Braňo Pokriv­čák z TrackTest.eu spo­lu­pra­cuje s mla­dým pod­ni­ka­te­ľom z Holand­ska

Magdaléna Haľková / 20. januára 2016 / Business

Vin­cent Van Roomen je len 20 ročný štu­dent z Amster­damu a na svo­jom e-shope pre­dáva prí­slu­šen­stvo pre vir­tu­álnu rea­litu. S Bra­ňom Pokriv­čá­kom, ktorý vedie pro­jekt TrackTest.eu sa spo­jil cez data­bázu Eras­mus for Young Entrep­re­ne­urs.

Vincent uká­zal záu­jem o prob­le­ma­tiku online mar­ke­tingu, v kto­rej sa chce ďalej vzde­lá­vať. Ovláda aktívne via­cero sve­to­vých jazy­kov, okrem iného aj fran­cúžš­tinu, takže bol pre pro­jekt roz­ší­re­nia našej ponuky do fran­ko­fón­nych oblastí vhod­ným kan­di­dá­tom,” hovorí Braňo Pokriv­čák, hos­ťu­júci pod­ni­ka­teľ. Pro­jekt Trac­kTest je o tes­to­vaní anglič­tiny pre firmy a jed­not­liv­cov a v súčas­nosti má zákaz­ní­kov vo vyše 80 kra­ji­nách. Rád som u seba pri­ví­tal kolegu z inej kra­jiny, ktorý vie pri­niesť pohľad na fun­go­va­nie na základe skú­se­nosti zo svojho lokál­neho trhu. Ak sa pri­tom niečo naučí, o to lep­šie pre obe strany.” Už prvý týž­deň pobytu Vin­cent pomá­hal pri vytvo­rení fran­cúz­skej mutá­cie ich strá­nok.

FullSizeRender_2

Zís­ťu­jem aké je to byť súčas­ťou firmy a pra­co­vať v kan­ce­lá­rii. Keďže ešte stále štu­du­jem a mojím jedi­ným kole­gom je môj brat, doma zatiaľ kan­ce­lá­riu nepot­re­bu­jeme.” Vin­cent by chcel vedieť ako zlep­šiť fun­go­va­nie jeho vlast­ného e-shopu. V súčas­nosti majú tak­mer všetku náv­štev­nosť z pla­te­ných reklám a na stáži v Trac­kTeste sa učí ako využiť opti­ma­li­zá­ciu pre vyhľa­dá­vače na zlep­še­nie posta­ve­nia strá­nok, a tým pri­niesť viac náv­štev­ní­kov.

FullSizeRender_1

Aj ty sa môžeš pri­hlá­siť do prog­ramu Eras­mus pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov, a to ako:

Skú­sený pod­ni­ka­teľ // Začí­na­júci pod­ni­ka­teľ

Svoj match môžete nájsť cez ECBN v Holand­sku, Peop­le­ing v Špa­niel­sku, Cre­a­tive Region Linz & Upper Aus­tria v Rakúsku, ALE vo Švéd­sku či nemec­kom Gel­sen­kir­chene.
FullSizeRender_3

Zdroj: cike.sk

Pridať komentár (0)