CE-ZA-AR 2016: Toto sú top archi­tek­to­nické diela roka

Marianna Mikešová / 7. októbra 2016 / Zo Slovenska

Jubi­lejný roč­ník pre­stíž­nej archi­tek­to­nic­kej súťaže CE.ZA.AR 2016 má svo­jich víťa­zov. Pozri si tú najk­raj­šiu slo­ven­skú archi­tek­túru.

Medzi­ná­rodná porota v zlo­žení Lukáš Kor­dík, Šte­fan Morav­čík, Ilona Németh, Anto­nín Novák, Roman Rut­ko­wski, Jan Šépka a Juri Troy nomi­no­vala spo­me­dzi 108 úžas­ných archi­tek­to­nic­kých diel 17 naj­lep­ších. Včera vyhlá­sila finál­nych víťa­zov. Cie­ľom súťaže je roz­ví­ja­nie pove­do­mia o kva­lit­ných archi­tek­to­nic­kých rie­še­niach, pre­sa­dzo­va­nií kva­lity, udr­ža­teľ­nosti a ino­vá­cií v takýchto pro­jek­toch.

13606540_1087124801333421_420708213354604812_n

Odka­zom porot­cov CE-ZA-AR je tiež väč­šia snaha o zacho­va­nie vlast­nej slo­ven­skej iden­tity v die­lach, namiesto sme­ro­va­nia k prí­liš­nej medzi­ná­rod­nosti. Nemali by sme zabú­dať na to, kto sme a odkiaľ pochá­dzame a bez­hlavo pod­ľa­hnúť aktu­ál­nym tren­dom. Pozi­tívny je fakt, že skvelá archi­tek­túra nie je limi­to­vaná hra­ni­cami hlav­ného mesta a úžasné stavby vzni­kajú aj v regi­ó­noch a nie­kedy v tých naj­ťaž­ších pod­mien­kach.

Víťazné pro­jekty:

V kate­gó­rii Rodinné domy zís­kali cenu Peter Šer­cel a Andrej Švec za stavbu rodin­ného domu Pod kal­vá­riou v obci Veľké Úľany. Inšpi­ro­vali sa vidiec­kou archi­tek­tú­rou a sna­žili sa dielo cit­livo zakom­po­no­vať do oko­li­tého prí­rod­ného pro­stre­dia.

foto1-1

Naj­lep­ším Byto­vým domom bol pro­jekt Avana v Stu­pave z dielne ate­li­éru Architekti.sk. Ich novo­stavba má posky­to­vať dostupné býva­nie pre rodiny. Stavba je cha­rak­te­ris­tická zau­jí­ma­vými vysu­nu­tými bal­kónmi, lodžiami a tera­sami, ale tiež ori­gi­nálne roz­miest­ne­nie stĺpov v sute­réne, ktorý slúži ako par­ko­visko.

foto1-2

V kate­gó­rii Občian­ske a prie­my­selné budovy cenu zís­kal Richard Mur­gaš z ate­li­éru Uni­form Archi­tects za mini­ma­lis­tickú stavbu Mater­skej školy Guli­ver v Ban­skej Štiav­nici. Zau­jí­mavé je, že pro­jekt vzni­kol v spo­lu­práci s ria­di­teľ­kou školy. Budova žia­kom posky­tuje miesto pre spá­nok, stra­vo­va­nie, hry, cvi­če­nie a má dokonca aj bazén a saunu.

foto1

Tomáš Bujna si odnie­sol cenu v kate­gó­rii Obnova a pre­stavba za jeho Inte­riér rím­sko­ka­to­líc­keho kos­tola sv. Vav­rinca v Bru­tov­ciach. Ten je naj­vyš­šie polo­že­ným stre­do­ve­kým kos­to­lom na Slo­ven­sku a nachá­dza sa vo výške 863 m.n.m. Výzvou bolo zacho­va­nie pôvod­nej tváre kos­tola a pris­pô­so­be­nie cha­rak­te­ris­tík stavby nároč­ným pove­ter­nost­ným pod­mien­kam.

foto1-3

Najk­rajší Inte­riér sa poda­rilo vytvo­riť archi­tek­tom Andre­jovi Ola­hovi a Kata­ríne Labát­ho­vej v bra­ti­slav­skom obchode Slá­vica. Jedi­nečný čistý dizajn pries­toru vzni­kol odstrá­ne­ním medzis­tropu, zacho­va­ním sta­rej patiny a pou­ži­tím bie­leho náteru. Vzdušný pries­tor je tak ide­álny na pre­zen­to­va­nie dizaj­nér­skych výrob­kov.

foto1-4

V kate­gó­rii Exte­riér zví­ťa­zila sku­pina auto­rov Michal Mar­ci­nov, Andrej Badin, Zuzana Dme­ovi­čová, Peter Lényi, Ondrej Marko a Marián Lucký. Ich die­lom bolo vytvo­re­nie jed­no­du­chého dizajnu Prí­strešku a lávky na Stra­níku pri Žiline. Dizajn je pris­pô­so­bený prak­tic­kému využi­tiu daného miesta, teda čas­tým pou­ží­va­ním pre vzdušné športy ako parag­li­ding či bez­mo­to­rové lie­ta­nie.

foto1-5

zdroj fotiek a titul­nej fotky: new.ce-za-ar.sk

Pridať komentár (0)