Byť star­tu­pis­tom nie vždy zna­me­ná byť slo­bod­ným

David Heinemeier Hansson/Michal Harvan / 29. decembra 2015 / Business

David H. Hans­son pri­bliž­ne pred dva­nás­ti­mi rok­mi spo­lu­za­lo­žil star­tup. Jed­no­du­chý pro­jekt zalo­že­ný na spo­lu­prá­ci, umož­ňu­jú­ci ľuďom robiť prog­res, dostup­ný za mesač­né pred­plat­né. Bol súčas­ťou celo­ži­vot­nej prá­ce nie­ko­ho iné­ho a uro­bil ju tro­chu lep­šou. Po čase sa z toho sta­lo pohodl­né pod­ni­ka­nie pre všet­kých zain­te­re­so­va­ných. Ako to hod­no­tí David dnes?

To je všet­ko.”

Nebol to pre­vrat­ný boom v biz­ni­se. Neza­ra­dil sa do miliar­do­vé­ho klu­bu. Náš tím sa neroz­rás­tol na viac ako päť­de­siat ľudí. Viem čo si asi mys­líš. NUUUUDA­AA. Nemal by toto byť ďal­ší člá­nok o tom ako som zaro­bil mili­ó­ny a stal sa sám ven­tu­re inves­to­rom? Po prí­pa­de, prí­beh o tom, ako som ovlá­dol svoj niche? Či dosia­hol celo­ži­vot­ný úspech?

Prob­lém je v tom, že väč­ši­na ľudí si nech­ce ukro­jiť svoj kus kolá­ča. Nie, väč­ši­na ľudí ho chce mať ku***a celý pre seba. Nesta­čí byť súčas­ťou trhu, je potreb­né ho úpl­ne domi­no­vať. Nesta­čí slú­žiť zákaz­ní­kom, tre­ba si ich uchy­tiť na trva­lo.

Screen Shot 2015-12-29 at 16.38.40

V súčas­nos­ti sa ter­mín star­tup pova­žu­je za syno­ny­mum pre úpl­nú domi­nan­ciu. Je to posad­nu­tosť stať sa jed­no­rož­com (star­tup s hod­no­tu jed­nej miliar­dy). Celá gene­rá­cia pra­cu­je na tom aby sa sta­la mys­tic­kou bytos­ťou, kto­rá oča­ru­je kaž­dé­ho.

Kto im to môže dať za vinu ? Vidi­na roz­práv­ky je posil­ňo­va­ná na kaž­dom rohu.

Začni­me od začiat­ku – ľudia, kto­rí vkla­da­jú svo­je penia­ze do poten­ciál­nych jed­no­rož­cov s cie­ľom zís­kať pre seba bohat­stvo sa pokrs­ti­li náz­vom biz­nis anje­li. Anje­li? Váž­ne?

A ešte vám hovo­rím: Ľah­šie je prejsť ťave uchom ihly, ako bohá­čo­vi vojsť do Božie­ho krá­ľov­stva.“ – Matúš 19:23 – 26, Bib­lia.

2

To je iba začia­tok. Pokiaľ vyvo­láš dosta­toč­ný „buzz“ o tom, ako tvoj pro­dukt ovlád­ne celý svet, pri­le­tia k tebe ven­tu­re kapi­ta­lis­ti a ban­ko­ví inves­to­ri. Môžeš si mys­lieť, „A čo ma je po nich? Pokiaľ mi dajú dosta­toč­nú inves­tí­ciu, budem ich volať aj Drž­groš Donald pokiaľ to odo mňa budú vyža­do­vať. Moju kožu však nedos­ta­nú!“

A tak­to to bude pokra­čo­vať. Kaž­dým kro­kom krá­čaš vpred opro­ti ďal­šie­mu inves­to­ro­vi, kto­ré­mu sa budeš musieť zod­po­ve­dať. Pokiaľ sa chceš stať ďal­ším Ube­rom, pro­sím, toto je ces­ta pre teba.

No zastav na chví­ľu. Poroz­mýš­ľaj, či je to po čom naozaj túžiš. Neak­cep­tuj túto defi­ní­ciu „úspe­chu“, len pre­to, že po nej všet­ci bažia. Áno, povzbu­dzo­va­nie pri­chá­dza zo všet­kých strán a urči­te v tebe vyvo­lá­va adre­na­lín. Dar­mo je však mis­ka pek­ná, pokiaľ je prázd­na.

3

Odpo­vedz si na otáz­ku – Pre­čo to chceš?

Tu je jeden z dôvo­dov – chceš aby tvo­je meno pat­ri­lo medzi tých vyvo­le­ných. Chceš to natrieť tým, kto­rí o tebe pochy­bu­jú. Túžiš po uzna­ní, kto­ré ti prá­vom pat­rí a toto je skve­lý spô­sob, ako ho dosiah­nuť.

Je toto naozaj ten sku­toč­ný dôvod pre­čo chceš byť súčas­ťou star­tu­pu? Neve­rím tomu, že si moti­vo­va­ný kvô­li tomu aby sa s teba stal feno­mén. Pre­to­že ty to nech­ceš robiť pre uzna­nie dru­hých, ty chceš to uzna­nie od seba samé­ho.

