Český Tech­Squ­are čakajú na pre­lome rokov veľké zmeny

Peter Masár / 10. decembra 2014 / Startupy

Tak ako to na konci roka býva, každý hod­notí aký bol starý rok a čo by sa dalo do toho nového zme­niť, vylep­šiť. V rámci tohto vyhod­no­co­va­nia sa aj praž­ský star­tup inku­bá­tor Tech­Squ­are roz­ho­dol zmenu cel­ko­vej stra­té­gie svojho fun­go­va­nia.

Tech­squ­are bol dote­raz vní­maný ako pré­mi­ový star­tup inku­bá­tor, čo sa ale jeho maji­te­lia chys­tajú zme­niť. Ich plá­nom je rapídne posil­niť komu­ni­ká­ciu s veľ­kými kor­po­rá­ciami a umož­niť im ľahší prí­stup k mla­dým ‚kre­a­tív­nym a nádej­ným tímom a pro­jek­tom. Cie­ľom tejto zmeny je pre­po­jiť svet začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov a veľ­kých kor­po­rá­cií.

Od janu­ára 2015 sa udejú zmeny v per­so­nál­nom roz­lo­žení. Dote­rajší kona­teľ Cti­rad Kaf­tan sa bude po novom veno­vať admi­ni­stra­tív­nemu ria­de­niu a cel­ko­vému chodu inku­bá­tora. Obchodné zále­ži­tosti, udr­žo­va­nie vzťa­hov so star­tupmi a roz­ví­ja­nie vzťa­hov s kor­po­rá­ciami a ostat­nými par­tnermi bude mať na sta­rosti pri­chá­dza­júca Vero­nika Peter­ková.

Naj­väč­šou zme­nou je odchod dote­raj­šej ria­di­teľky a zakla­da­teľky Tech­Squ­are Petry Hubá­čo­vej. „Tech­squ­are potre­buje pre svoju pre­menu a novú stra­té­giu aj čerstvý vie­tor do pla­chiet. Verím, že novej stra­té­gií môžem byť aj naďa­lej nápo­mocná, ale s inves­tormi sme sa dohodli, že na konci tohto roka odídem z Tech­Squ­are“, pove­dala Petra Hubá­čová, ktorá za 5 rokov svojho pôso­be­nia vybu­do­vala Tech­Squ­aru zvučné meno na čes­kej ale aj zahra­nič­nej star­tu­po­vej scéne.

Svoj odchod Petra komen­to­vala aj na Face­bo­oku so slo­vami:

TSQ mi hodne dal, vzal, a jeste vic naucil. Poznala jsem spoustu skve­lych lidi, ale i lidi z „dru­heho brehu“. Kazdy z nich me nekam posu­nul a DIKY vsem za to. Zazila jsem hodne radosti, ale i bez­es­nych noci. Mám spousty vtip­nych his­to­rek, ale i tech „k placi“. Naucila jsem se hodne o lidech a to, ze vse stoji a pada prave na lidech… poznala jsem vic sama sebe..zjistila, jake mam hra­nice, ktere jsem bohu­zel neko­lik­rat pre­kro­cila… Zvladla jsem veci, ktere by me nikdy nena­padly, ze zvladnu a pri pohledu do zpet­neho zrcatka i nezvladla veci, o kte­rych si ted rikam, jak jsem mohla tako­vou blbost ude­lat
A ted je cas jit zas o krok dal…a naucit se zas neco noveho”.

Pridať komentár (0)