Byt na Pali­sá­dach sa reno­vá­ci­ou stal mies­tom pre moder­né­ho člo­ve­ka

Podľa článku Štefana Moravčíka, Autori: Ing. arch. Katarína Kucharovič Cambelová Ing. arch. Peter Kucharovič ml., Arcinfo.sk / 18. októbra 2016 / Zaujímavosti

Inte­ri­ér v sta­rom byto­vom dome s vyso­ký­mi strop­mi. Byt s pôvod­ne tma­vou spo­lo­čen­skou miest­nos­ťou, roz­de­le­ný na množ­stvo malých miest­nos­tí, sa v maxi­mál­nej mož­nej poda­ri­lo otvo­riť. Vzni­kol svet­lý a vzduš­ný inte­ri­ér.

Byt z roku 1949 pre­šiel roz­siah­lou rekon­štruk­ci­ou. Množ­stvo drob­ných izieb bolo pre nových maji­te­ľov nevy­ho­vu­jú­ce, a tak sa tak­mer všet­ky prieč­ky zbú­ra­li. Mini­mum zvis­lých nos­ných prv­kov pria­lo takej­to úpra­ve. Kuchy­ňa osta­la v stre­do­vej čas­ti bytu, no namies­to uzav­re­té­ho kuchyn­ské­ho kúta sa spo­lu s roz­mer­ným ostro­vom a lodži­ou sta­la hlav­ným pries­to­rom bytu. V jedál­ni, kto­rá je umiest­ne­ná pri veľ­kom okne, pôso­bí ako akcent ste­na s teh­lo­vým obkla­dom.

foto: Robo Hubáč 

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.”

Pôdorys - pôvodný stav
Pôdo­rys — pôvod­ný stav
Pôdorys - nový stav
Pôdo­rys — nový stav
foto: Robo Hubáč 

Oddy­cho­vá časť bytu je od spo­lo­čen­skej odde­le­ná iba obje­mom kuchyn­skej lin­ky v pries­to­re a zní­že­ním pod­hľa­du. Pod­hľad záro­veň scho­val masív­ny pre­klad a umož­nil zabu­do­va­nie svie­ti­diel. Zo vznik­nu­tej chod­by za lin­kou vedú do spál­ní posuv­né dve­re na celú výš­ku pries­to­ru. Pri ich zasu­nu­tí plne vyni­ká maxi­mál­ne otvo­re­né rie­še­nie dis­po­zí­cie. Byt sa nachá­dza na 1.NP a obý­va­cia časť je orien­to­va­ná do vnút­ro­blo­ku so vzrast­lou zele­ňou. Aj pre­to bola pre inte­ri­ér zvo­le­ná pre­važ­ne bie­la v kom­bi­ná­cii so svet­lým dre­vom, dopl­ne­ná o rôz­ne drob­né fareb­né akcen­ty. Byt tak­to zís­kal poža­do­va­ný cha­rak­ter prie­stran­né­ho a svet­lé­ho býva­nia.

foto: Robo Hubáč 
foto: Robo Hubáč 
foto: Robo Hubáč 
foto: Robo Hubáč 
foto: Robo Hubáč 

Vizu­ali­zá­cie návrhu:

Pod­kla­dy: KCA

Pridať komentár (0)