Ces­to­va­nie a biz­nis? Nie je to ľahké, ale dá sa to

Karol S. / 30. januára 2016 / Tools a produktivita

Ces­to­vať medzi rôz­nymi kra­ji­nami, uží­vať si krásy sveta a sta­rať sa o svoj biz­nis sa dá. Mnohí to doká­zali, aj keď treba spo­me­núť, že to nie je také jed­no­du­ché ako by sa to mohlo zdať.

Ako je teda možné začať s biz­ni­som a pri­tom zostať záro­veň aj slo­bodný a isť si kam len chceš? Veľa ces­to­va­te­ľov, ktorí to doká­zali robia jeden z nasle­du­jú­cich 5 biz­ni­sov

1. Coaching a kon­zul­tá­cie

Bod číslo 1 je prav­de­po­dobne naj­čas­tej­šou voľ­bou. Je to na začia­tok hlavne finančne nená­ročné a môžeš sa tomu veno­vať naozaj odkial­koľ­vek, čo je na dru­hej strane aj nevý­ho­dou, pre­tože z časo­vého hľa­diska budeš pri výbere kli­en­tov limi­to­vaný regi­ó­nom, v kto­rom sa nachá­dzaš.

Na dru­hej strane mož­nosti sú neko­nečné: mar­ke­tin­gový kon­zul­tant, biz­nis coach, copy­wri­ter alebo uči­teľ jazy­kov.

large

2. Infor­mačné pro­dukty a prog­ramy

S infor­mač­nými pro­duktmi v pod­state pre­mie­ňaš svoju službu na kon­krétny pro­dukt. Môže sa jed­nať o elek­tro­nické knihy, online kurzy alebo ver­nostný prog­ram. Pred­sta­vujú medzi krok pre tých, ktorí pod­ni­kajú s úmys­lom posu­núť svoj biz­nis na vyšší level. Ich naj­väč­šou výho­dou je, že slú­žia neko­neč­nému počtu ľudí.

3. E-Com­merce

Pri prvom počutí sa to zdá ako nezmy­sel, nakoľko potre­bu­ješ mať fyzické zásoby. Je to však len o správ­nom biz­nis par­tne­rovi.

Naprí­klad drop ship­ping je ide­álny spô­sob. Jedná sa o spo­lu­prácu s dodá­va­te­ľom, pri kto­rej zve­rej­níš jeho pro­dukty na webe a pre­dáš ich zákaz­ní­kovi. To je všetko, žiadne veľké inves­tí­cie, zásoby, riziko.

Potre­bu­ješ len pri­po­je­nie na inter­net a môžeš ísť na to!

8181857525_cd02bd0cbf_b

4. Affi­liate Mar­ke­ting

Ľudia venu­júci sa tomuto biz­nisu zväčša nemajú veľmi dobrú povesť a často bývajú ozna­čo­vaní ako pod­vod­níci alebo špe­ku­lanti. Títo však pred­sta­vujú len malú vzorku z veľ­kého počtu online mar­ke­té­rov, ktorí majú spra­vidla dobré meno.

Ak sa teda Affi­liate Mar­ke­ting vyko­náva poc­tivo, jeho výsled­kom môže byť cel­kom pekná kôpka penazí. Medzi jeho hlavné výhody patrí: nemu­síš vytvá­rať vlastný pro­dukt, nepot­re­bu­ješ štar­to­vací kapi­tál, pra­cu­ješ odkiaľ chceš.

5. Soft­ware

Via­cero pod­ni­ka­te­ľov zo sveta tech­no­ló­gií pod­po­ruje toto sme­ro­va­nie. Joel Gas­co­igne naprí­klad sníva o vytvo­rení celo­sve­to­vého tímu, ktorý si buduje pro­stred­níc­tvom svo­jej spo­loč­nosti Buf­fer.

Rype zasa spája native spe­a­ke­rov so štu­dentmi s cie­ľom dosia­hnu­tia rých­lej­šieho nauče­nia jazyka. Napriek nie­kto­rým skep­tic­kým pohľa­dom sa pova­žuje remote wor­king za trend budúc­nosti, aj keď je treba pozna­me­nať, že sa nejedná o model vhodný pre každú spo­loč­nosť.

Man-in-hammock

Zdroj: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)