Ja som len chcel pra­co­vať sám pre seba. Chcel som krá­čať vlast­nou ces­tou. Hovo­riť tomu ako ja sám chcem a netrá­piť sa tým, čo si o tom mys­lia chla­pí­ci v oble­koch. Všet­ky tie kli­šé o nezá­vis­los­ti zne­jú skve­le, kým sa nedo­sta­víš na prvé stret­nu­tie pred­sta­ven­stva, kto­ré sa ťa spý­ta pre­čo neza­rá­baš viac, nepro­du­ku­ješ viac a pre­čo si sa neroz­rás­tol super­so­nic­kou rých­los­ťou už vče­ra?

4

Nezá­vis­losť ti nechý­ba kým ju nestra­tíš. A potom čo zmiz­ne, tvo­ji nad­ria­de­ní ti dik­tu­jú tvo­ju vlast­nú ces­tu. Ako­náh­le odíde vlak, výsled­kom môže byť iba náraz do ste­ny ale­bo dosia­hnu­tie poža­do­va­nej návrat­nos­ti.

Ja som len chcel robiť úprim­nú prá­cu. Jed­no­du­chú, úprim­nú prá­cu. Vytvo­rím dob­rý pro­dukt a pre­dám ho ľuďom, kto­rí sa zau­jí­ma­jú o jeho kva­li­tu. Chcel som zapus­tiť kore­ne, vytvo­riť dlho­trva­jú­ce vzťa­hy so spo­lu­pra­cov­ník­mi, zákaz­ník­mi a pro­duk­tom. Je to však nemož­né pri tika­jú­cej bom­be v podo­be VC inves­to­ra, kto­rá sa dá odis­tiť iba s desať až sto­ná­sob­nou návrat­nos­ťou jeho inves­tí­cie.

Keď sa pozriem na star­tup myto­ló­giu, tak sme nikdy ani nebo­li star­tup! Žiad­ne plá­ny pre sve­to­vú domi­nan­ciu, úpl­né ovlád­nu­tie trhu a zákaz­ní­kov. Nesta­li sme sa mono­po­lom, nevyh­ra­li sme nija­ké oce­ne­nie. Toto všet­ko môže znieť mäk­ko, ako keby sme nema­li nija­ké oča­ká­va­nia. Ja to skôr nazý­vam skrom­ná rea­li­ta. Dosia­hnu­teľ­ná.

5

Roz­prá­val som sa s iný­mi star­tu­pis­ta­mi, kto­rí dosiah­li svoj úspech dodr­ža­ním základ­ných pra­vi­diel star­tu­po­vé­ho sve­ta. A čím viac sme sa roz­prá­va­li, tým viac som si uve­do­mo­val, že ich úspech do mojej Mas­lo­wo­vej pyra­mí­dy nepat­rí.

Exis­tu­je veľ­ká kon­špi­rá­cia vo sve­te star­tu­pov, pre­to­že ľudia sa cho­va­jú v rám­ci svoj­ho naj­lep­šie­ho záuj­mu. Hlav­ne tí, kto­rých pri­már­nou úlo­hou je pris­pieť kapi­tá­lom. Budú ti tvr­diť, že tá tvr­dá prá­ca je pre „dob­ro komu­ni­ty“ bez štip­ku iró­nie a sar­kaz­mu. Dokon­ca aj tí, kto­rí na teba pôso­bia ako zlo­du­cho­via z fil­mov ti pove­dia, že to je pre „naj­lep­šie dob­ro“.

Nepo­čú­vaj ich! Pre­sved­či­li svet, že Sili­con Val­ley je to jedi­né mies­to v kto­rom sa dá na 100% dosiah­nuť úspech. Vytré­no­va­li si médiá ako psov pre osla­vu svoj­ho úspe­chu aby uctie­va­li ich moti­vač­né žvás­ty, kto­ré vidíš v podo­be citá­tov vša­de po Face­bo­oku.

A až dôj­de na láma­nie chle­ba, pôj­du iba po penia­zoch.

Group of business people discussing strategies at meeting

Pamä­tám si, ako som sa napo­sle­dy na even­te pre star­tu­pis­tov roz­prá­val so svo­jim zná­mym. Hovo­ril mi: „Pozri sa Michal, ten nezná­ša tam toho a on je zas pova­de­ný s tam­tým“. Aké typic­ké, pomys­lel som si. Slo­vá­ci nikdy neve­dia držať za jeden pov­raz, resp. nikdy neod­su­nú svo­je ego na bok.

Pro­sím ťa, nebuď ako väč­ši­na. Nespad­ni do jamy levo­vej. Koláč je dosť veľ­ký pre kaž­dé­ho. Riaď sa svo­jou moti­vá­ci­ou, odmiet­ni penia­ze pokiaľ z nich máš zlý pocit a vytvor nie­čo uži­toč­né.

Svo­je ambí­cie drž na uzde.

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)