Celosvetová mapa letísk s heslami od WiFi

Timotej Vančo / 18. januára 2017 / Lifehacking

  • Často ces­tu­ješ a po­tre­bu­ješ skoro ne­us­tále pri­po­je­nie k in­ter­netu? Wi­Fox ti jed­no­značne po­môže.

Po­čí­ta­čový bez­peč­nostný in­ži­nier a blo­ger, Anit Po­lat, uro­bil ob­rov­skú lás­ka­vosť pre kaž­dého z nás, ktorí ces­tu­jeme lie­tad­lom a často po­tre­bu­jeme pri­po­je­nie na in­ter­net na le­tisku a WiFi je za­he­slo­vaná. Anit teda vy­tvo­ril in­te­rak­tívnu mapu s náz­vom Wi­Fox, ktorá ob­sa­huje heslá od WiFi s voľ­ným prí­stu­pom pre ces­tu­jú­cich. Mapa ob­sa­huje heslá od wi­fín z väč­šiny veľ­kých le­tísk po ce­lom svete.

Takto vy­zerá Wi­Fox web. Malý sym­bol mod­rého lie­ta­dielka na mape sym­bo­li­zuje le­tisko a na ľavo mô­žeš vi­dieť zo­znam všet­kých le­tísk, od kto­rých Wi­Fox po­zná meno a heslo WiFi siete.

7073610-ScreenShot2016-10-07at08-1475818645-650-8ee727e0af-1476694786

Foto: bright­side.me

Po­u­ží­va­nie Wi­Foxu je veľmi jed­no­du­ché. Po­ve­dzme si na­prí­klad, že si sa roz­ho­dol spra­viť si vý­let do Ríma. Nájdi si mesto na mape alebo vy­hľa­daj v zo­zname na ľavo. Vy­ber si le­tisko, pre teba by to bolo „Le­onardo da Vinci In­ter­na­ti­onal Air­port“ a zis­tíš, že le­tisko po­núka nie­koľko Wi­Fín. Na­prí­klad WiFi s náz­vom Ali­ta­lia Lounge nemá žiadne heslo, ale WiFi s náz­vom Avia­par­tner už heslo ob­sa­huje: „Avia­par­tner01“.

7073660-ScreenShot2016-1475818655-650-8ee727e0af-1476694786

Foto: bright­side.me

Takže te­raz si už ne­pot­re­bu­ješ pa­mä­tať heslá od WiFi v kaž­dom le­tisko kam pra­vi­delne ces­tu­ješ, alebo byť zú­falý, že zrovna po­tre­bu­ješ od­pí­sať na dô­le­žitý e-mail, ale všetky Wi­Finy sú za­blo­ko­vané a najb­liž­šie bu­deš mať in­ter­net až o nie­koľko ho­dín. Anit od­vie­dol vý­bornú prácu a Wi­Fox sa bude aj pra­vi­delne upda­to­vať.

Zdroj článku: bright­side.meZdroj pre­zen­tač­ného ob­rázku: hir.ma

Pridať komentár (0)