Čes­ko­slo­ven­ský star­tup zís­kal obrov­skú inves­tí­ciu vo výš­ke 4,5 mili­ó­na dolá­rov

Šandi / 10. júla 2014 / Lifehacking

Last minu­te booking app­ke Hote­lQu­ick­ly sa poda­ril poriad­ny inves­tič­ný úlo­vok.

Čes­ko­slo­ven­ské­mu star­tup Hote­lQu­ick­ly sa poda­ri­lo zís­kať jed­nu z naj­väč­ších inves­tí­cií toh­to regi­ó­nu v hod­no­te 4,5 mili­ó­na dolá­rov (séria A1). Toto kolo inves­tí­cie vied­la spo­loč­nosť GREE. za účas­ti Wil­lia­ma E. Hei­nec­ka, kto­rý je CEO thaj­ské­ho gigan­tu Minor Inter­na­ti­onal. Tej­to invés­tí­cii pred­chá­dza­la ešte v roku 2013 jed­na o výš­ke 1,2 mili­ó­na dolá­rov, čo doko­py pred­sta­vu­je objem zís­ka­ných inves­tí­cii 5,7 milí­o­na dolá­rov.

Za ambi­ci­óz­nym star­tu­pom Hote­lQu­ick­ly sto­jí Michal Juhás (CTO), kto­rý pochá­dza zo Slo­ven­ska a Tomáš Labout­ka (CEO). Inves­tí­cia má fir­me umož­niť rých­lej­ší rast, o čom už sved­čia novo ohlá­se­né pra­cov­né pozí­cie, kto­ré fir­ma zave­si­la na svoj web. Sna­ží sa posil­niť mar­ke­ting, ana­ly­tic­ké odde­le­nie, vývoj a sales.

V súčas­nos­ti fir­ma dis­po­nu­je pomer­ne sluš­nou bázou zákaz­ní­kov, kto­rých je viac ako 150 000 (regis­tro­va­ných) a 300 000 down­lo­adov. Tie­to čís­la jej zaru­ču­jú prven­stvo na 12 sve­to­vých trhoch v seg­men­te last minu­te booking app.

Pre pred­sta­vu je v data­bá­ze Hote­lQu­ick­ly vyše 3000 parn­ter­ských hote­lov vo viac ako 100 des­ti­ná­ciach.

”Hote­lQu­ick­ly aktív­ne pre­tvá­ra Azíj­sko-paci­fic­ký trh na poli last minu­te booking slu­žieb a my sme nad­še­ní vybrať sa na ces­tu kto­rá nás čaká, s vedo­mím isto­ty, že sa nachá­dza­me v dob­rej ”com­pa­ny” pove­dal Tomáš.

Hote­lQu­ick­ly je nepria­mou kon­ku­ren­ci­ou pre ove­ľa zná­mej­šu app­ku Hotel­To­night, keď­že jej hlav­ným foku­som sú Ázij­sko-Paci­fic­ké trhy. Svo­ju cen­trá­lu si cha­la­ni našli v Hong Kon­gu, odkiaľ majú naj­lep­ší reach na naj­dô­le­ži­tej­šie trhy.

Pridať komentár (0)