Burger King sa v provokatívnej kampani ospravedlňuje slovenskému McDonald’s

Linda Cebrová / 9. novembra 2018 / Food biznis

zdroj: Burger King
  • Bur­ger King sa už tento me­siac ob­javí v ná­kup­nom cen­tre Bory Mall v Bra­ti­slave
  • Svoje zno­vuz­ro­de­nie na slo­ven­skej gas­tro scéne od­štar­tuje aj špe­ciál­nym menu
  • Za no­vou kam­pa­ňou stojí Wik­tor Leo Bur­nett

Bur­ger King dáva Bra­ti­slave druhú šancu. Svoju pre­vádzku ot­vorí už 23. no­vem­bra o 17:30 hod. v ná­kup­nom cen­tre Bory Mall. Na uví­ta­nie si Bur­ger King pri­pra­vil špe­ciálne uví­ta­cie menu s náz­vom #PRE­PAC­ME­KAC.

O ná­vrat le­gen­dár­nej značky rých­leho ob­čerstve­nia sa podľa Trendu po­sta­rala spo­loč­nosť Am­Rest. Tá zís­kala ex­klu­zívne právo na roz­voj jeho re­štau­rá­cií nie­len na slo­ven­skom trhu, ale tiež v Česku. Am­Rest má podľa všet­kého s Bory Mall uzav­retú ur­čitú formu spo­lu­práce, na­koľko tu plá­nuje ot­vo­riť pre­vádzky nie­koľ­kým svo­jim znač­kám. Ok­rem Bur­ger Kingu ide aj o Pizza Hut, Star­bucks či KFC.

„Bur­ger King ako časť rýchlo ras­tú­ceho seg­mentu sietí s rých­lym ob­čerstve­ním, hrá vý­znamnú rolu v port­fó­liu Am­Restu. Pod­pis ex­klu­zív­nych zmlúv je míľ­ni­kom v his­tó­rii na­šej spo­lu­práce s Bur­ger Kin­gom a ve­ríme, že sa vďaka tomu naša po­zí­cia ve­dú­ceho pre­vádz­ko­va­teľa re­štau­rá­cií v stred­nej Európe ešte upevní,“ uvie­dol ria­di­teľ Bur­ger Kingu Kr­zysz­tof Piechna.


Bur­ger King sa bude na­chá­dzať  v rov­na­kom food courte, kde je dnes aj Mc­Do­nald’s či Sub­way. To či bude Bur­ger King pros­pe­ro­vať aj v prí­tom­nosti sil­nej kon­ku­ren­cie, to ukáže až čas. Bur­ger King však nechce na slo­ven­skom trhu zo­stať len pri jed­nej pre­vádzke. „V najb­liž­ších ro­koch plá­nu­jeme ot­vo­riť 15 pre­vá­dzok po ce­lom Slo­ven­sku. Ve­ríme, že po­te­šíme všet­kých, ktorí si radi do­prajú rýchle, no zá­ro­veň chutné a kva­litné jedlo“, uvá­dza Da­niel Ryška, ria­di­teľ Bur­ger King pre Českú re­pub­liku a Slo­ven­sko.

Aj fast food sa musí pris­pô­so­biť trendu zdra­vého ži­vot­ného štýlu

V gas­tro biz­nise je už dl­hší čas cí­tiť, že zá­u­jem spot­re­bi­te­ľov žiť zdrav­šie ras­tie, na čo za­re­a­go­val aj Bur­ger King a to vy­lep­še­ním re­cep­túr det­ského menu, kde sa po­da­rilo zre­du­ko­vať tuk o 40 % a ka­ló­rie o 30%. „Vní­mame to ako správny krok, ktorý ref­lek­tuje ži­votný štýl spot­re­bi­te­ľov a zá­ro­veň pris­pieva k roz­voju sa­mot­ného seg­mentu fast-fo­odo­vých je­dál,“ do­dáva Da­niel Ryška.

Na Slo­ven­sku bola prvá re­štau­rá­cia Bur­ger King ot­vo­rená 26. marca 2010 v ob­chod­nom cen­tre Euro­vea v Bra­ti­slave[a krátko na to za­tvo­rená, ná­sledne spo­loč­nosť z nášho trhu cel­kom od­išla.

Cel­kom prvá pre­vádzka Bur­ger Kingu bola ot­vo­rená 4. de­cem­bra 1954 v Miami na Flo­ride v USA. V Aus­trá­lii je táto spo­loč­nosť známa pod znač­kou Hun­gry Jack’s. Bur­ger King dnes pre­vádz­kuje už vyše 11 000 re­štau­rá­cií vo viac než 74 kra­ji­nách sveta.

 

Pridať komentár (0)