Česko pre­berá Talian­sku rekord! Naj­hl­b­šia zato­pená jas­kyňa je v Hra­nic­kej prie­pasti

interez.sk / 1. októbra 2016 / Zaujímavosti

Kde by si hľa­dal naj­hl­b­šiu zato­penú jas­kyňu sveta? Možno budeš prek­va­pený, ale ces­to­vať za ňou nemu­síš vôbec ďaleko. Náj­deš ju v Čes­kej repub­like.

Česká repub­lika zís­kala len nedávno, 27. sep­tem­bra, nový rekord. Talian­skej prie­pasti Pozzo del Merro pre­brala prven­stvo v naj­hl­b­šej zato­pe­nej jas­kyne sveta. Novým rekor­dé­rom je Hra­nická pro­past, ktorá leží národ­nej prí­rod­nej rezer­vá­cii Hůrka u Hra­nic. Aká je vlastne táto vodou zato­pená jas­kyňa hlboká?

Hra­nická pro­past pre­ko­nala starý sve­tový rekord o celých 12 met­rov. Jej naj­hl­b­šia časť má totiž hĺbku 404 met­rov a taliasnku Pozzo del Merro (hĺbka 392 m) nechala ďaleko za sebou. Hra­nická pro­past leží na rieke Bečva neďa­leko čes­kého mesta Hra­nice. Prie­pasť má elip­so­vitý tvar a jej dĺžka dosa­huje 110 met­rov. V naj­šir­šom mieste je prie­pasť široká 50 met­rov. Prie­pasť ukrýva nie­koľko suchých jas­kýň. Veľká časť z prie­pasti je však zato­pená, a práve tu sa nachá­dza aj naj­hl­b­šia zato­pená jas­kyňa na našej pla­néte.

national-geographic.czfoto:national-geographic.cz

Mera­nie pomo­cou sondy pre­behlo len nedávno. Po Nati­onal Geog­rap­hic potvr­dil hĺbku 404 met­rov aj vedúci česko-poľ­skej expe­dič­nej sku­piny Krzysz­tof Star­na­wski. Sonda má cer­ti­fi­ko­vaný hĺb­ko­me­ter, takže dáta, ktoré boli name­rané, sú doko­nale spo­ľah­livé. Rekord je teda pre­pí­saný a Česká repub­lika sa vo svete môže pochvá­liť týmto zau­jí­ma­vým prí­rod­ným prven­stvom. Aká hlboká však v sku­toč­nosti jas­kyňa je, nevieme. Geoló­go­via odha­dujú, že hĺbka jas­kyne dosa­huje 700 až 1000 met­rov. V hĺbke 404 met­rov muselo byť mera­nie pre­ru­šené, z dôvodu dosia­hnu­tia konca vedú­ceho káblu sondy.

national-geographic.czfoto:national-geographic.cz

Mera­nie hĺbky zato­pe­nej jas­kyne bolo extrémne zlo­žité. Vodná hla­dina začína totiž už 60 met­rov pod prie­pas­ťou. Kým ponor do hĺbky 404 met­rov trval asi pol­ho­dinu, bez­pečné vyno­re­nie až 8 hodín. Expe­dičný tím na čele so Star­na­ws­kim hovorí, že obja­vo­va­nie takýchto pries­to­rov je porov­na­teľné s obja­vo­va­ním Ves­míru. Aj oni totiž vstu­pujú do miest, kde dodnes nikto nebol.

ostrava.idnes.czfoto:ostrava.idnes.cz

preze-startitup

zdroj: ineterez.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: veda-a-technika.eurozpravy.cz

Pridať komentár (0)