České Avo­code sa dostalo do pre­stíž­neho akce­le­rá­tora 500 Star­tups a raislo slušný balík!

Michal Sorkovský / 28. apríla 2016 / Startupy

Avo­code je nástroj, ktorý má za cieľ zjed­no­du­šiť prácu vývo­já­rov a dizaj­né­rov. Umož­ňuje z gra­fic­kých súbo­rov expor­to­vať jed­not­livé prvky, bez toho, aby bolo potrebné pou­žiť gra­fický prog­ram. Tento zau­jí­mavý český pro­jekt teraz hlási nové inves­tí­cie, ako aj par­tner­stvo s 500 Star­tups.

unnamed

Avo­code sa ešte počas minu­lého roka poda­rilo v rámci pre­dob­jed­ná­vok len v janu­ári zís­kať 90 tisíc dolá­rov a aj po násled­nom pre­chode do novej podoby sa spo­loč­nosti darilo naďa­lej rásť. Z naj­nov­ších správ je navyše jasne, že rast Avo­code sa naštar­tuje ešte rých­lej­šie.

Vu Hoang Anh a jeho 15-členný tím, ktorý za vývo­jom nástroja Avo­code stojí, ozná­mili par­tner­stvo s akce­le­rá­to­rom 500 Star­tups. Zís­kali tak 4 mesiace men­to­ringu a tak­tiež čias­tku 125 tisíc dolá­rov. K tým sa pri­po­čí­talo ešte ďal­ších 150 tisíc dolá­rov, kto­rými sa do pro­jektu zapo­jil inves­tičný fond Kima Ven­tu­res. Rais­nuté peniaze by pri­tom spo­loč­nosti mali dopo­môcť k navý­še­niu mesač­ného rastu z 20 na 40%.

zdroj: angel.co, zdroj titul­nej foto­gra­fie: FB/Avocode

Pridať komentár (0)