Čer­ví­ky požie­ra­jú­ce plast, nás môžu zachrá­niť pred prob­lé­ma­mi s odpa­dom

Klaudia Pakosová / 29. marca 2017 / Zaujímavosti

Roč­ne je do oce­ána vyho­de­ný­ch 6,4 mili­ó­nov ton plas­tov. Na súši sa plas­ty zhro­maž­ďu­jú na sklád­ka­ch odpa­dov, na plá­ža­ch ale aj na mies­ta­ch s cit­li­vým eko­sys­té­mom. V samot­nej Ame­ri­ke sa vyho­dí 33 mili­ó­nov ton plas­tov roč­ne a čim ďalej, tým viac toto čís­lo stú­pa. Drob­ný čer­vík Mučiar oby­čaj­ný (anglic­ky — mea­lworm) by pomo­hol vyrie­šiť ten­to obrov­ský prob­lém. Ved­ci zo Stan­for­du obja­vi­li, že toto malin­ké stvo­re­nie doká­že pre­žú­vať polys­ty­rén.

Podľa Wei-Min Wu, vedúceho výskumného pracovníka, dokážu červíky nielen prežiť na "polysterénovej diéte", ale ich mikroorganizmy v čreve majú schopnosť rozložiť plasty. Tak, ako pri konzumovaní iných potravín, tak aj tu sa takmer polovica zjedenej potravy premení na oxid uhličitý. Druhá polovica sa vylúči v podobe malinkých peliet, ktoré tak, ako iné exkrementy patria k rozložiteľným materiálom. Navyše, ako spomenul Wei-Min, tento materiál nemá negatívny vplyv na pôdu a potravinové plodiny.

zdroj: wikimedia.org

Ešte pred nejakou dobou sa polystyrény považovali za látky, ktoré sú v našej prírode nerozložiteľné. Profesor Wei-Min ostal sám šokovaný týmto objavom a len dodal: "Niekedy nás veda jednoducho prekvapí."

zdroj: facebook.com

Je to pozoruhodné, ako  taký malý červík môže predstavovať nádej, že existuje riešenie znečistenia planéty plastovým odpadom.

zdroj: inabitat.com

 

 

Pridať komentár (0)