Boli by slo­ven­ské star­tu­py úspeš­nej­šie bez inves­to­rov?

Nikola Brehová / 28. septembra 2016 / Business

Nie­kto by mohol pove­dať, že by sme na Slo­ven­sku bez inves­to­rov o star­tu­poch nemoh­li ani hovo­riť, no ja si s tým­to názo­rom dovo­lím do istej mie­ry nesú­hla­siť. Inves­tor nemu­sí byť vždy to naj­lep­šie rie­še­nie pre začí­na­jú­ci biz­nis. Mož­nos­tí je viac.

Inves­to­ri boli vždy chá­pa­ní ako súčasť star­tu­pov, a to nie len na Slo­ven­sku, ale aj vša­de vo sve­te. Sú pre ne ale naozaj tou naj­lep­šou voľ­bou? Vstup inves­to­ra do pro­jek­tu je cha­rak­te­ris­tic­ký tým, že nad ním zakla­da­teľ stra­tí abso­lút­nu kon­tro­lu — teda tam už zra­zu bude aj nie­kto iný, kto bude vidieť na prs­ty a poten­ciál­ne pre­sa­dzo­vať svo­je názo­ry. No a to môže byť bod, v kto­rom svoj pro­jekt môžeš odsú­diť na neús­pech. Inves­to­ri totiž nebu­dú vždy súhla­siť s tým, čo si mys­líš, že je pre fir­mu naj­lep­šie.

Skú­se­nos­ti sú vždy plu­som

Vstu­pom inves­to­ra do svo­jej fir­my sa celý tvoj biz­nis posú­va na úpl­ne iný level. To môže byť tro­chu prob­lém, pokiaľ ide o začí­na­jú­ci pro­jekt. Pre­čo? Lebo v ňom jed­no­du­cho zra­zu budú penia­ze. Budú to penia­ze, kto­ré ten­to pro­jekt neza­ro­bil, no môže ich minúť. Veci sa tak síce budú môcť roz­be­hnúť vo veľ­kom, no nikto nemô­že vedieť, či budú v pra­xi fun­go­vať. Nikdy pred­tým totiž fir­ma penia­ze neza­ro­bi­la, tak ako to má doká­zať teraz?

slsp

foto: bi.com

Tým, že inves­tor vstú­pi do tvoj­ho začí­na­jú­ce­ho pro­jek­tu a poskyt­ne ti penia­ze, v pod­sta­te oba­ja pod­stu­pu­je­te rizi­ko. Ide o teba — môžeš mať sľub­ný nápad a vyhrá­vať s ním jed­nu cenu za dru­hou, no pokiaľ si s ním reál­ne neskú­sil pod­ni­kať, nemáš nič. Na dru­hej stra­ne, pro­jekt, kto­rý nehľa­dá inves­to­ra, no začne reál­ne pra­co­vať na svo­jom roz­vo­ji, zís­ka­vať kli­en­tov či use­rov, sa posu­nie nie­kam úpl­ne inam — sám okú­si, ako asi bude vyze­rať pod­ni­ka­nie v jeho oblas­ti, s danou kon­ku­ren­ci­ou. No a pokiaľ tak­to pro­jekt doká­že zaro­biť svo­je vlast­né penia­ze, bude to preň len plu­som.

Už to nebu­de tvo­ja, ale vaša fir­ma

Exis­tu­je via­ce­ro slo­ven­ských nápa­dov, kto­ré mali poten­ciál a javi­li sa ako sľub­né star­tu­py, no po zís­ka­ní inves­tí­cií svoj biz­nis neroz­beh­li. Sú medzi nimi aj také, kto­rých krach mož­no zaprí­či­ni­li rôz­ne názo­ry zakla­da­te­ľa a inves­to­ra. Tým, že si pus­tíš do fir­my nie­ko­ho z von­ku, musíš počí­tať s tým, že sa môže tro­chu meniť sme­ro­va­nie či cie­le pro­jek­tu.

man-at-computer

foto: news.salvationarmy.org.uk

Exis­tu­jú aj iné mož­nos­ti 

Pozri sa na to tak­to: Pre­čo tvoj pro­jekt reál­ne potre­bu­je inves­to­ra? Penia­ze, pres­ne tak. Ale exis­tu­jú aj iné mož­nos­ti, ako ich zís­kať, však? Tak naprí­klad cro­wd­fun­ding — rôz­ne plat­for­my ako Indie­go­go či Kicks­tar­ter ti umož­ňu­jú zozbie­rať penia­ze pre roz­voj tvoj­ho pro­jek­tu medzi oby­čaj­ný­mi ľuď­mi. Je to jed­no­du­chý spô­sob, ako zís­kať penia­ze pre svoj nápad — pokiaľ je naozaj dob­rý, svo­jich fanú­ši­kov si náj­de a nikto ti pri­tom do ničo­ho nebu­de kecať.

Ak ale chceš mať isto­tu zís­ka­nia peňa­zí, ale­bo potre­bu­ješ, aby tvoj malý biz­nis na Slo­ven­sku rých­lo vyrás­tol, musí hľa­dať v iných dostup­ných zdro­joch. Jed­nou z aktu­ál­nych mož­nos­tí je tiež finan­co­va­nie v rám­ci Prog­ra­mu pre začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­skej spo­ri­teľ­ne, kto­rá ho ponú­ka ako jedi­ná komerč­ná ban­ka v našej kra­ji­ne. Dosta­neš tak pries­tor na to rea­li­zo­vať veci, kto­ré tvoj biz­nis naozaj potre­bu­je (napr. vytvo­riť kamen­nú pre­daj­ňu, moder­ni­zo­vať pre­vádz­ku či kúpiť nové stro­je) a nemu­síš si niko­ho púš­ťať do fir­my. Tvoj biz­nis zosta­ne tebe, no budeš mať aj inves­tí­ciu, kto­rá ho bude môcť posu­núť na iný level. A nemu­síš sa deliť o zisk.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim.com

Pridať komentár (0)