Celo­ročná pra­covná cesta okolo celého sveta s Remote Year — roz­ho­vor

Martin Faith / 23. júla 2015 / Tools a produktivita

Digi­tálni nomádi – sku­pina ľudí, ktorí vedia využiť fakt, že ich práca nepúta na jedno geo­gra­fické miesto a ces­tujú s ňou, kam sa im zachce. Nie sú to ale žiadni dovo­len­kári. Sú to pro­fe­si­onálne aktívni ľudia, ktorí popri práci radi obja­vujú nové záku­tia našej pla­néty. Úžasný pro­jekt Remote Year spája takýchto ľudí do sku­piny a umožní im tak zažiť rok ich snov. Pri­ná­šame vám roz­ho­vor s jed­ným zo zakla­da­te­ľov Remote Year, Samom Pes­si­nom.

Sam, ak by si nám mal opí­sať 1 – 2 vetami čo vlastne Remote Year je, ako by zneli?

Remote Year je celo­ročný ces­to­va­teľ­ský prog­ram pre ľudí pra­cu­jú­cich na dialku. Orga­ni­zu­jeme celú logis­tiku ohľa­dom ces­to­va­nia a tak­tiež posky­tu­jeme nepo­rov­na­teľný komu­nitný záži­tok (osobný ako aj pro­fe­si­onálny) s nesku­točne roz­ma­ni­tou sku­pi­nou ľudí.

Určite ste si museli prejsť istým pro­ce­som, kým ste sa do tohto pro­jektu roz­hodli pus­tiť. Ako sa zro­dila táto myš­lienka?

Môj co-foun­der Greg chcel ces­to­vať a popri tom pra­co­vať na diaľku, ale nikto z našich kama­rá­tov nemo­hol ísť s ním. Nie žeby nebola chuť, jed­no­du­cho sa im nepo­da­rilo na to uvoľ­niť potrebný čas. Roz­ho­dol sa teda vytvo­riť webovú stránku, ktorá veľmi rýchlo pri­tiahla silný záu­jem. Táto reak­cia nám dala inšpi­rá­ciu na zalo­že­nie pro­fe­si­onál­neho pro­jektu Remote Year, ktorý bude ľudí so záuj­mom o nomád­sky štýl života spá­jať a umož­ňo­vať im takýto spo­ločný záži­tok. Od začiatku sme teda vedeli, že tento biz­nis nápad dáva zmy­sel, keďže Gre­gova stránka pri­tiahla cel­kom veľké pub­li­kum.

Aká bola prvotná reak­cia ľudí po spus­tení Remote Year?

Poda­rilo sa nám veľmi rýchlo dohod­núť na spo­lu­práci s nie­koľ­kými médiami v rôz­nych kra­ji­nách (Busi­ness Insi­der, Fact Com­pany, GQ Bra­zil a pod,). Vďaka tomu sa o nás dozve­delo veľa správ­ných ľudí na rôz­nych mies­tach.

Dostali ste veľký počet pri­hlá­šok nad kapa­citu prog­ramu, ktorá je momen­tálne 75 ľudí na jednu sezónu. Akým pro­ce­som ste sa dostali ku koneč­nému výberu kan­di­dá­tov? Na čo ste sa počas výbe­ro­vého pro­cesu zame­ria­vali?

Počas zimy nám prišlo viac ako 25,000 pri­hlá­šok do prvého roč­níka Remote Year. Pre­tože bol dopyt tak obrov­ský, spus­tili sme sa inten­zívny výbe­rový pro­ces, počas kto­rého sme robili pred­vý­ber kan­di­dá­tov na roz­ho­vory. Po tých sme uro­bili konečný výber kan­di­dá­tov, kto­rým sme ponúkli miesto v prvom roč­níku. Záu­jem pre­ja­vilo veľmi veľa nesku­točne zau­jí­ma­vých ľudí, preto bolo veľmi náročné uro­biť konečný výber pre tento roč­ník.

Diver­zita je pre sku­piny vždy pros­pešná. Ako vyzerá toh­to­ročný „tur­nus“ Remote Year? Zúčast­nili sa tento rok aj nejakí Slo­váci?

Som veľmi pyšný na to, akú roz­ma­nitú sku­pinu sa nám pre tento rok poda­rilo zosta­viť. Pozrime sa na nie­koľko šta­tis­tík:

  • Národ­nosti: USA, Kanada, Bra­zí­lia, Špa­niel­sko, Por­tu­gal­sko, Nemecko, Nór­sko, Švéd­sko, Turecko, India, Aus­trá­lia, Nový Zéland, Svätý Tomáš a Prin­cip. Tento rok nie je čle­nom našej sku­piny žiadny Slo­vák, budeme ale nesmierne radi, keď tomu bude v budú­cich rokoch inak!
  • Roč­níky: pohy­bu­jeme sa v roz­me­dzí od 22 do 49 rokov, s prie­me­rom nie­kde okolo 30ky
  • Pro­fe­sie: máme veľkú sku­pinu deve­lo­pe­rov a dizaj­né­rov (okolo 40%), veľkú sku­pinu biz­nis ľudí, medzi kto­rýmí sú pod­ni­ka­te­lia, obchod­níci, mar­ke­téri a firemní stra­té­go­via (okolo 40%), slušnú sku­pinu spi­so­va­te­ľov a blo­ge­rov, práv­nika a nie­koľko vlast­ní­kov firiem

Nomád­ske typy majú zvy­čajne radi slo­bodu voľby po tom, ako dora­zia do novej des­ti­ná­cie. Čo majú čle­no­via zabez­pe­čené od orga­ni­zá­cie Remote Year v kaž­dom meste a o čo je pone­chané na nich a ich pre­fe­ren­cie?

