Brnen­skí výskum­níci otes­tujú drony, inte­li­gentné par­ko­va­nie a mnoho ďal­ších pro­jek­tov priamo z dotá­cií.

JIC / 9. júna 2014 / Tools a produktivita

Mesto Brno roz­de­lilo fir­mám 4 mili­óny korún na až sto­ti­sí­cové ino­vačné pou­kazy, za ktoré nakúpi výskum na miest­nych uni­ver­zi­tách a vedec­kých cen­trách. Cel­kovo túto pod­poru tento rok zís­kalo 45 pod­ni­kov, žia­dalo rekord­ných 223. Brnen­skí výskum­níci budú pra­co­vať naprí­klad na tes­to­vaní moni­tora pre mag­ne­tickú rezo­nan­ciu, bez pilot­ných lie­ta­diel — dro­nov alebo inte­li­gent­ných par­ko­va­cích sys­té­moch. Naj­viac vou­che­rov zís­kali firmy, ktoré chcú spo­lu­pra­co­vať s VUT v Brne.

Z cel­ko­vého počtu vyžre­bo­va­ných firiem žia­dalo 33 o ino­vačný vou­cher prvý­krát. Práve tieto nové spo­lu­práce sa sna­žíme pro­jek­tom pod­po­riť, “uviedla Mar­tina Čer­ven­ková, pro­jek­tová mana­žérka JIC. Mesto Brno, ktoré pro­jekt už šesť rokov finančne pod­po­ruje, do neho vlo­žilo cel­kovo vyše 32 mili­ó­nov korún.

Najús­peš­nej­šou výskum­nou inšti­tú­ciou je tento rok opäť brnen­ská VUT. Tamojší výskum­níci budú pra­co­vať na 27 pro­jek­toch. Je medzi nimi aj tes­to­va­nie opti­mál­neho tvaru bez­pi­lot­ného Dronu pre tech­no­lo­gický star­tup Robod­rone Indus­tries. “Výsledky spo­lu­práce s Letec­kým ústa­vom Fakulty stroj­ného inži­nier­stva využi­jeme pri návrhu našej novej mode­lo­vej rady mul­ti­kop­tér, urče­ných pre záso­bo­va­nie, pozo­ro­va­nie, záchranné a pát­ra­cie ope­rá­cie, kedy sa jedná o misie na dlh­šie vzdia­le­nosti. V porov­naní s kla­sic­kými vrtuľ­níky by mali byť pre­vádz­kové náklady asi desa­ti­nou, “uvie­dol kona­teľ firmy Jiří Kar­peta.

Na ďal­ších ôsmich pro­jek­toch budú pra­co­vať výskum­níci z Men­de­lo­vej uni­ver­zity, po troch ino­vač­ných pou­ka­zoch zís­kala zhodne tiež Masa­ry­kova uni­ver­zita a opä­tovne zúčast­nený Výskumný ústav sta­veb­ných hmôt. Pri verej­nom žre­bo­vaní 27. mája uspelo s jed­ným pro­jek­tom aj Cen­trum doprav­ného výskumu, pre spo­loč­nosť Eltodo bude tes­to­vať inte­li­gentný par­ko­vací sys­tém.

Jeden vou­cher zís­kala ešte Fakultná nemoc­nice u svä­tej Anny. Pre firmu IBSmm Engi­ne­e­ring kli­nicky zhod­notí špe­ciálny moni­tor v pro­stredí mag­ne­tic­kej rezo­nan­cie a vplyv mag­ne­tic­kého poľa na kva­litu obrazu. Ak tes­to­va­nie dopadne dobre, nový moni­tor umožní zobra­ziť viac detai­lov a zjed­no­duší tak prácu zdra­vot­ní­kov.

S jed­ným pro­jek­tom uspeli ešte Výskumný ústav vete­ri­nár­neho lekár­stva a Vete­ri­nárna a far­ma­ce­utická uni­ver­zita. Kom­pletný zoznam všet­kých prí­jem­cov aj náh­rad­ní­kov náj­dete na strán­kach ino­vač­ných pou­ka­zov www.inovacnivouchery.cz. Výskumy z toh­to­roč­nej výzvy musia byť do 30. júna 2015 dokon­čené a vyúč­to­vané JIC.

Ino­vačné vou­chery v Česku v čís­lach

Prvé vou­chery boli pred­sta­vené v roku 1997 v Holand­sku. Tými sa inšpi­ro­valo mesto Brno a v roku 2009 zaviedlo v spo­lu­práci s JIC ino­vačné vou­chery ako prvé v Česku. Úspešný prog­ram sa postupne roz­ší­ril do ďal­ších desia­tich kra­jov. O brnen­ské vou­chery dote­raz požia­dalo cez 1130 firiem. 

Je pravý čas aby aj Bra­ti­slava a Košice spus­tili pod­poru pre high­tech pro­jekty, tak ako to už roky robí mesto Brno, za čo mu skla­dáme uzna­nie.

Zdroj: jic

Pridať komentár (0)