Bra­ti­sla­va koneč­ne dosta­ne ofi­ciál­ny bikes­ha­ring! Mes­to ho vybu­du­je v spo­lu­prá­ci so Slov­naf­tom

/ 15. júna 2017 / Eko

zdroj: hyperloop.global / archdaily.com

Budú pros­by bra­ti­slav­ských cyk­lis­tov koneč­ne vysly­ša­né?

Bra­ti­slav­ský magis­trát ohlá­sil, že po rokoch roz­prá­va­nia o ofi­ciál­nom mest­skom bikes­ha­rin­gu ho koneč­ne aj vybu­du­je. Pri­má­tor Ivo Nesrov­nal vče­ra pod­pí­sal doku­ment o rea­li­zá­cii spo­lu so spo­loč­nos­ťou Slov­naft.

Som veľ­mi rád, že môže­me Bra­ti­sla­ve ponúk­nuť ďal­šiu služ­bu, kto­rú naše mes­to nema­lo. Po rokoch sľu­bov sa tým­to dostá­va­me medzi moder­né európ­ske met­ro­po­ly, kto­ré túto služ­bu svo­jim oby­va­te­ľom ponú­ka­jú,” pove­dal Nesrov­nal pre TASR.

foto: tripsite.com

To, že Bra­ti­sla­va nema­la bikes­ha­ring, nie je tak úpl­ne prav­da. Pro­jekt Whi­te Bikes od nad­šen­cov z Cyk­lo­ko­alí­cie a Cyk­lo­ku­chy­ne fun­gu­je už viac ako tri roky. No bez pod­po­ry mes­ta a nezis­ko­vos­ti sa ten­to pro­jekt nedá veľ­mi efek­tív­ne šká­lo­vať.

Ofi­ciál­ny bikes­ha­ring je teda dob­rou sprá­vou, aj keď výber Slov­naf­tu ako par­tne­ra sa neu­sku­toč­nil zrov­na naj­trans­pa­ren­tnej­šie. Nebo­la totiž vyhlá­se­ná súťaž, ani verej­ná dis­ku­sia.

Výber par­tne­ra sa dial za zatvo­re­ný­mi dve­ra­mi. My sme naprí­klad nebo­li pozva­ní do dis­ku­sie o tom, aký by bol najv­hod­nej­ší model finan­co­va­nia bikes­ha­rin­gu, exis­tu­je totiž via­ce­ro varian­tov,” pove­dal pre TASR Peter Netri z Cyk­lo­ko­alí­cie.

foto: tripadvisor.com

No to nezna­me­ná, že Slov­naft je zlou voľ­bou. Spo­loč­nosť pat­rí do sku­pi­ny MOL, kto­rá má skú­se­nos­ti s pre­vádz­ko­va­ním bikes­ha­rin­gu v Buda­peš­ti. Magis­trát tiež tvr­dí, že ponu­ka Slov­naf­tu bude pre mes­to výhod­nej­šia ako všet­ky iné ponu­ky, kto­ré priš­li.

Vní­ma­me, že v Bra­ti­sla­ve exis­tu­je sil­ný dopyt verej­nos­ti po bikes­ha­rin­gu. S rea­li­zá­ci­ou podob­né­ho pro­jek­tu už máme reál­ne skú­se­nos­ti z Buda­peš­ti. Spo­loč­ne s mes­tom pri­pra­ví­me novú služ­bu pre oby­va­te­ľov i náv­štev­ní­kov Bra­ti­sla­vy pod­ľa vzo­ru európ­skych met­ro­pol. Prví cyk­lis­ti budú môcť využiť bra­ti­slav­ský bikes­ha­ring už na jar budú­ce­ho roka,” pove­dal pre TASR gene­rál­ny ria­di­teľ Slov­naf­tu Osz­kár Vilá­gi.

foto: idonotdespair.com

Pro­jekt vo svo­jej pilot­nej fáze plá­nu­je poskyt­núť 750 bicyk­lov (medzi nimi aj elek­tric­ké) a vytvo­riť 75 sta­níc. Za samot­nú pre­vádz­ku bude zod­po­ved­ný Slov­naft, kto­rý na rea­li­zá­ciu pris­pe­je sumou 1,5 mili­ó­na eur. Mes­to má na bikes­ha­ring vyčle­ne­ných 460 000 eur.

Je skve­lé vidieť, že po rokoch sa veci oko­lo bra­ti­slav­ské­ho bikes­ha­rin­gu začí­na­jú hýbať. Dúfaj­me, že ten­to­krát už to naozaj vyj­de a Bra­ti­sla­va dosta­ne ten­to zásad­ný prvok verej­nej dopra­vy.

Pridať komentár (0)