Čes­ký Social­ba­kers kupu­jú kon­ku­ren­ta za nie­koľ­ko mili­ó­nov dolá­rov

Šandi / 10. júna 2014 / Lifehacking

Na finan­co­va­nie náku­pu využi­je spo­loč­nosť Social­ba­kers, kto­rú vedie štvo­r­i­ca ani nie trid­sať­roč­ných zakla­da­te­ľov, penia­ze od inves­to­rov zís­ka­né vo feb­ru­ári. Ame­ric­ké inves­tič­né fir­my Index Ven­tu­res a Ear­ly­bird vte­dy sľú­bi­li, že na roz­voj Social­ba­kers dajú 26 mili­ó­nov dolá­rov.

Social­ba­kers ozna­mu­je akvi­zí­ciu chi­cags­kej fir­my Edge­Rank Chec­ker. Mar­ke­tin­go­vým guru a agen­tú­ram ponú­ka Socialbakers.com dáta a ana­ly­tic­ké infor­má­cie zo sociál­nych sie­tí Face­bo­ok, You­Tu­be, Twit­ter. Pod­ľa feb­ru­áro­vých úda­jov mala fir­ma viac ako 2000 kli­en­tov zo stov­ky kra­jín. Medzi nimi naprí­klad Sam­sung, Dano­ne, Luft­han­su, L’Oreal, spo­loč­nos­ti Dis­ney, KLM, Hen­kel či Lam­borg­hi­ni.

Social­ba­kers vznik­li v roku 2009 v Plz­ni. Hlav­né síd­lo majú v Pra­he a poboč­ky v New Yor­ku, Lon­dý­ne, Sin­ga­pu­re, Istan­bu­le, Duba­ji, Mní­cho­ve, Sao Pau­le a Mexi­co City. Fir­ma zamest­ná­va viac ako 300 ľudí.

Prá­ve sa sústre­dí­me na dve hlav­né misie: ukot­viť sa viac v Spo­je­ných štá­toch a záro­veň ponúk­nuť našim kli­en­tom nový a hlb­ší pohľad do prob­le­ma­ti­ky sociál­nych sie­tí. K obi­dvom cie­ľom nám naša nová akvi­zí­cia pomô­že,” zdô­vod­nil pre IHNED.cz nákup chi­cags­kej spo­loč­nos­ti dvad­sať­se­dem­roč­ný ria­di­teľ čes­ké­ho star­tu­pu Řežáb. “Kli­en­te­la sa pre­krý­va len čias­toč­ne, tak­že oča­ká­vam, že tým­to do svoj­ho port­fó­lia zís­ká­me oko­lo 650 nových kli­en­tov,” dodal Řežáb.

Zdroj: ihned.cz

Pridať komentár (0)