Byt na Pali­sá­dach sa reno­vá­ciou stal mies­tom pre moder­ného člo­veka

Podľa článku Štefana Moravčíka, Autori: Ing. arch. Katarína Kucharovič Cambelová Ing. arch. Peter Kucharovič ml., Arcinfo.sk / 18. októbra 2016 / Zaujímavosti

Inte­riér v sta­rom byto­vom dome s vyso­kými stropmi. Byt s pôvodne tma­vou spo­lo­čen­skou miest­nos­ťou, roz­de­lený na množ­stvo malých miest­ností, sa v maxi­mál­nej mož­nej poda­rilo otvo­riť. Vzni­kol svetlý a vzdušný inte­riér.

Byt z roku 1949 pre­šiel roz­siah­lou rekon­štruk­ciou. Množ­stvo drob­ných izieb bolo pre nových maji­te­ľov nevy­ho­vu­júce, a tak sa tak­mer všetky priečky zbú­rali. Mini­mum zvis­lých nos­ných prv­kov prialo takejto úprave. Kuchyňa ostala v stre­do­vej časti bytu, no namiesto uzav­re­tého kuchyn­ského kúta sa spolu s roz­mer­ným ostro­vom a lodžiou stala hlav­ným pries­to­rom bytu. V jedálni, ktorá je umiest­nená pri veľ­kom okne, pôsobí ako akcent stena s teh­lo­vým obkla­dom.

foto: Robo Hubáč 

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.”

Pôdorys - pôvodný stav
Pôdo­rys — pôvodný stav
Pôdorys - nový stav
Pôdo­rys — nový stav
foto: Robo Hubáč 

Oddy­chová časť bytu je od spo­lo­čen­skej odde­lená iba obje­mom kuchyn­skej linky v pries­tore a zní­že­ním pod­hľadu. Pod­hľad záro­veň scho­val masívny pre­klad a umož­nil zabu­do­va­nie svie­ti­diel. Zo vznik­nu­tej chodby za lin­kou vedú do spální posuvné dvere na celú výšku pries­toru. Pri ich zasu­nutí plne vyniká maxi­málne otvo­rené rie­še­nie dis­po­zí­cie. Byt sa nachá­dza na 1.NP a obý­va­cia časť je orien­to­vaná do vnút­ro­bloku so vzrast­lou zele­ňou. Aj preto bola pre inte­riér zvo­lená pre­važne biela v kom­bi­ná­cii so svet­lým dre­vom, dopl­nená o rôzne drobné farebné akcenty. Byt takto zís­kal poža­do­vaný cha­rak­ter prie­stran­ného a svet­lého býva­nia.

foto: Robo Hubáč 
foto: Robo Hubáč 
foto: Robo Hubáč 
foto: Robo Hubáč 
foto: Robo Hubáč 

Vizu­ali­zá­cie návrhu:

Pod­klady: KCA

Pridať komentár (0)