Čes­ko pre­be­rá Talian­sku rekord! Naj­hl­b­šia zato­pe­ná jas­ky­ňa je v Hra­nic­kej prie­pas­ti

interez.sk / 1. októbra 2016 / Zaujímavosti

Kde by si hľa­dal naj­hl­b­šiu zato­pe­nú jas­ky­ňu sve­ta? Mož­no budeš prek­va­pe­ný, ale ces­to­vať za ňou nemu­síš vôbec ďale­ko. Náj­deš ju v Čes­kej repub­li­ke.

Čes­ká repub­li­ka zís­ka­la len nedáv­no, 27. sep­tem­bra, nový rekord. Talian­skej prie­pas­ti Pozzo del Mer­ro pre­bra­la prven­stvo v naj­hl­b­šej zato­pe­nej jas­ky­ne sve­ta. Novým rekor­dé­rom je Hra­nic­ká pro­past, kto­rá leží národ­nej prí­rod­nej rezer­vá­cii Hůr­ka u Hra­nic. Aká je vlast­ne táto vodou zato­pe­ná jas­ky­ňa hlbo­ká?

Hra­nic­ká pro­past pre­ko­na­la sta­rý sve­to­vý rekord o celých 12 met­rov. Jej naj­hl­b­šia časť má totiž hĺb­ku 404 met­rov a taliasn­ku Pozzo del Mer­ro (hĺb­ka 392 m) necha­la ďale­ko za sebou. Hra­nic­ká pro­past leží na rie­ke Beč­va neďa­le­ko čes­ké­ho mes­ta Hra­ni­ce. Prie­pasť má elip­so­vi­tý tvar a jej dĺž­ka dosa­hu­je 110 met­rov. V naj­šir­šom mies­te je prie­pasť širo­ká 50 met­rov. Prie­pasť ukrý­va nie­koľ­ko suchých jas­kýň. Veľ­ká časť z prie­pas­ti je však zato­pe­ná, a prá­ve tu sa nachá­dza aj naj­hl­b­šia zato­pe­ná jas­ky­ňa na našej pla­né­te.

national-geographic.czfoto:national-geographic.cz

Mera­nie pomo­cou son­dy pre­beh­lo len nedáv­no. Po Nati­onal Geog­rap­hic potvr­dil hĺb­ku 404 met­rov aj vedú­ci čes­ko-poľ­skej expe­dič­nej sku­pi­ny Krzysz­tof Star­na­ws­ki. Son­da má cer­ti­fi­ko­va­ný hĺb­ko­me­ter, tak­že dáta, kto­ré boli name­ra­né, sú doko­na­le spo­ľah­li­vé. Rekord je teda pre­pí­sa­ný a Čes­ká repub­li­ka sa vo sve­te môže pochvá­liť tým­to zau­jí­ma­vým prí­rod­ným prven­stvom. Aká hlbo­ká však v sku­toč­nos­ti jas­ky­ňa je, nevie­me. Geoló­go­via odha­du­jú, že hĺb­ka jas­ky­ne dosa­hu­je 700 až 1000 met­rov. V hĺb­ke 404 met­rov muse­lo byť mera­nie pre­ru­še­né, z dôvo­du dosia­hnu­tia kon­ca vedú­ce­ho káb­lu son­dy.

national-geographic.czfoto:national-geographic.cz

Mera­nie hĺb­ky zato­pe­nej jas­ky­ne bolo extrém­ne zlo­ži­té. Vod­ná hla­di­na začí­na totiž už 60 met­rov pod prie­pas­ťou. Kým ponor do hĺb­ky 404 met­rov trval asi pol­ho­di­nu, bez­peč­né vyno­re­nie až 8 hodín. Expe­dič­ný tím na čele so Star­na­ws­kim hovo­rí, že obja­vo­va­nie takých­to pries­to­rov je porov­na­teľ­né s obja­vo­va­ním Ves­mí­ru. Aj oni totiž vstu­pu­jú do miest, kde dodnes nikto nebol.

ostrava.idnes.czfoto:ostrava.idnes.cz

preze-startitup

zdroj: ineterez.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: veda-a-technika.eurozpravy.cz

Pridať komentár (0)