CESA: Poznáme slo­ven­ských víťa­zov

Richard Bednár / 22. máj 2014 / Tools a produktivita

Pred pár dňami sa usku­toč­nilo finále národ­ných kôl CESA. O víťa­zoch roz­hodlo 455 hla­sov. Tí naj­lepší budú 30. mája bojo­vať vo finále v Buda­pešti.

Star­tu­pom roka sa stal Live­Dis­pat­cher — plat­forma, ktorá umož­nuje sys­te­ma­ticky sle­do­vať roz­vrh úloh, ich aktu­álny stav, posledné zmeny a pozí­cie pra­cov­ní­kov v teréne. Záro­veň zbiera dôle­žité dáta z terénu, zachy­táva GPS súrad­nice zamest­nan­cov a online impor­tuje objed­návky. Posled­ným bene­fi­tom je jed­no­du­chý export repor­tov, šta­tis­tík a výka­zov práce.

Kate­gó­riu Ser­vice pro­vi­der of the Year vyhral The Spot – pries­tor pre kre­a­tív­cov, fre­e­lan­ce­rov a ino­va­tív­nych nad­šen­cov. Ľuďom pri­náša works­hopy, pred­nášky, men­to­ring a hlavne pries­tor na vytvá­ra­nie kon­tak­tov. Je čle­nom SAPIE – Slo­ven­skej Aso­ciá­cie Pre Inter­ne­tovú Eko­no­miku. V The Spote náj­dete malú kavia­reň, kniž­nicu s kni­hami a časo­pismi, nie­koľko men­ších kan­ce­lá­rii ako aj zasa­dačky.

V kate­gó­rii Best Desig­ner Star­tup sa naj­lep­šie umiest­nil pro­jekt Kick­re­sume – plat­forma na vytvá­ra­nie kva­lit­ných a ori­gi­nál­nych živo­to­pi­sov. Tak si môže každý zvý­šiť šance na zís­ka­nie vysní­va­ného zamest­na­nia a nakop­núť svoju kari­éru. Vytvo­re­nie živo­to­pisu je rýchle a intu­itívne. Po vytvo­rení si ho uží­va­teľ môže jed­no­du­cho stiah­nuť v PDF alebo ulo­žit na webe Kick­re­sume a kedy­koľ­vek ďalej upra­vo­vať. To všetko úplne zadarmo.

Kate­gó­riu Foun­der of the Year obsa­dil na prvom mieste Michal Trnka

Víťazi počas finále hrajú o tieto ceny:
- Clou­dové služby od Google v hod­note 100 000 USD
- Clou­dové služby od Ama­zonu v hod­note 15 000 USD
- Pod­ni­ka­teľ­ské a právne služby od White Sum­mers
- Lís­tky na Pione­ers fes­ti­val
- Lís­tky na Craft Fes­ti­val
- GPS navi­gá­ciu od spo­loč­nosi NavnGo
- Soft­vé­rový balí­ček od Kulcss­zolft
- Lís­tky na Siker­kon­fe­ren­cia a mož­nosť stret­núť Arnolda Sch­war­ze­neggra
- Vytvo­re­nie videa od Explai­ner roc­kets
- Jed­no­me­sačné plá­no­va­nie admi­ni­stra­tívy a stret­nutí (Lof­fice Hun­gary and Lof­fice Aus­tria)
- Mediálna pod­pora

VYHLÁ­SE­NIE VÝSLED­KOV SÚŤAŽE Star­tup­Camp:
Lís­tky na podu­ja­tie vyhrala Baška Cico­ňová, Jozef Poho­re­lec a Mar­tina Bana­sova.

foto: 2.bp.blogspot.com

Pridať komentár (0)