Buďte v škole prie­merní! Zakla­da­teľ Ali­baby Jack Ma a jeho netra­dičné rady

Martin Bohunický / 7. júna 2016 / Tools a produktivita

Red Flag Pub­lis­hing vydalo v roku 2015 knihu “Jack Ma’s Inter­nal Spe­e­ches: Trust in Tomor­row.

Mnoho slov z tejto knihy sa nikdy nedos­talo na verej­nosť, preto v mno­hých ohľa­doch prek­va­pila. Naprí­klad o tom, čo si Jack myslí o vzde­lá­vaní a čo člo­vek potre­buje na to, aby uspel.

Jack Ma, chairman of Alibaba Group Holding Ltd., gestures as he speaks at SoftBank World 2014 in Tokyo, Japan, on Tuesday, July 15, 2014. As SoftBank Corp. Chief Executive Officer Masayoshi Son pushes for a takeover of T-Mobile US Inc., the Japanese billionaire is asking banks to commit financing for a longer-than-usual amount of time, underscoring the intense regulatory review he faces. Photographer: Kiyoshi Ota/Bloomberg *** Local Caption *** Jack Ma

foto: christopherlewer.com

Za to, čo je Ali­baba dnes, musím v prvom rade poďa­ko­vať inter­netu. Bez tohoto trhu by som to nikdy nedo­ká­zal. Práve jeho rýchly roz­voj z nás uro­bil úspeš­ných ľudí. Ďalej by som mal poďa­ko­vať čín­skej eko­no­mike za jej extrémne rýchly rast. A tiež ďaku­jem ľuďom, s kto­rými som posled­ných päť rokov pra­co­val, ktorí mi neus­tále verili a nasle­do­vali moje myš­lienky. Mnoho ľudí totiž o mne tvrdí, že som veľmi šikovný a múdry, iní tvr­dia, že som len šikovný. A ja tvr­dím, že to môj tím je šikovný.

Svojmu synovi som pove­dal: Nemu­síš pat­riť medzi troch naj­lep­ších žia­kov v triede, byť prie­me­rom je fajn, kým tvoje známky nie sú úplne zlé. Len tento typ člo­veka má dosta­tok času na to, aby sa veno­val uče­niu iných skil­lov. Mys­lím si, že ak sa chce čín­ska eko­no­mika roz­ví­jať, potre­buje viac takýchto ľudí — ľudí s hod­no­tami a tým povest­ným draj­vom.”

jack-ma-alibaba-group-d8708d3c7e8a6422

foto: oregonlive.com

Tieto slová ma doslova fas­ci­no­vali. Už len preto, že idú úplne proti všet­kým zau­ží­va­ným ázij­ským štan­dar­dom. Tisíc­krát si počul vtipy o ázij­ských deťoch, ktoré otec zavr­hol, lebo dostali Ačko, nie A+. Každý štu­dent v Číne sa snaží exce­lo­vať. Vzde­lá­vací sys­tém to vyža­duje. Po skve­lých výsled­koch ideš na špič­kovú uni­ver­zitu, kde sa sna­žíš čo naj­lep­šie zvlád­nuť gaokao skúšky. Všetka snaha mimo školy je ire­le­vantná a všetky akti­vity vonku sú len stra­tou času.

Ale Jack Ma si myslí niečo iné. A ako pou­ká­zal, Ali­baba sa stala jed­nou z najús­peš­nej­ších spo­loč­ností sveta nie preto, že by bol dobrý štu­dent (prvú skúšku na vyso­kej nedal tri­krát).

Jac­kov odkaz svetu teda znie asi takto: “Venuj sa škole, ale nedo­voľ jej, aby ťa defi­no­vala. Uč sa nové veci a nasle­duj svoje vášne.”

jack-ma

foto: ibtimes.co.in

zdroj: techinasia.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.co.uk

Pridať komentár (0)