Brit­ský štu­dent vymys­lel mobil­nú chlad­nič­ku, kto­rá môže zachrá­niť mili­ó­ny živo­tov

Marianna Mikešová / 16. júna 2017 / Tech a inovácie

zdroj: inhabitat.co.uk, bbc.co.uk

Na sve­te den­ne vzni­ká množ­stvo viac či menej uži­toč­ných vyná­le­zov. Ten­to od 22-roč­né­ho brit­ské­ho štu­den­ta Wil­la Bro­adwa­ya je však doslo­va náde­jou pre ten­to svet. Má totiž poten­ciál zachrá­niť množ­stvo ľudí z roz­vo­jo­vých kra­jín.

Mla­dý nada­ný štu­dent z Lough­bo­rough Uni­ver­si­ty si za svoj pro­jekt vybral veľ­mi pros­peš­né odvet­vie. Chce pomôcť tam, kde den­ne zomie­ra­jú stov­ky ľudí na epi­dé­mie či hlad. Will Bro­adway navrhol minia­túr­nu pre­nos­nú chlad­nič­ku nazva­nú Iso­bar, kto­rá je naozaj špe­ciál­na. Vzhľa­dom pri­po­mí­na ruk­sak a podob­ne sa aj pre­ná­ša. Lekár či iná oso­ba v nej doká­že pre­niesť vak­cí­ny či lie­ky do oblas­tí, kto­ré sú ťaž­ko dostup­né a sanit­ka by sa tam nikdy nedos­ta­la.

Kaž­dý deň robím veci pre ľudí, kto­rí majú všet­ko. Chcel som pre­to vytvo­riť nie­čo pre ľudí, kto­rí nema­jú nič. Mys­lím si, že by malo byť základ­ným ľud­ským prá­vom mať prí­stup k vak­cí­nam a očko­va­niu,” pove­dal Will Bro­adway pre BBC. “Dar­cov­stvo krvi či trans­p­lan­tá­cia orgá­nov ohro­zu­jú naprí­klad doprav­né záp­chy. Ak uviaz­nu, stá­le sa pou­ží­va­jú len chla­dia­ce vrec­ká, kto­ré nie sú vhod­né pre dlh­šiu časo­vú dobu,” dodal štu­dent.

Ten­to pre­nos­ný zlep­šo­vák zaru­ču­je ucho­va­nie vak­cín v opti­mál­nej a regu­lo­va­teľ­nej tep­lo­te až po dobu 30 dní. Tie­to medi­cín­ske lát­ky sú totiž veľ­mi náchyl­né na usklad­ne­nie a pre­nos a môžu byť zni­če­né ale­bo ich účin­ky zní­že­né pri vyso­kej ale aj extrém­ne níz­kej tep­lo­te. Rizi­ko­vé je už len to, ak sa auto, kto­ré ich pre­vá­ža, zasek­ne v doprav­nej záp­che. Pri plnom využi­tí poten­ciá­lu tej­to chlad­nič­ky exper­ti odha­du­jú, že by moh­la zachrá­niť viac ako 1,5 mili­ó­na živo­tov na celom sve­te.

Foto: bbc.co.uk

Tech­no­ló­gia Iso­ba­ru fun­gu­je tak, že zahrie­va vodu a amo­niak, aby sa vytvo­ri­li výpa­ry, kto­ré sa uvoľ­ňu­jú do hlav­nej komo­ry a udr­žia­va­jú tep­lo­tu chlad­nič­ky v roz­me­dzí pri­bliž­ne od 2 do 8 stup­ňov Cel­zia. Táto tep­lo­ta je ide­ál­na pre zacho­va­nie sta­bi­li­ty vak­cín. Zaria­de­nie je mož­né dobí­jať dvo­mi spô­sob­mi, buď pomo­cou pro­pá­nu ale­bo elek­tri­nou. Štu­dent navrhol chlad­nič­ku tak, aby bola malá a pre­nos­ná pomo­cou ruko­vä­te či ako ruk­sak.

Wil­la Bro­adwa­ya k tomu­to obdi­vu­hod­né­mu pro­jek­tu inšpi­ro­va­li jeho ces­ty po Kam­bo­dži, Viet­na­me, Hing Kon­gu či Číne, kde videl, aké prob­lé­my majú miest­ni zdra­vot­ní­ci s posky­to­va­ním zdra­vot­nej sta­rost­li­vos­ti. Veľ­kým vzo­rom vraj pre neho bol Eins­te­in, kto­rý v 20. rokoch minu­lé­ho sto­ro­čia navrhol chla­dia­ce zaria­de­nie, kto­ré fun­go­va­lo bez elek­tri­ny a pra­co­va­lo na báze che­mic­ké­ho pro­ce­su, kto­rý potre­bo­val iba zdroj tep­la. Za svoj vyná­lez zís­kal ten­to Brit Národ­nú cenu Jame­sa Dyso­na.

Foto: isobar.org.uk

Obdi­vu­hod­né je tiež to, že mla­dý vyná­lez­ca nech­ce na svo­jom pro­duk­te zaro­biť ani cent, ale ide mu o čis­to dob­ro­čin­né úče­ly. Chlad­nič­ku by rád reál­ne dostal do miest, kde má poten­ciál zachra­ňo­vať ľudí a svoj vyná­lez si chce dať paten­to­vať. Je skve­lé, keď nie­kto nemys­lí len na svoj pro­fit a vyrá­ba veci, kto­ré môžu sku­toč­ne zme­niť svet. :)

Pridať komentár (0)