Byť star­tu­pis­tom nie vždy zna­mená byť slo­bod­ným

David Heinemeier Hansson/Michal Harvan / 29. decembra 2015 / Business

David H. Hans­son pri­bližne pred dva­nás­timi rokmi spo­lu­za­lo­žil star­tup. Jed­no­du­chý pro­jekt zalo­žený na spo­lu­práci, umož­ňu­júci ľuďom robiť prog­res, dostupný za mesačné pred­platné. Bol súčas­ťou celo­ži­vot­nej práce nie­koho iného a uro­bil ju tro­chu lep­šou. Po čase sa z toho stalo pohodlné pod­ni­ka­nie pre všet­kých zain­te­re­so­va­ných. Ako to hod­notí David dnes?

To je všetko.”

Nebol to pre­vratný boom v biz­nise. Neza­ra­dil sa do miliar­do­vého klubu. Náš tím sa neroz­rás­tol na viac ako päť­de­siat ľudí. Viem čo si asi mys­líš. NUUUUDAAA. Nemal by toto byť ďalší člá­nok o tom ako som zaro­bil mili­óny a stal sa sám ven­ture inves­to­rom? Po prí­pade, prí­beh o tom, ako som ovlá­dol svoj niche? Či dosia­hol celo­ži­votný úspech?

Prob­lém je v tom, že väč­šina ľudí si nechce ukro­jiť svoj kus koláča. Nie, väč­šina ľudí ho chce mať ku***a celý pre seba. Nestačí byť súčas­ťou trhu, je potrebné ho úplne domi­no­vať. Nestačí slú­žiť zákaz­ní­kom, treba si ich uchy­tiť na trvalo.

Screen Shot 2015-12-29 at 16.38.40

V súčas­nosti sa ter­mín star­tup pova­žuje za syno­ny­mum pre úplnú domi­nan­ciu. Je to posad­nu­tosť stať sa jed­no­rož­com (star­tup s hod­notu jed­nej miliardy). Celá gene­rá­cia pra­cuje na tom aby sa stala mys­tic­kou bytos­ťou, ktorá oča­ruje kaž­dého.

Kto im to môže dať za vinu ? Vidina roz­právky je posil­ňo­vaná na kaž­dom rohu.

Začnime od začiatku – ľudia, ktorí vkla­dajú svoje peniaze do poten­ciál­nych jed­no­rož­cov s cie­ľom zís­kať pre seba bohat­stvo sa pokrs­tili náz­vom biz­nis anjeli. Anjeli? Vážne?

A ešte vám hovo­rím: Ľah­šie je prejsť ťave uchom ihly, ako bohá­čovi vojsť do Božieho krá­ľov­stva.“ – Matúš 19:23 – 26, Bib­lia.

2

To je iba začia­tok. Pokiaľ vyvo­láš dosta­točný „buzz“ o tom, ako tvoj pro­dukt ovládne celý svet, pri­le­tia k tebe ven­ture kapi­ta­listi a ban­koví inves­tori. Môžeš si mys­lieť, „A čo ma je po nich? Pokiaľ mi dajú dosta­točnú inves­tí­ciu, budem ich volať aj Drž­groš Donald pokiaľ to odo mňa budú vyža­do­vať. Moju kožu však nedos­tanú!“

A takto to bude pokra­čo­vať. Kaž­dým kro­kom krá­čaš vpred oproti ďal­šiemu inves­to­rovi, kto­rému sa budeš musieť zod­po­ve­dať. Pokiaľ sa chceš stať ďal­ším Ube­rom, pro­sím, toto je cesta pre teba.

No zastav na chvíľu. Poroz­mýš­ľaj, či je to po čom naozaj túžiš. Neak­cep­tuj túto defi­ní­ciu „úspe­chu“, len preto, že po nej všetci bažia. Áno, povzbu­dzo­va­nie pri­chá­dza zo všet­kých strán a určite v tebe vyvo­láva adre­na­lín. Darmo je však miska pekná, pokiaľ je prázdna.

3

Odpo­vedz si na otázku – Prečo to chceš?

Tu je jeden z dôvo­dov – chceš aby tvoje meno pat­rilo medzi tých vyvo­le­ných. Chceš to natrieť tým, ktorí o tebe pochy­bujú. Túžiš po uznaní, ktoré ti prá­vom patrí a toto je skvelý spô­sob, ako ho dosiah­nuť.

