Čes­ko­slo­ven­ský star­tup zís­kal obrov­skú inves­tí­ciu vo výške 4,5 mili­óna dolá­rov

Šandi / 10. júla 2014 / Tools a produktivita

Last minute booking appke Hote­lQu­ickly sa poda­ril poriadny inves­tičný úlo­vok.

Čes­ko­slo­ven­skému star­tup Hote­lQu­ickly sa poda­rilo zís­kať jednu z naj­väč­ších inves­tí­cií tohto regi­ónu v hod­note 4,5 mili­óna dolá­rov (séria A1). Toto kolo inves­tí­cie viedla spo­loč­nosť GREE. za účasti Wil­liama E. Hei­necka, ktorý je CEO thaj­ského gigantu Minor Inter­na­ti­onal. Tejto invés­tí­cii pred­chá­dzala ešte v roku 2013 jedna o výške 1,2 mili­óna dolá­rov, čo dokopy pred­sta­vuje objem zís­ka­ných inves­tí­cii 5,7 milí­ona dolá­rov.

Za ambi­ci­óz­nym star­tu­pom Hote­lQu­ickly stojí Michal Juhás (CTO), ktorý pochá­dza zo Slo­ven­ska a Tomáš Laboutka (CEO). Inves­tí­cia má firme umož­niť rých­lejší rast, o čom už sved­čia novo ohlá­sené pra­covné pozí­cie, ktoré firma zave­sila na svoj web. Snaží sa posil­niť mar­ke­ting, ana­ly­tické odde­le­nie, vývoj a sales.

V súčas­nosti firma dis­po­nuje pomerne sluš­nou bázou zákaz­ní­kov, kto­rých je viac ako 150 000 (regis­tro­va­ných) a 300 000 down­lo­adov. Tieto čísla jej zaru­čujú prven­stvo na 12 sve­to­vých trhoch v seg­mente last minute booking app.

Pre pred­stavu je v data­báze Hote­lQu­ickly vyše 3000 parn­ter­ských hote­lov vo viac ako 100 des­ti­ná­ciach.

”Hote­lQu­ickly aktívne pre­tvára Azíj­sko-paci­fický trh na poli last minute booking slu­žieb a my sme nad­šení vybrať sa na cestu ktorá nás čaká, s vedo­mím istoty, že sa nachá­dzame v dob­rej ”com­pany” pove­dal Tomáš.

Hote­lQu­ickly je nepria­mou kon­ku­ren­ciou pre oveľa zná­mejšu appku Hotel­To­night, keďže jej hlav­ným foku­som sú Ázij­sko-Paci­fické trhy. Svoju cen­trálu si cha­lani našli v Hong Kongu, odkiaľ majú naj­lepší reach na naj­dô­le­ži­tej­šie trhy.

Pridať komentár (0)