CE-ZA-AR 2016: Toto sú top archi­tek­to­nic­ké die­la roka

Marianna Mikešová / 7. októbra 2016 / Zo Slovenska

Jubi­lej­ný roč­ník pre­stíž­nej archi­tek­to­nic­kej súťa­že CE.ZA.AR 2016 má svo­jich víťa­zov. Pozri si tú najk­raj­šiu slo­ven­skú archi­tek­tú­ru.

Medzi­ná­rod­ná poro­ta v zlo­že­ní Lukáš Kor­dík, Šte­fan Morav­čík, Ilo­na Németh, Anto­nín Novák, Roman Rut­ko­ws­ki, Jan Šép­ka a Juri Troy nomi­no­va­la spo­me­dzi 108 úžas­ných archi­tek­to­nic­kých diel 17 naj­lep­ších. Vče­ra vyhlá­si­la finál­nych víťa­zov. Cie­ľom súťa­že je roz­ví­ja­nie pove­do­mia o kva­lit­ných archi­tek­to­nic­kých rie­še­niach, pre­sa­dzo­va­nií kva­li­ty, udr­ža­teľ­nos­ti a ino­vá­cií v takých­to pro­jek­toch.

13606540_1087124801333421_420708213354604812_n

Odka­zom porot­cov CE-ZA-AR je tiež väč­šia sna­ha o zacho­va­nie vlast­nej slo­ven­skej iden­ti­ty v die­lach, namies­to sme­ro­va­nia k prí­liš­nej medzi­ná­rod­nos­ti. Nema­li by sme zabú­dať na to, kto sme a odkiaľ pochá­dza­me a bez­hla­vo pod­ľa­hnúť aktu­ál­nym tren­dom. Pozi­tív­ny je fakt, že skve­lá archi­tek­tú­ra nie je limi­to­va­ná hra­ni­ca­mi hlav­né­ho mes­ta a úžas­né stav­by vzni­ka­jú aj v regi­ó­noch a nie­ke­dy v tých naj­ťaž­ších pod­mien­kach.

Víťaz­né pro­jek­ty:

V kate­gó­rii Rodin­né domy zís­ka­li cenu Peter Šer­cel a Andrej Švec za stav­bu rodin­né­ho domu Pod kal­vá­ri­ou v obci Veľ­ké Úľa­ny. Inšpi­ro­va­li sa vidiec­kou archi­tek­tú­rou a sna­ži­li sa die­lo cit­li­vo zakom­po­no­vať do oko­li­té­ho prí­rod­né­ho pro­stre­dia.

foto1-1

Naj­lep­ším Byto­vým domom bol pro­jekt Ava­na v Stu­pa­ve z diel­ne ate­li­é­ru Architekti.sk. Ich novo­stav­ba má posky­to­vať dostup­né býva­nie pre rodi­ny. Stav­ba je cha­rak­te­ris­tic­ká zau­jí­ma­vý­mi vysu­nu­tý­mi bal­kón­mi, lodžia­mi a tera­sa­mi, ale tiež ori­gi­nál­ne roz­miest­ne­nie stĺpov v sute­ré­ne, kto­rý slú­ži ako par­ko­vis­ko.

foto1-2

V kate­gó­rii Občian­ske a prie­my­sel­né budo­vy cenu zís­kal Richard Mur­gaš z ate­li­é­ru Uni­form Archi­tects za mini­ma­lis­tic­kú stav­bu Mater­skej ško­ly Guli­ver v Ban­skej Štiav­ni­ci. Zau­jí­ma­vé je, že pro­jekt vzni­kol v spo­lu­prá­ci s ria­di­teľ­kou ško­ly. Budo­va žia­kom posky­tu­je mies­to pre spá­nok, stra­vo­va­nie, hry, cvi­če­nie a má dokon­ca aj bazén a sau­nu.

foto1

Tomáš Buj­na si odnie­sol cenu v kate­gó­rii Obno­va a pre­stav­ba za jeho Inte­ri­ér rím­sko­ka­to­líc­ke­ho kos­to­la sv. Vav­rin­ca v Bru­tov­ciach. Ten je naj­vyš­šie polo­že­ným stre­do­ve­kým kos­to­lom na Slo­ven­sku a nachá­dza sa vo výš­ke 863 m.n.m. Výzvou bolo zacho­va­nie pôvod­nej tvá­re kos­to­la a pris­pô­so­be­nie cha­rak­te­ris­tík stav­by nároč­ným pove­ter­nost­ným pod­mien­kam.

foto1-3

Najk­raj­ší Inte­ri­ér sa poda­ri­lo vytvo­riť archi­tek­tom Andre­jo­vi Ola­ho­vi a Kata­rí­ne Labát­ho­vej v bra­ti­slav­skom obcho­de Slá­vi­ca. Jedi­neč­ný čis­tý dizajn pries­to­ru vzni­kol odstrá­ne­ním medzis­tro­pu, zacho­va­ním sta­rej pati­ny a pou­ži­tím bie­le­ho náte­ru. Vzduš­ný pries­tor je tak ide­ál­ny na pre­zen­to­va­nie dizaj­nér­skych výrob­kov.

foto1-4

V kate­gó­rii Exte­ri­ér zví­ťa­zi­la sku­pi­na auto­rov Michal Mar­ci­nov, Andrej Badin, Zuza­na Dme­ovi­čo­vá, Peter Lényi, Ondrej Mar­ko a Marián Luc­ký. Ich die­lom bolo vytvo­re­nie jed­no­du­ché­ho dizaj­nu Prí­streš­ku a láv­ky na Stra­ní­ku pri Žili­ne. Dizajn je pris­pô­so­be­ný prak­tic­ké­mu využi­tiu dané­ho mies­ta, teda čas­tým pou­ží­va­ním pre vzduš­né špor­ty ako parag­li­ding či bez­mo­to­ro­vé lie­ta­nie.

foto1-5

zdroj fotiek a titul­nej fot­ky: new.ce-za-ar.sk

Pridať komentár (0)