Brexit môže nastať skôr než sa predpokladalo. Briti chcú urýchliť vystúpenie z EÚ

Mária Ambrozová / 13. februára 2018 / Zaujímavosti

zdroj: Twitter
  • Briti sa podľa no­vých in­for­má­cií s EÚ roz­lú­čia o niečo skôr než sa pred­po­kla­dalo
  • Pre­mi­érka The­resa Ma­y­ová síce od­chod ohlá­sila na jar 2021, no pod­mienky Bru­selu môžu byť spl­nené už k 31. de­cem­bru 2020
  • Dô­vo­dom má byť vy­hnu­tie sa vstupu do no­vého, se­dem­roč­ného cyklu roz­počtu

Kri­tické hlasy žia­dali vy­stú­pe­nie Bri­tá­nie z Európ­ske únie už od 70. ro­kov, kedy sa doň kra­jiny za­ra­dila. Až 23. júna 2016 sa však re­fe­ren­dom po­da­rilo do­siah­nuť ich cieľ a vo svete sa za­čal sk­lo­ňo­vať po­jem „Bre­xit“. Hoci sú­časná pre­mi­érka kra­jiny The­resa Ma­y­ová ohlá­sila ukon­če­nie všet­kých zá­väz­kov voči únii a ofi­ciálne vy­stú­pe­nie z EÚ na jar 2021, stať sa tak môže už o nie­koľko me­sia­cov skôr, a to k 31. de­cem­bru 2020.


Dô­vo­dom urých­le­ného vy­stú­pe­nia kra­jiny z EÚ by malo byť vy­hnu­tie sa za­čiatku no­vého roz­poč­to­vého cyklu, ktorý sa sta­no­vuje na se­dem ro­kov vo­pred. Podľa ofi­ciál­nych in­for­má­cií sa o de­tai­loch ešte stále s Bru­se­lom in­ten­zívne vy­jed­náva. Vzťahy od­chá­dza­jú­cej kra­jiny a tých, ktoré v únii ostá­vajú, sa na­novo for­mujú, pre­tože zmena pos­tihne celú Európu. V najb­liž­ších me­sia­coch by malo na­sle­do­vať nie­koľko ofi­ciál­nych pre­ja­vov ve­dú­cich po­li­ti­kov Bri­tá­nie, ktoré ve­rej­nosti vy­stú­pe­nie kra­jiny, ako i zlo­žitý pro­ces pri­blí­žia.

Zdroj: dai­ly­mail.co.uk

Pridať komentár (0)