To je výborná otázka. Sna­žíme sa v dosta­toč­nej miere zor­ga­ni­zo­vať nevy­hnutnú logis­tiku a takisto pri­pra­vu­jeme množ­stvo zau­jí­ma­vých sku­pi­no­vých akti­vít pre čle­nov. Na dru­hej strane ale pod­po­ru­jeme čle­nov v tom, aby nav­ští­vené mestá auto­nómne obja­vo­vali a vytvá­rali si tak svoje jedi­nečné zážitky. Bežne mávame 2 – 3 spo­ločné podu­ja­tia za týž­deň na dob­ro­voľ­nej báze, čo je dobrá cesta ako dostať našu komu­nitu dohro­mady. Uspo­ria­dú­vame tieto stret­nu­tia tak, aby boli naozaj jedi­neč­nými zážit­kami, špe­ci­fic­kými pre danú loká­ciu. Nie­koľkí ľudia v sku­pine si vytvo­rili svoje vlastné sku­pinky, pro­jekty a skú­se­nosti v užšiom kruhu účast­ní­kov. Toto vidím ako pod­statnú súčasť celej Remote Year skú­se­nosti. Tu je nie­koľko prí­kla­dov:

  • Sku­pina žien dostala spon­zor­stvo od slo­vin­ského turis­tic­kého úradu na to, aby ces­to­vali po tejto kra­jine a podie­ľali sa o svoje zážitky na sociál­nych sie­ťach
  • Jeden z našich bra­zíl­skych účast­ní­kov plá­nuje kon­fe­ren­ciu pre digi­tál­nych nomá­dov, ku kto­rej ako pod­klady pou­žije zážitky a skú­se­nosti svo­jich 15 spo­lu­ú­čast­ní­kov z Remote Year 2015
  • Jeden z našich ame­ric­kých účast­ní­kov začal sku­pinu, ktorá ľudí udr­žuje navzá­jom pro­fe­si­onálne zod­po­ved­ných voči ich krát­ko­do­bým cie­ľom
  • Dvaja účast­níci pôvo­dom z Indie spus­tili event nazvaný Food for Thought (Jedlo pre Myš­lienky). Jedná sa o pri­vátne podu­ja­tie pre 10 – 15 ľudí, ktorí sa stretli v danej loka­lite. Tí si spolu užijú výborné podo­mácky varené jedlo, spo­ločne networ­kujú a zabá­vajú sa

Prvý roč­ník Remote Year začal v Prahe. Kam bude sku­pina puto­vať ďalej?

Sku­pina sa už pre­su­nula z Prahy do Ljub­lany, odkiaľ sa pre­su­nie do Dub­rov­niku. Následne pôj­deme do Istan­bulu, Pen­gangu (Mala­y­sia), Ko Tao (Thaj­sko), Hanoi (Viet­nam), Kyoto (Japon­sko), Bue­nos Aires (Argen­tina), Men­doza (Argen­tina), San­tiago (Chile) a Lima (Peru).

S prvot­ným úspe­chom, ktorý dopo­siaľ Remote Year zažíva, určite uva­žu­jete nad posu­nu­tím tohto pro­jektu na ďalší level. Čo od vás môžeme v najb­liž­ších rokoch oča­ká­vať?

Úro­veň, na kto­rej pro­jekt momen­tálne beží, nás určite plne zamest­náva, ale samoz­rejme často mys­líme na budúc­nosť. Dúfame, že budeme môcť v nad­chá­dza­jú­cich sezó­nach otvo­riť via­ceré tur­nusy, ktoré budú bežať para­lelne.

Je niečo, čo by si rád odká­zal naším slo­ven­ským čita­te­ľom?

Boli by sme nesku­točne radi, keby sa nášho prog­ramu zúčast­nilo veľa Slo­vá­kov, pre­dov­šet­kým po úžas­nej osob­nej skú­se­nosti v Bra­ti­slave pred nie­koľ­kými týžd­ňami. Ak vás Remote Year zau­jal, nechajte nám váš email na našej stránke a budeme vás čoskoro kon­tak­to­vať s nasle­du­jú­cimi krokmi.

Remote Year Team je sku­pina nad­šen­cov, ktorí sa vyží­vajú v ces­to­vaní a zís­ka­vaní sku­pi­no­vých zážit­kov. Po zaži­tom roku v sku­pine pro­fe­si­onál­nych dob­ro­dru­hov vyras­tiete osobne ako aj pro­fe­si­onálne. Tým, že sa jedná o takto geniálny nápad, je veľmi náročné dostať sa medzi 75 vyvo­le­ných. Určite ale nezú­fajte a skúste to, každý má šancu stať sa remo­ťá­kom. :)

Pridať komentár (0)