Je toto naozaj ten sku­točný dôvod prečo chceš byť súčas­ťou star­tupu? Neve­rím tomu, že si moti­vo­vaný kvôli tomu aby sa s teba stal feno­mén. Pre­tože ty to nech­ceš robiť pre uzna­nie dru­hých, ty chceš to uzna­nie od seba samého.

Ja som len chcel pra­co­vať sám pre seba. Chcel som krá­čať vlast­nou ces­tou. Hovo­riť tomu ako ja sám chcem a netrá­piť sa tým, čo si o tom mys­lia chla­píci v oble­koch. Všetky tie klišé o nezá­vis­losti znejú skvele, kým sa nedo­sta­víš na prvé stret­nu­tie pred­sta­ven­stva, ktoré sa ťa spýta prečo neza­rá­baš viac, nepro­du­ku­ješ viac a prečo si sa neroz­rás­tol super­so­nic­kou rých­los­ťou už včera?

4

Nezá­vis­losť ti nechýba kým ju nestra­tíš. A potom čo zmizne, tvoji nad­ria­dení ti dik­tujú tvoju vlastnú cestu. Ako­náhle odíde vlak, výsled­kom môže byť iba náraz do steny alebo dosia­hnu­tie poža­do­va­nej návrat­nosti.

Ja som len chcel robiť úprimnú prácu. Jed­no­du­chú, úprimnú prácu. Vytvo­rím dobrý pro­dukt a pre­dám ho ľuďom, ktorí sa zau­jí­majú o jeho kva­litu. Chcel som zapus­tiť korene, vytvo­riť dlho­trva­júce vzťahy so spo­lu­pra­cov­níkmi, zákaz­níkmi a pro­duk­tom. Je to však nemožné pri tika­jú­cej bombe v podobe VC inves­tora, ktorá sa dá odis­tiť iba s desať až sto­ná­sob­nou návrat­nos­ťou jeho inves­tí­cie.

Keď sa pozriem na star­tup myto­ló­giu, tak sme nikdy ani neboli star­tup! Žiadne plány pre sve­tovú domi­nan­ciu, úplné ovlád­nu­tie trhu a zákaz­ní­kov. Nestali sme sa mono­po­lom, nevyh­rali sme nijaké oce­ne­nie. Toto všetko môže znieť mäkko, ako keby sme nemali nijaké oča­ká­va­nia. Ja to skôr nazý­vam skromná rea­lita. Dosia­hnu­teľná.

5

Roz­prá­val som sa s inými star­tu­pis­tami, ktorí dosiahli svoj úspech dodr­ža­ním základ­ných pra­vi­diel star­tu­po­vého sveta. A čím viac sme sa roz­prá­vali, tým viac som si uve­do­mo­val, že ich úspech do mojej Mas­lo­wo­vej pyra­mídy nepatrí.

Exis­tuje veľká kon­špi­rá­cia vo svete star­tu­pov, pre­tože ľudia sa cho­vajú v rámci svojho naj­lep­šieho záujmu. Hlavne tí, kto­rých pri­már­nou úlo­hou je pris­pieť kapi­tá­lom. Budú ti tvr­diť, že tá tvrdá práca je pre „dobro komu­nity“ bez štipku iró­nie a sar­kazmu. Dokonca aj tí, ktorí na teba pôso­bia ako zlo­du­cho­via z fil­mov ti pove­dia, že to je pre „naj­lep­šie dobro“.

Nepo­čú­vaj ich! Pre­sved­čili svet, že Sili­con Val­ley je to jediné miesto v kto­rom sa dá na 100% dosiah­nuť úspech. Vytré­no­vali si médiá ako psov pre oslavu svojho úspe­chu aby uctie­vali ich moti­vačné žvásty, ktoré vidíš v podobe citá­tov všade po Face­bo­oku.

A až dôjde na láma­nie chleba, pôjdu iba po penia­zoch.

Group of business people discussing strategies at meeting

Pamä­tám si, ako som sa napo­sledy na evente pre star­tu­pis­tov roz­prá­val so svo­jim zná­mym. Hovo­ril mi: „Pozri sa Michal, ten neznáša tam toho a on je zas pova­dený s tam­tým“. Aké typické, pomys­lel som si. Slo­váci nikdy neve­dia držať za jeden pov­raz, resp. nikdy neod­sunú svoje ego na bok.

Pro­sím ťa, nebuď ako väč­šina. Nespadni do jamy levo­vej. Koláč je dosť veľký pre kaž­dého. Riaď sa svo­jou moti­vá­ciou, odmietni peniaze pokiaľ z nich máš zlý pocit a vytvor niečo uži­točné.

Svoje ambí­cie drž na uzde.

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)