Český Social­ba­kers kupujú kon­ku­renta za nie­koľko mili­ó­nov dolá­rov

Šandi / 10. júna 2014 / Tools a produktivita

Na finan­co­va­nie nákupu využije spo­loč­nosť Social­ba­kers, ktorú vedie štvo­r­ica ani nie trid­sať­roč­ných zakla­da­te­ľov, peniaze od inves­to­rov zís­kané vo feb­ru­ári. Ame­rické inves­tičné firmy Index Ven­tu­res a Ear­ly­bird vtedy sľú­bili, že na roz­voj Social­ba­kers dajú 26 mili­ó­nov dolá­rov.

Social­ba­kers ozna­muje akvi­zí­ciu chi­cags­kej firmy Edge­Rank Chec­ker. Mar­ke­tin­go­vým guru a agen­tú­ram ponúka Socialbakers.com dáta a ana­ly­tické infor­má­cie zo sociál­nych sietí Face­book, You­Tube, Twit­ter. Podľa feb­ru­áro­vých úda­jov mala firma viac ako 2000 kli­en­tov zo stovky kra­jín. Medzi nimi naprí­klad Sam­sung, Danone, Luft­hansu, L’Oreal, spo­loč­nosti Dis­ney, KLM, Hen­kel či Lam­borg­hini.

Social­ba­kers vznikli v roku 2009 v Plzni. Hlavné sídlo majú v Prahe a pobočky v New Yorku, Lon­dýne, Sin­ga­pure, Istan­bule, Dubaji, Mní­chove, Sao Paule a Mexico City. Firma zamest­náva viac ako 300 ľudí.

Práve sa sústre­díme na dve hlavné misie: ukot­viť sa viac v Spo­je­ných štá­toch a záro­veň ponúk­nuť našim kli­en­tom nový a hlbší pohľad do prob­le­ma­tiky sociál­nych sietí. K obi­dvom cie­ľom nám naša nová akvi­zí­cia pomôže,” zdô­vod­nil pre IHNED.cz nákup chi­cags­kej spo­loč­nosti dvad­sať­se­dem­ročný ria­di­teľ čes­kého star­tupu Řežáb. “Kli­en­tela sa pre­krýva len čias­točne, takže oča­ká­vam, že týmto do svojho port­fó­lia zís­káme okolo 650 nových kli­en­tov,” dodal Řežáb.

Zdroj: ihned.cz

Pridať komentár (0)