Česká Scrat­chilla — appka na poškra­ba­nie chrbta na požia­davku

Rišo Néveri / 10. novembra 2015 / Business

Spo­čiatku to bol iba žart, ľudia však mali záu­jem. Brnen­ský tím sa preto roz­ho­dol spus­tiť kam­paň na Indie­gogo a vyzbie­rať potrebné finan­cie na vývoj apli­ká­cie.

Každý miluje dobré poškra­ba­nie a to je presne základ apli­ká­cie Scrat­chilla. Či chceš poškria­bať na chrbte, hlave alebo inde… Stačí si otvo­riť apli­ká­ciu, požia­dať o poškria­ba­nie a najb­liž­šie sa nachá­dza­júca Scrat­chilla (osoba, ktorá ťa poškriabe) ťa nav­štívi a pomôže ti s tvo­jím prob­lé­mom. Aké jed­no­du­ché… No bude to fun­go­vať?

Spo­čiatku spus­til malý tím z brnen­ského Video­f­lotu Scrat­chillu iba ako žart. “Škrab­ka­ciu appku sme pôvodne mys­leli ako vtip, ale keď sa uká­zalo, že nápad mno­hých nad­chol a appku by naozaj pou­ží­vali, pove­dali sme si, že to skú­sime,” hovorí autor myš­lienky David Spá­čil. “Pokiaľ sa nám v kam­pani podarí vyzbie­rať dosta­tok peňazí, apli­ká­cia bude dostupná zadarmo. Postu­pom času ju možno roz­ší­rime aj na objed­návku masé­rov, keďže nás mnohí kon­tak­to­vali.”

Cie­ľom kam­paňe na Indie­gogo je vyzbie­rať $7000 na vývoj apli­ká­cie. V kam­pani ponúka star­tup aj rôzne kupóny, kto­rými môžete svoje škria­ba­cie služby ponúk­nuť zná­mym. Ideou je, že pokiaľ sa sta­nete Scrat­chil­lou, za škra­ba­nie si môžete pri­vy­ro­biť. Pou­ží­va­te­lia totiž pla­tia za každé poškria­ba­nie tzv. Scratch­co­inmi.

Asi tou hlav­nou otáz­kou je, koľkí ľudia sa dajú na to, nechať poškria­bať cudzím člo­ve­kom. Osobne sa mi to nezdá úplne reálne ani hygie­nické, ale ako šia­lený pokus o appku to beriem. Treba to skú­siť. Dnes už nikto nevie, čo vypáli :) Možno tá druhá mož­nosť s masérmi je reál­nej­šia.

Pridať komentár (0)