Brnen­skí výskum­ní­ci otes­tu­jú dro­ny, inte­li­gent­né par­ko­va­nie a mno­ho ďal­ších pro­jek­tov pria­mo z dotá­cií.

JIC / 9. júna 2014 / Lifehacking

Mes­to Brno roz­de­li­lo fir­mám 4 mili­ó­ny korún na až sto­ti­sí­co­vé ino­vač­né pou­ka­zy, za kto­ré nakú­pi výskum na miest­nych uni­ver­zi­tách a vedec­kých cen­trách. Cel­ko­vo túto pod­po­ru ten­to rok zís­ka­lo 45 pod­ni­kov, žia­da­lo rekord­ných 223. Brnen­skí výskum­ní­ci budú pra­co­vať naprí­klad na tes­to­va­ní moni­to­ra pre mag­ne­tic­kú rezo­nan­ciu, bez pilot­ných lie­ta­diel — dro­nov ale­bo inte­li­gent­ných par­ko­va­cích sys­té­moch. Naj­viac vou­che­rov zís­ka­li fir­my, kto­ré chcú spo­lu­pra­co­vať s VUT v Brne.

Z cel­ko­vé­ho počtu vyžre­bo­va­ných firiem žia­da­lo 33 o ino­vač­ný vou­cher prvý­krát. Prá­ve tie­to nové spo­lu­prá­ce sa sna­ží­me pro­jek­tom pod­po­riť, “uvied­la Mar­ti­na Čer­ven­ko­vá, pro­jek­to­vá mana­žér­ka JIC. Mes­to Brno, kto­ré pro­jekt už šesť rokov finanč­ne pod­po­ru­je, do neho vlo­ži­lo cel­ko­vo vyše 32 mili­ó­nov korún.

Najús­peš­nej­šou výskum­nou inšti­tú­ci­ou je ten­to rok opäť brnen­ská VUT. Tamoj­ší výskum­ní­ci budú pra­co­vať na 27 pro­jek­toch. Je medzi nimi aj tes­to­va­nie opti­mál­ne­ho tva­ru bez­pi­lot­né­ho Dro­nu pre tech­no­lo­gic­ký star­tup Robod­ro­ne Indus­tries. “Výsled­ky spo­lu­prá­ce s Letec­kým ústa­vom Fakul­ty stroj­né­ho inži­nier­stva využi­je­me pri návrhu našej novej mode­lo­vej rady mul­ti­kop­tér, urče­ných pre záso­bo­va­nie, pozo­ro­va­nie, záchran­né a pát­ra­cie ope­rá­cie, kedy sa jed­ná o misie na dlh­šie vzdia­le­nos­ti. V porov­na­ní s kla­sic­ký­mi vrtuľ­ní­ky by mali byť pre­vádz­ko­vé nákla­dy asi desa­ti­nou, “uvie­dol kona­teľ fir­my Jiří Kar­pe­ta.

Na ďal­ších ôsmich pro­jek­toch budú pra­co­vať výskum­ní­ci z Men­de­lo­vej uni­ver­zi­ty, po troch ino­vač­ných pou­ka­zoch zís­ka­la zhod­ne tiež Masa­ry­ko­va uni­ver­zi­ta a opä­tov­ne zúčast­ne­ný Výskum­ný ústav sta­veb­ných hmôt. Pri verej­nom žre­bo­va­ní 27. mája uspe­lo s jed­ným pro­jek­tom aj Cen­trum doprav­né­ho výsku­mu, pre spo­loč­nosť Elto­do bude tes­to­vať inte­li­gent­ný par­ko­va­cí sys­tém.

Jeden vou­cher zís­ka­la ešte Fakult­ná nemoc­ni­ce u svä­tej Anny. Pre fir­mu IBSmm Engi­ne­e­ring kli­nic­ky zhod­no­tí špe­ciál­ny moni­tor v pro­stre­dí mag­ne­tic­kej rezo­nan­cie a vplyv mag­ne­tic­ké­ho poľa na kva­li­tu obra­zu. Ak tes­to­va­nie dopad­ne dob­re, nový moni­tor umož­ní zobra­ziť viac detai­lov a zjed­no­du­ší tak prá­cu zdra­vot­ní­kov.

S jed­ným pro­jek­tom uspe­li ešte Výskum­ný ústav vete­ri­nár­ne­ho lekár­stva a Vete­ri­nár­na a far­ma­ce­utic­ká uni­ver­zi­ta. Kom­plet­ný zoznam všet­kých prí­jem­cov aj náh­rad­ní­kov náj­de­te na strán­kach ino­vač­ných pou­ka­zov www.inovacnivouchery.cz. Výsku­my z toh­to­roč­nej výzvy musia byť do 30. júna 2015 dokon­če­né a vyúč­to­va­né JIC.

Ino­vač­né vou­che­ry v Čes­ku v čís­lach

Prvé vou­che­ry boli pred­sta­ve­né v roku 1997 v Holand­sku. Tými sa inšpi­ro­va­lo mes­to Brno a v roku 2009 zavied­lo v spo­lu­prá­ci s JIC ino­vač­né vou­che­ry ako prvé v Čes­ku. Úspeš­ný prog­ram sa postup­ne roz­ší­ril do ďal­ších desia­tich kra­jov. O brnen­ské vou­che­ry dote­raz požia­da­lo cez 1130 firiem. 

Je pra­vý čas aby aj Bra­ti­sla­va a Koši­ce spus­ti­li pod­po­ru pre high­tech pro­jek­ty, tak ako to už roky robí mes­to Brno, za čo mu skla­dá­me uzna­nie.

Zdroj: jic

Pridať komentár (0)