Bra­ti­sla­ve má donu­te­riu. Ochut­naj ame­ric­kú kla­si­ku po slo­ven­sky!

Ema Stanovská / 5. júna 2017 / Rozhovory

zdroj: La Donuteria/facebook

Malá nená­pad­ná pre­vádz­ka na Šafá­ri­ko­vom námes­tí v Bra­ti­sla­ve ti uča­ru­je na prvý pohľad. Útul­ný inte­ri­ér, kva­lit­né donu­ty a slad­ké fareb­né gla­zú­ry. Reč je o La Donu­te­rii – prvej slo­ven­skej pre­vádz­ke, v kto­rej sa donu­ty pečú aj pre­dá­va­jú. Jej zakla­da­teľ Peter nám pre­zra­dil, ako sa mu poda­ri­lo pre­niesť kus New Yor­ku na Slo­ven­sko.

Ahoj, Peter, pre­zraď nám nie­čo o sebe. Čo si vyštu­do­va­li a v akých pra­cov­ných oblas­tiach si pôso­bil?

Vyštu­do­val som eko­no­mic­kú uni­ver­zi­tu a tak­mer 10 rokov som pôso­bil v glo­bál­nych fir­mách, v kto­rých kys­nu­té ces­to bolo to posled­né, na čo som musel mys­lieť. Prá­ve vďa­ka tomu som mal mož­nosť ces­to­vať a spoz­ná­vať svet, čas­to som nav­šte­vo­val Lon­dýn, New York či Fran­cúz­sko. Videl som, čo zákaz­ní­kov láka, a priš­la prvá inšpi­rá­cia.

Kedy teda vzni­kol nápad zalo­žiť donu­te­riu? 

S nápa­dom som pri­šiel asi pred dvo­ma rok­mi. Uve­do­mil som si, že nie­čo také na Slo­ven­sku chý­ba a niko­mu pred­tým to nena­pad­lo. Boli tu len bež­né polo­to­va­ry, kto­ré náj­deš v super­mar­ke­te, no ten pra­vý a poc­ti­vý pro­dukt tu chý­bal. A keď­že v New Yor­ku náj­deš donu­te­riu tak­mer na kaž­dej dru­hej uli­ci, napad­lo mi pre­niesť ten­to nápad aj k nám na Slo­ven­sko.

Foto: La Donu­te­ria

Čím všet­kým si musel prejsť, kým si ten­to nápad zre­a­li­zo­val? Stre­tol si sa s pre­káž­ka­mi?

Bohu­žiaľ, kaž­dý, kto sa roz­hod­ne začať s podob­ný­mi pro­jek­ta­mi, musí rátať s byrok­ra­ci­ou a admi­ni­stra­tív­ny­mi ťaž­kos­ťa­mi. Naj­dô­le­ži­tej­šie však samoz­rej­me bolo vyla­diť chuť a ces­to donu­tu. Ide o kys­nu­té ces­to, tak­že pro­dukt je pomer­ne nároč­ný na príp­ra­vu. Tes­to­va­cí pro­ces bol veľ­mi zdĺha­vý, trval asi rok a veľa vzo­riek išlo do koša. Vyze­rá to jed­no­du­cho, ale naozaj je za tým veľa prá­ce a sna­hy.

Ako pre­bie­ha príp­ra­va vašich donu­tov?

Donu­ty robí­me pria­mo na poscho­dí pre­vádz­ky a s ich výro­bou sa začí­na už o štvr­tej ráno. Ces­to je ruč­ne robe­né a poc­ti­vé, nepou­ží­va­me žiad­ne náh­ra­dy či ume­lé prí­sa­dy. Gla­zú­ry tak­tiež pozos­tá­va­jú z tých naj­kva­lit­nej­ších ingre­dien­cií, kto­ré doká­že­me zohnať. Naprí­klad ara­ši­do­vé mas­lo berie­me pria­mo z Marks & Spen­cer, kto­ré je pod­ľa nás to naj­lep­šie. Chce­me ísť ces­tou kva­li­ty.

Foto: Ema Sta­nov­ská

Koľ­ko dru­hov má La Donu­te­ria aktu­ál­ne v ponu­ke?

K dis­po­zí­cii máme 8 dru­hov, medzi kto­rý­mi je aj týž­den­ný špe­ciál – jed­na ale­bo dve prí­chu­te, kto­ré sa kaž­dý týž­deň menia. Z ponu­ky si vybe­rie tak­mer kaž­dý, náj­deš v nej naprí­klad donut kara­me­lo­vý, nutel­lo­vý, koko­so­vý či ovoc­ný. Okrem toho si u nás môžeš pochut­nať aj na skve­lej káve ale­bo horú­cej čoko­lá­de.

Ako pre­bie­ha­lo zaria­ďo­va­nie tých­to pries­to­rov a čo ťa pri tom inšpi­ro­va­lo?

