Boli by slo­ven­ské star­tupy úspeš­nej­šie bez inves­to­rov?

Nikola Brehová / 28. septembra 2016 / Business

Nie­kto by mohol pove­dať, že by sme na Slo­ven­sku bez inves­to­rov o star­tu­poch nemohli ani hovo­riť, no ja si s týmto názo­rom dovo­lím do istej miery nesú­hla­siť. Inves­tor nemusí byť vždy to naj­lep­šie rie­še­nie pre začí­na­júci biz­nis. Mož­ností je viac.

Inves­tori boli vždy chá­paní ako súčasť star­tu­pov, a to nie len na Slo­ven­sku, ale aj všade vo svete. Sú pre ne ale naozaj tou naj­lep­šou voľ­bou? Vstup inves­tora do pro­jektu je cha­rak­te­ris­tický tým, že nad ním zakla­da­teľ stratí abso­lútnu kon­trolu — teda tam už zrazu bude aj nie­kto iný, kto bude vidieť na prsty a poten­ciálne pre­sa­dzo­vať svoje názory. No a to môže byť bod, v kto­rom svoj pro­jekt môžeš odsú­diť na neús­pech. Inves­tori totiž nebudú vždy súhla­siť s tým, čo si mys­líš, že je pre firmu naj­lep­šie.

Skú­se­nosti sú vždy plu­som

Vstu­pom inves­tora do svo­jej firmy sa celý tvoj biz­nis posúva na úplne iný level. To môže byť tro­chu prob­lém, pokiaľ ide o začí­na­júci pro­jekt. Prečo? Lebo v ňom jed­no­du­cho zrazu budú peniaze. Budú to peniaze, ktoré tento pro­jekt neza­ro­bil, no môže ich minúť. Veci sa tak síce budú môcť roz­be­hnúť vo veľ­kom, no nikto nemôže vedieť, či budú v praxi fun­go­vať. Nikdy pred­tým totiž firma peniaze neza­ro­bila, tak ako to má doká­zať teraz?

slsp

foto: bi.com

Tým, že inves­tor vstúpi do tvojho začí­na­jú­ceho pro­jektu a poskytne ti peniaze, v pod­state obaja pod­stu­pu­jete riziko. Ide o teba — môžeš mať sľubný nápad a vyhrá­vať s ním jednu cenu za dru­hou, no pokiaľ si s ním reálne neskú­sil pod­ni­kať, nemáš nič. Na dru­hej strane, pro­jekt, ktorý nehľadá inves­tora, no začne reálne pra­co­vať na svo­jom roz­voji, zís­ka­vať kli­en­tov či use­rov, sa posu­nie nie­kam úplne inam — sám okúsi, ako asi bude vyze­rať pod­ni­ka­nie v jeho oblasti, s danou kon­ku­ren­ciou. No a pokiaľ takto pro­jekt dokáže zaro­biť svoje vlastné peniaze, bude to preň len plu­som.

Už to nebude tvoja, ale vaša firma

Exis­tuje via­cero slo­ven­ských nápa­dov, ktoré mali poten­ciál a javili sa ako sľubné star­tupy, no po zís­kaní inves­tí­cií svoj biz­nis neroz­behli. Sú medzi nimi aj také, kto­rých krach možno zaprí­či­nili rôzne názory zakla­da­teľa a inves­tora. Tým, že si pus­tíš do firmy nie­koho z vonku, musíš počí­tať s tým, že sa môže tro­chu meniť sme­ro­va­nie či ciele pro­jektu.

man-at-computer

foto: news.salvationarmy.org.uk

Exis­tujú aj iné mož­nosti 

Pozri sa na to takto: Prečo tvoj pro­jekt reálne potre­buje inves­tora? Peniaze, presne tak. Ale exis­tujú aj iné mož­nosti, ako ich zís­kať, však? Tak naprí­klad cro­wd­fun­ding — rôzne plat­formy ako Indie­gogo či Kicks­tar­ter ti umož­ňujú zozbie­rať peniaze pre roz­voj tvojho pro­jektu medzi oby­čaj­nými ľuďmi. Je to jed­no­du­chý spô­sob, ako zís­kať peniaze pre svoj nápad — pokiaľ je naozaj dobrý, svo­jich fanú­ši­kov si nájde a nikto ti pri­tom do ničoho nebude kecať.

Ak ale chceš mať istotu zís­ka­nia peňazí, alebo potre­bu­ješ, aby tvoj malý biz­nis na Slo­ven­sku rýchlo vyrás­tol, musí hľa­dať v iných dostup­ných zdro­joch. Jed­nou z aktu­ál­nych mož­ností je tiež finan­co­va­nie v rámci Prog­ramu pre začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­skej spo­ri­teľne, ktorá ho ponúka ako jediná komerčná banka v našej kra­jine. Dosta­neš tak pries­tor na to rea­li­zo­vať veci, ktoré tvoj biz­nis naozaj potre­buje (napr. vytvo­riť kamennú pre­dajňu, moder­ni­zo­vať pre­vádzku či kúpiť nové stroje) a nemu­síš si nikoho púš­ťať do firmy. Tvoj biz­nis zostane tebe, no budeš mať aj inves­tí­ciu, ktorá ho bude môcť posu­núť na iný level. A nemu­síš sa deliť o zisk.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim.com

Pridať komentár (0)