­če na zlep­še­nie posta­ve­nia strá­nok, a tým pri­niesť viac náv­štev­ní­kov.

FullSizeRender_1

Aj ty sa môžeš pri­hlá­siť do prog­ra­mu Eras­mus pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov, a to ako:

Skú­se­ný pod­ni­ka­teľ // Začí­na­jú­ci pod­ni­ka­teľ

Svoj match môže­te nájsť cez ECBN v Holand­sku, Peop­le­ing v Špa­niel­sku, Cre­a­ti­ve Regi­on Linz & Upper Aus­tria v Rakús­ku, ALE vo Švéd­sku či nemec­kom Gel­sen­kir­che­ne.
FullSizeRender_3

Zdroj: cike.sk

Pridať komentár (0)