Bra­ti­slava sa nám mení pred očami

Linda Cebrová / 20. apríla 2016 / Zo Slovenska

Bra­ti­slava sa čoraz viac roz­ťa­huje do šírky, ale aj do výšky. Deve­lo­peri majú nachys­tané desiatky pro­jek­tov od nákup­ných cen­tier cez parky a biz­nis cen­trá až po rodinné výstavby. Pozri sa, ktoré stavby vyrastú v našom hlav­nom meste už v najb­liž­šom čase.

Slo­ven­ská národná galé­ria

Už čoskoro sa zásadne zmení vzhľad jed­nej z naj­vý­raz­nej­ších budov v Bra­ti­slave. SNG má šancu stať sa špič­ko­vou galé­riou, ktorá zásad­ným spô­so­bom poz­dvihne kul­túr­nosť i pre­stíž met­ro­poly Slo­ven­ska. Vlá­dou vyčle­nený roz­po­čet sa pohy­bo­val na úrovni 33 mili­ó­nov eur. Tejto ponuky sa však nechy­til žia­den inves­tor, pre­tože naj­niž­šia ren­ta­bilná ponuka pred­sta­vo­vala 38 mili­ó­nov eur.

Vláda dala následne toto navý­še­nie roz­počtu pre­hod­no­tiť. Našťas­tie sa nako­niec v decem­bri roz­hodla schvá­liť navý­še­nie pros­tried­kov pre jednu z našich kľú­čo­vých kul­túr­nych inšti­tú­cií.V rámci rekon­štruk­cie are­álu SNG by sa mali úplne obno­viť naj­vý­raz­nej­šie časti kom­plexu — his­to­rická budova Vod­ných kasární, nádvo­ria, admi­ni­stra­tívna budova a kniž­nica. Dokon­če­nie sa teda oča­káva v prie­behu roka 2018.

s2

River park II.

River Park II, kto­rého súčas­ťou bude aj pla­ne­tá­rium, nahradí objekty PKO. Požia­dav­kami pri­má­tora bolo zacho­va­nie a revi­ta­li­zá­cia verej­ných prie­s­trans­tiev a cyk­lo­trasy, rie­še­nie pro­ti­po­vo­dňo­vej ochrany, ktoré umožní zacho­vať pôvodný balus­trádny múrik od archi­tekta I. Matu­šíka.

V pláne je aj vytvo­re­nie námes­tia medzi náb­re­žím rieky s uli­cou Náb­re­žie arm. gen. Lud­víka Svo­bodu. Podľa dohody pri­má­tora s Hen­bury Deve­lop­ment by sa revi­ta­li­zá­cia náb­re­žia mala spus­tiť už v roku 2016 rekon­štruk­ciou poško­de­ných častí pro­me­nády. Ďal­šie detaily pro­jektu River Park II sú zatiaľ neznáme. Je možné, že deve­lo­per ešte pozi­tívne prek­vapí archi­tek­tú­rou objek­tov či verej­ných prie­s­trans­tiev.

s33

Twin City Sever

Na Mlyn­ských Nivách pokra­čuje vo veľmi rých­lom tempe výstavba pro­jektu Twin City Juh od deve­lo­pera HB Rea­vis. V očiach verej­nosti však viac otá­zok vzbu­dzuje skôr plá­no­vaná podoba časti pro­jektu nazvaná Twin City Sever, kto­rej súčas­ťou bude aj nová Auto­bu­sová sta­nica Mlyn­ské Nivy.

Twin City Sever bude funkčne obsa­ho­vať tri základné časti: auto­bu­sovú sta­nicu, nákupné cen­trum a kan­ce­lár­ske pries­tory. Súčas­ťou obchod­ného domu má byť aj “trž­nica”. Kan­ce­lár­ske pries­tory sa budú kon­cen­tro­vať do výš­ko­vej budovy, ktorá sa bude nachá­dzať na mieste asa­no­va­ných budov nie­kdaj­šieho Maria­num-u.

s4

Národný fut­ba­lový šta­dión

Národný fut­ba­lový šta­dión, za kto­rým stojí pod­ni­ka­teľ Ivan Kmot­rík by mal byť dokon­čený na pre­lome rokov 2017 a 2018. Vyras­tie na mieste domov­ského šta­di­ónu bra­ti­slav­ského klubu Slo­van — na Tehel­nom poli. Bude mať kapa­citu cca 22 500 divá­kov.

Stavba fut­ba­lo­vého šta­di­óna, ktorý bude okrem špor­to­vej časti využí­vaný aj na komerčné účely, by mala stáť pri­bližne okolo 70 mili­ó­nov eur. Lenže to zahŕňa aj komerčné využi­tie pro­jektu. Špor­tová časť, teda samotný šta­dión, by mal zhl­tnúť asi 28 mili­ó­nov.

s5

JAMA Park

Vybu­do­vať by sa mal v mest­skej časti Bra­ti­slava — Nové Mesto. V archi­tek­to­nic­kej súťaži oň zví­ťa­zil ate­liér BAAR. Kon­cep­cia parku je zalo­žená na spo­jení špor­to­vej, rekre­ač­nej a eko­lo­gic­kej fun­kcie. JAMA je záro­veň naj­výz­nam­nej­šou súčas­ťou opat­rení zame­ra­ných na adap­tá­ciu mest­ského pro­stre­dia na zmenu klímy, medzi ktoré pat­ria aj ďal­šie akti­vity v rámci mesta (naprí­klad aj nedávna “kauza” výrubu stro­mov na Fran­tiš­kán­skom námestí).

Práce na pro­jekte finan­co­va­nom zo zdro­jov Európ­skeho hos­po­dár­skeho pries­toru sa mali začať už minulý rok a na jar tohto roku fini­šo­vať. Avšak momen­tálne pro­jekt stále kon­tro­luje Úrad vlády. Ak všetko pre­behne v poriadku, už tento mesiac sa dozvieme ďal­šie detaily a výstavba nového parku sa čoskoro začne.

s6

Zdroj: bratislavayimby.blogspot.sk, zdroj foto­gra­fií: skyscrapercity.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: t3.aimg.sk

Pridať komentár (0)