Bra­ti­sla­va sa nám mení pred oča­mi

Linda Cebrová / 20. apríla 2016 / Zo Slovenska

Bra­ti­sla­va sa čoraz viac roz­ťa­hu­je do šír­ky, ale aj do výš­ky. Deve­lo­pe­ri majú nachys­ta­né desiat­ky pro­jek­tov od nákup­ných cen­tier cez par­ky a biz­nis cen­trá až po rodin­né výstav­by. Pozri sa, kto­ré stav­by vyras­tú v našom hlav­nom mes­te už v najb­liž­šom čase.

Slo­ven­ská národ­ná galé­ria

Už čosko­ro sa zásad­ne zme­ní vzhľad jed­nej z naj­vý­raz­nej­ších budov v Bra­ti­sla­ve. SNG má šan­cu stať sa špič­ko­vou galé­ri­ou, kto­rá zásad­ným spô­so­bom poz­dvih­ne kul­túr­nosť i pre­stíž met­ro­po­ly Slo­ven­ska. Vlá­dou vyčle­ne­ný roz­po­čet sa pohy­bo­val na úrov­ni 33 mili­ó­nov eur. Tej­to ponu­ky sa však nechy­til žia­den inves­tor, pre­to­že naj­niž­šia ren­ta­bil­ná ponu­ka pred­sta­vo­va­la 38 mili­ó­nov eur.

Vlá­da dala násled­ne toto navý­še­nie roz­poč­tu pre­hod­no­tiť. Našťas­tie sa nako­niec v decem­bri roz­hod­la schvá­liť navý­še­nie pros­tried­kov pre jed­nu z našich kľú­čo­vých kul­túr­nych inšti­tú­cií.V rám­ci rekon­štruk­cie are­álu SNG by sa mali úpl­ne obno­viť naj­vý­raz­nej­šie čas­ti kom­ple­xu — his­to­ric­ká budo­va Vod­ných kasár­ní, nádvo­ria, admi­ni­stra­tív­na budo­va a kniž­ni­ca. Dokon­če­nie sa teda oča­ká­va v prie­be­hu roka 2018.

s2

River park II.

River Park II, kto­ré­ho súčas­ťou bude aj pla­ne­tá­rium, nahra­dí objek­ty PKO. Požia­dav­ka­mi pri­má­to­ra bolo zacho­va­nie a revi­ta­li­zá­cia verej­ných prie­s­trans­tiev a cyk­lo­tra­sy, rie­še­nie pro­ti­po­vo­dňo­vej ochra­ny, kto­ré umož­ní zacho­vať pôvod­ný balus­trád­ny múrik od archi­tek­ta I. Matu­ší­ka.

V plá­ne je aj vytvo­re­nie námes­tia medzi náb­re­žím rie­ky s uli­cou Náb­re­žie arm. gen. Lud­ví­ka Svo­bo­du. Pod­ľa doho­dy pri­má­to­ra s Hen­bu­ry Deve­lop­ment by sa revi­ta­li­zá­cia náb­re­žia mala spus­tiť už v roku 2016 rekon­štruk­ci­ou poško­de­ných čas­tí pro­me­ná­dy. Ďal­šie detai­ly pro­jek­tu River Park II sú zatiaľ nezná­me. Je mož­né, že deve­lo­per ešte pozi­tív­ne prek­va­pí archi­tek­tú­rou objek­tov či verej­ných prie­s­trans­tiev.

s33

Twin City Sever

Na Mlyn­ských Nivách pokra­ču­je vo veľ­mi rých­lom tem­pe výstav­ba pro­jek­tu Twin City Juh od deve­lo­pe­ra HB Rea­vis. V očiach verej­nos­ti však viac otá­zok vzbu­dzu­je skôr plá­no­va­ná podo­ba čas­ti pro­jek­tu nazva­ná Twin City Sever, kto­rej súčas­ťou bude aj nová Auto­bu­so­vá sta­ni­ca Mlyn­ské Nivy.

Twin City Sever bude funkč­ne obsa­ho­vať tri základ­né čas­ti: auto­bu­so­vú sta­ni­cu, nákup­né cen­trum a kan­ce­lár­ske pries­to­ry. Súčas­ťou obchod­né­ho domu má byť aj “trž­ni­ca”. Kan­ce­lár­ske pries­to­ry sa budú kon­cen­tro­vať do výš­ko­vej budo­vy, kto­rá sa bude nachá­dzať na mies­te asa­no­va­ných budov nie­kdaj­šie­ho Maria­num-u.

s4

Národ­ný fut­ba­lo­vý šta­di­ón

Národ­ný fut­ba­lo­vý šta­di­ón, za kto­rým sto­jí pod­ni­ka­teľ Ivan Kmot­rík by mal byť dokon­če­ný na pre­lo­me rokov 2017 a 2018. Vyras­tie na mies­te domov­ské­ho šta­di­ó­nu bra­ti­slav­ské­ho klu­bu Slo­van — na Tehel­nom poli. Bude mať kapa­ci­tu cca 22 500 divá­kov.

Stav­ba fut­ba­lo­vé­ho šta­di­ó­na, kto­rý bude okrem špor­to­vej čas­ti využí­va­ný aj na komerč­né úče­ly, by mala stáť pri­bliž­ne oko­lo 70 mili­ó­nov eur. Len­že to zahŕňa aj komerč­né využi­tie pro­jek­tu. Špor­to­vá časť, teda samot­ný šta­di­ón, by mal zhl­tnúť asi 28 mili­ó­nov.

s5

JAMA Park

Vybu­do­vať by sa mal v mest­skej čas­ti Bra­ti­sla­va — Nové Mes­to. V archi­tek­to­nic­kej súťa­ži oň zví­ťa­zil ate­li­ér BAAR. Kon­cep­cia par­ku je zalo­že­ná na spo­je­ní špor­to­vej, rekre­ač­nej a eko­lo­gic­kej fun­kcie. JAMA je záro­veň naj­výz­nam­nej­šou súčas­ťou opat­re­ní zame­ra­ných na adap­tá­ciu mest­ské­ho pro­stre­dia na zme­nu klí­my, medzi kto­ré pat­ria aj ďal­šie akti­vi­ty v rám­ci mes­ta (naprí­klad aj nedáv­na “kau­za” výru­bu stro­mov na Fran­tiš­kán­skom námes­tí).

Prá­ce na pro­jek­te finan­co­va­nom zo zdro­jov Európ­ske­ho hos­po­dár­ske­ho pries­to­ru sa mali začať už minu­lý rok a na jar toh­to roku fini­šo­vať. Avšak momen­tál­ne pro­jekt stá­le kon­tro­lu­je Úrad vlá­dy. Ak všet­ko pre­beh­ne v poriad­ku, už ten­to mesiac sa dozvie­me ďal­šie detai­ly a výstav­ba nové­ho par­ku sa čosko­ro začne.

s6

Zdroj: bratislavayimby.blogspot.sk, zdroj foto­gra­fií: skyscrapercity.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: t3.aimg.sk

Pridať komentár (0)