Brian Acton: Nezob­ra­li ma do Face­bo­oku a aj vďa­ka tomu som zaro­bil 4 miliar­dy

Filip Mosnár / 16. marca 2016 / Lifehacking

Aj keď išiel od jed­né­ho odmiet­nu­tia k dru­hé­mu, aj keď zaží­val neús­pech, nikdy sa nevzdal, stá­le si držal svoj pozi­tív­ny postoj, stá­le to skú­šal zno­va. A zaro­bi­lo mu to šty­ri miliar­dy dolá­rov.

Kaž­dé­mu z nás sa to už sta­lo aspoň raz. Pove­da­li ti to na poho­vo­re, ale­bo ti pri­šiel mail, kto­rý ti ozná­mil, že ťa nevyb­ra­li do prá­ce, do kto­rej si naozaj túžil. Vte­dy pri­chá­dza ten pocit neús­pe­chu a prázd­na, s kto­rým musí­me bojo­vať a s kto­rým bojo­val aj Brian Acton po tom, ako ho odmiet­la spo­loč­nosť face­bo­ok. Doká­zal tie­to poci­ty pora­ziť tak, ako by sme sa mali sna­žiť všet­ci, bez ohľa­du na to, koľ­ka­té odmiet­nut­nie prá­ve zaží­vaš, ale­bo ako veľ­mi to bolí.

V Bria­no­vom twe­e­te je cítiť bolesť z odmie­nu­tia, ale pozi­tív­na ener­gia pre­rá­ža aké­koľ­vek názna­ky zúfals­tva, či zatr­pk­nu­tia, a pozi­tív­ny pohľad do budúc­na pre­va­žu­je nad ostat­ný­mi.

twitter

foto: medium.com

Brian pra­co­val 11 rokov ako jeden z prvých zamest­nan­cov spo­loč­nos­ti Yahoo!, teraz sa však točil v kru­hu odmie­ta­nia a odcho­dov z rôz­nych start-upov v Sil­li­con Val­ley, odmie­tol ho face­bo­ok a neskôr potom aj Twit­ter. Brian mal v tom­to obdo­bí tes­ne pred šty­rid­siat­kou, tak­že mal plné prá­vo na to, aby poma­ly pre­pa­dal pani­ke z toho všet­ké­ho, pred­sa len, je iné mať 22 a hľa­dať si prá­cu a je iné mať 40 a nemať ju.

Brian si ale zacho­val pozo­ru­hod­ne opti­mis­tic­ký postoj, čo je vidieť aj v jeho twe­e­te. Nako­niec sa dali doko­py dva­ja býva­li zamest­nan­ci Yahoo!, Brian Acton a Jan Koum, aby spo­lu zalo­ži­li spo­loč­nosť What­sApp. Tak­že teraz už mal titul Co-foun­der, ale žiad­ne príj­my kto­ré by mu pokry­li výdav­ky.

logo-promo

foto: whatsapp.com

Bria­no­vi sa opla­ti­lo bojo­vať a sna­žiť sa, keď­že o nie­koľ­ko rokov pre­da­li What­sApp spo­loč­nos­ti face­bo­ok za 19 miliárd dolá­rov, Bria­nov podiel bol 4 miliar­dy, čo urči­te bolo prí­jem­nou odme­nou za jeho pozi­tív­ny postoj pri všet­kých odmien­tu­tiach. Aj keď to už mohol vzdať, pove­dať, že je prí­liš sta­rý, prí­liš odmie­ta­ný, prí­liš čokoľ­vek, ostal len prí­liš pozi­tív­ny a zapá­le­ný. Morál celé­ho toh­to prí­be­hu je fakt, že nikdy nevieš, čo sa môže stať, ak si udr­žíš pozi­tív­ny postoj, jedi­né čo vieš je, že sa nesta­ne nič, ak sa vzdáš. Ale ak vydr­žíš, tak sa to pre­lo­mí a prí­du tie dob­ré časy. Tak ako aj u Bria­na.

whats-app_1024x576

foto: forbes.com

Zdroj: medium.com, zdroj pre­zen­tač­nej foto­gra­fie: adweek.com

Pridať komentár (0)