Čes­ké Avo­co­de sa dosta­lo do pre­stíž­ne­ho akce­le­rá­to­ra 500 Star­tups a rais­lo sluš­ný balík!

Michal Sorkovský / 28. apríla 2016 / Startupy

Avo­co­de je nástroj, kto­rý má za cieľ zjed­no­du­šiť prá­cu vývo­já­rov a dizaj­né­rov. Umož­ňu­je z gra­fic­kých súbo­rov expor­to­vať jed­not­li­vé prv­ky, bez toho, aby bolo potreb­né pou­žiť gra­fic­ký prog­ram. Ten­to zau­jí­ma­vý čes­ký pro­jekt teraz hlá­si nové inves­tí­cie, ako aj par­tner­stvo s 500 Star­tups.

unnamed

Avo­co­de sa ešte počas minu­lé­ho roka poda­ri­lo v rám­ci pre­dob­jed­ná­vok len v janu­ári zís­kať 90 tisíc dolá­rov a aj po násled­nom pre­cho­de do novej podo­by sa spo­loč­nos­ti dari­lo naďa­lej rásť. Z naj­nov­ších správ je navy­še jas­ne, že rast Avo­co­de sa naštar­tu­je ešte rých­lej­šie.

Vu Hoang Anh a jeho 15-člen­ný tím, kto­rý za vývo­jom nástro­ja Avo­co­de sto­jí, ozná­mi­li par­tner­stvo s akce­le­rá­to­rom 500 Star­tups. Zís­ka­li tak 4 mesia­ce men­to­rin­gu a tak­tiež čias­t­ku 125 tisíc dolá­rov. K tým sa pri­po­čí­ta­lo ešte ďal­ších 150 tisíc dolá­rov, kto­rý­mi sa do pro­jek­tu zapo­jil inves­tič­ný fond Kima Ven­tu­res. Rais­nu­té penia­ze by pri­tom spo­loč­nos­ti mali dopo­môcť k navý­še­niu mesač­né­ho ras­tu z 20 na 40%.

zdroj: angel.co, zdroj titul­nej foto­gra­fie: FB/Avocode

Pridať komentár (0)