Pries­to­ry sme robi­li sami, nema­li sme žiad­ne­ho archi­tek­ta. Jed­na z mojich obľú­be­ných des­ti­ná­cií je Pro­ven­sál­sko, a prá­ve tam priš­la inšpi­rá­cia pre štýl donu­te­rie, čo sa odzr­kad­ľu­je naj­mä v pas­te­lo­vých far­bách a deko­rá­ciách.

Foto: Ema Sta­nov­ská

Pre­čo prá­ve táto loka­li­ta? Je to tým, že je to frek­ven­to­va­né mies­to a kon­cen­tru­je sa tu štu­dent­ský život?

Pres­ne tak. Čaka­li sme mož­no rok, kým nám bola sprí­stup­ne­ná táto loka­li­ta. Je to mies­to do znač­nej mie­ry vyhra­de­né gas­tro pre­vádz­kam, pre­to je po ňom veľ­ký dopyt. Je tiež prav­da, že vďa­ka blíz­kos­ti Uni­ver­zi­ty Komen­ské­ho tvo­ria asi polo­vi­cu našich zákaz­ní­kov štu­den­ti.

Nepre­mýš­ľa­li ste ešte nad roz­ší­re­ním pries­to­rov či otvo­re­ním ďal­ších pre­vá­dzok?

Pries­to­ry sa veľ­mi roz­ší­riť neda­jú, pre­to sa tu troš­ku tla­čí­me. Otvo­re­nie dru­hej či tre­tej poboč­ky však už plá­nu­je­me.

Foto: Ema Sta­nov­ská

Ako sú donu­ty vní­ma­né v zahra­ni­čí a ako u nás? Mys­líš si, že Slo­vá­ci začí­na­jú pre­ja­vo­vať väč­ší záu­jem o domá­ce donu­ty?

Mys­lím si, že zaží­va­me cel­ko­vý boom stre­et foodu a podob­ných zau­jí­ma­vých gas­tro kon­cep­tov. Donut­ky sú feno­mé­nom vša­de na sve­te a exis­tu­je množ­stvo lokál­nych variá­cií. Ani my nero­bí­me tie typic­ké ame­ric­ké donu­ty, ces­to aj gla­zú­ry sme chce­li loka­li­zo­vať na naše chu­te. Pre­to sme zavied­li aj slo­ven­skú variá­ciu, a to sliv­ko­vo-mako­vý donut, kto­rý pred­sta­vu­je také to naše tra­dič­né slo­ven­ské spo­je­nie chu­tí. Chce­me jed­no­du­cho robiť pro­duk­ty, kto­ré budú našim ľuďom naj­viac chu­tiť.

Ako sa pod­ľa vás pozná pra­vý donut a pod­ľa čoho môže­me pove­dať, že nej­de len o polo­to­var?

Samoz­rej­me, zákla­dom je ces­to. Malo by obsa­ho­vať kva­lit­né prí­sa­dy a byť vláč­ne a nadý­cha­né, nie tuhé ako väč­ši­na polo­to­va­rov.

Foto: La Donu­te­ria

Dnes je roz­ší­re­né vegán­stvo, mys­lí sa aj na ľudí s potra­vi­no­vou into­le­ran­ci­ou. Nepre­mýš­ľa­li ste nad podob­ný­mi alter­na­tí­va­mi?

Urči­te mys­lí­me aj na takých­to zákaz­ní­kov. Čas­to dostá­va­me žia­dos­ti o bez­lep­ko­vé donu­ty, kto­ré plá­nu­je­me, no vzhľa­dom na nároč­nosť kys­nu­té­ho ces­ta je všet­ko ešte len vo fáze expe­ri­men­to­va­nia. Na dru­hú stra­nu, vegán­ske donu­ty už k dis­po­zí­cii máme. Naprí­klad v gla­zú­re koko­so­vé­ho donu­tu pred­sta­vu­je náh­ra­du koko­so­vé mlie­ko. Tak­tiež v tých ovoc­ných, naprí­klad mali­no­vých a čučo­ried­ko­vých, nenáj­deš v ces­te mlie­ko ani mas­lo.

Aké ďal­šie novin­ky plá­nu­je­te?

Veľ­mi nás baví hrať sa s novin­ka­mi a pri­ná­šať stá­le nie­čo nové. V posled­nej dobe máme veľ­mi dob­rý a obľú­be­ný čoko­lá­do­vý donut. Skú­ša­me nové prí­chu­te ako sla­ný kara­mel, kto­rý bude čosko­ro v ponu­ke. Plá­nu­je­me aj sla­né donu­ty s prí­chu­ťa­mi, ako naprí­klad ched­dar so sla­nin­kou, tofu či losos. Let­ná ver­zia zas bude mať podo­bu rozk­ro­je­né­ho donu­tu so zmrz­li­nou, polia­te­ho čoko­lá­dou. Naj­nov­šie sme tiež zača­li spo­lu­pra­co­vať s cyk­lo­ku­ri­é­rom Švi­haj šuhaj, kto­rý zabez­pe­ču­je roz­náš­ky po šir­šom cen­tre Bra­ti­sla­vy.

Foto: Ema Sta­nov­ská

Pridať komentár (0)