Český Avast kupuje Inmite za obrov­skú sumu!

Peter Kováč / 24. júla 2014 / Tools a produktivita

Spo­loč­nosť sto­jaca za jed­ným z naj­zná­mej­ších anti­ví­ru­sov kupuje české vývo­jár­ske štú­dio Inmite. Cena sa vraj pohy­buje medzi 2 až 4 mili­ónmi Eur.

Nové zákazky už firma brať nebude a zamest­nanci Inmite sa stanú zamest­nan­cami Avast. Našim zákla­dom sú pro­jekty z oblasti bez­peč­nosti. Takže aj pro­jekty Inmite sa budú týkať hlavne bez­peč­nosti, “hovorí pre­vádz­kový ria­di­teľ Avast Ondřej Vlček. 

Štú­dio Inmite sa dote­raz zame­ria­valo pre­dov­šet­kým na český a slo­ven­ský trh, ale s novým maji­te­ľom získa aj glo­bálne ambí­cie. Nie­ktoré jej apli­ká­cie už určite poznáte.

Pre­vádz­kový ria­di­teľ firmy AVAST Ondrej Vlček.

Vývo­jár­sky tím navyše expe­ri­men­tuje nie­len s mobilmi, ale aj ďal­šími hrač­kami ako Google Glass, Ocu­lus Rift, alebo bez­do­ty­ko­vým ovlá­da­ním Leap Motion.

Tím 40 ľudí teraz bude Avast pomá­hať pre­dov­šet­kým v bez­peč­nost­nom soft­véri. Avast už dávno nie je len desk­to­pový balík pre ochranu počí­tača, ale zame­riava sa aj na mobily a tab­lety s Andro­idom alebo iOS. Okrem anti­ví­rusu a fire­wallu vie nájsť stra­tené zaria­de­nie, fil­tro­vať hovory, mobily vzdia­lene spra­vo­vať a ovlá­dať, zaoberá sa tiež zálo­hou dát alebo zabez­pe­če­nými VPN sie­ťami.

Zakla­da­te­lia star­tupu Inmite

CVC má obrov­ské množ­stvo kon­tak­tov, otvára nám dvere na mno­hých mies­tach. V port­fó­liu CVC je veľa firiem, s kto­rými dáva zmy­sel uzav­rieť par­tner­stvo, “vysvet­ľuje Vlček vstup inves­tora.

Už v vlani Avast zís­kal dve spo­loč­nosti. Inmite je prvou toh­to­roč­nou akvi­zí­ciou, ale nemusí byť posled­nou. “Poze­ráme sa na ďal­šie prí­le­ži­tosti,” hovorí Vlček bez ďal­ších pod­rob­ností.

Tento rok v marci do Avast vstú­pila ame­rická sku­pina CVC Capi­tal, ktorá je teraz podľa dostup­ných infor­má­cií naj­väč­ším akci­oná­rom. Podiel ani inves­to­vaná čias­tka neboli zve­rej­nené, ale podľa CVC trans­ak­cie celú firmu oce­nila na miliardu dolá­rov.

Kan­cie­lá­rie Inmite.

Zdroj: ihned.cz

Pridať komentár (0)