Brian Acton: Nezob­rali ma do Face­bo­oku a aj vďaka tomu som zaro­bil 4 miliardy

Filip Mosnár / 16. marca 2016 / Tools a produktivita

Aj keď išiel od jed­ného odmiet­nu­tia k dru­hému, aj keď zaží­val neús­pech, nikdy sa nevzdal, stále si držal svoj pozi­tívny postoj, stále to skú­šal znova. A zaro­bilo mu to štyri miliardy dolá­rov.

Kaž­dému z nás sa to už stalo aspoň raz. Pove­dali ti to na poho­vore, alebo ti pri­šiel mail, ktorý ti ozná­mil, že ťa nevyb­rali do práce, do kto­rej si naozaj túžil. Vtedy pri­chá­dza ten pocit neús­pe­chu a prázdna, s kto­rým musíme bojo­vať a s kto­rým bojo­val aj Brian Acton po tom, ako ho odmietla spo­loč­nosť face­book. Doká­zal tieto pocity pora­ziť tak, ako by sme sa mali sna­žiť všetci, bez ohľadu na to, koľ­katé odmiet­nut­nie práve zaží­vaš, alebo ako veľmi to bolí.

V Bria­no­vom twe­ete je cítiť bolesť z odmie­nu­tia, ale pozi­tívna ener­gia pre­ráža aké­koľ­vek náznaky zúfals­tva, či zatr­pk­nu­tia, a pozi­tívny pohľad do budúcna pre­va­žuje nad ostat­nými.

twitter

foto: medium.com

Brian pra­co­val 11 rokov ako jeden z prvých zamest­nan­cov spo­loč­nosti Yahoo!, teraz sa však točil v kruhu odmie­ta­nia a odcho­dov z rôz­nych start-upov v Sil­li­con Val­ley, odmie­tol ho face­book a neskôr potom aj Twit­ter. Brian mal v tomto období tesne pred šty­rid­siat­kou, takže mal plné právo na to, aby pomaly pre­pa­dal panike z toho všet­kého, predsa len, je iné mať 22 a hľa­dať si prácu a je iné mať 40 a nemať ju.

Brian si ale zacho­val pozo­ru­hodne opti­mis­tický postoj, čo je vidieť aj v jeho twe­ete. Nako­niec sa dali dokopy dvaja bývali zamest­nanci Yahoo!, Brian Acton a Jan Koum, aby spolu zalo­žili spo­loč­nosť What­sApp. Takže teraz už mal titul Co-foun­der, ale žiadne príjmy ktoré by mu pokryli výdavky.

logo-promo

foto: whatsapp.com

Bria­novi sa opla­tilo bojo­vať a sna­žiť sa, keďže o nie­koľko rokov pre­dali What­sApp spo­loč­nosti face­book za 19 miliárd dolá­rov, Bria­nov podiel bol 4 miliardy, čo určite bolo prí­jem­nou odme­nou za jeho pozi­tívny postoj pri všet­kých odmien­tu­tiach. Aj keď to už mohol vzdať, pove­dať, že je prí­liš starý, prí­liš odmie­taný, prí­liš čokoľ­vek, ostal len prí­liš pozi­tívny a zapá­lený. Morál celého tohto prí­behu je fakt, že nikdy nevieš, čo sa môže stať, ak si udr­žíš pozi­tívny postoj, jediné čo vieš je, že sa nestane nič, ak sa vzdáš. Ale ak vydr­žíš, tak sa to pre­lomí a prídu tie dobré časy. Tak ako aj u Briana.

whats-app_1024x576

foto: forbes.com

Zdroj: medium.com, zdroj pre­zen­tač­nej foto­gra­fie: adweek.com

Pridať komentár (0)