Ces­to­va­nie a biz­nis? Nie je to ľah­ké, ale dá sa to

Karol S. / 30. januára 2016 / Lifehacking

Ces­to­vať medzi rôz­ny­mi kra­ji­na­mi, uží­vať si krá­sy sve­ta a sta­rať sa o svoj biz­nis sa dá. Mno­hí to doká­za­li, aj keď tre­ba spo­me­núť, že to nie je také jed­no­du­ché ako by sa to moh­lo zdať.

Ako je teda mož­né začať s biz­ni­som a pri­tom zostať záro­veň aj slo­bod­ný a isť si kam len chceš? Veľa ces­to­va­te­ľov, kto­rí to doká­za­li robia jeden z nasle­du­jú­cich 5 biz­ni­sov

1. Coaching a kon­zul­tá­cie

Bod čís­lo 1 je prav­de­po­dob­ne naj­čas­tej­šou voľ­bou. Je to na začia­tok hlav­ne finanč­ne nená­roč­né a môžeš sa tomu veno­vať naozaj odkial­koľ­vek, čo je na dru­hej stra­ne aj nevý­ho­dou, pre­to­že z časo­vé­ho hľa­dis­ka budeš pri výbe­re kli­en­tov limi­to­va­ný regi­ó­nom, v kto­rom sa nachá­dzaš.

Na dru­hej stra­ne mož­nos­ti sú neko­neč­né: mar­ke­tin­go­vý kon­zul­tant, biz­nis coach, copy­wri­ter ale­bo uči­teľ jazy­kov.

large

2. Infor­mač­né pro­duk­ty a prog­ra­my

S infor­mač­ný­mi pro­dukt­mi v pod­sta­te pre­mie­ňaš svo­ju služ­bu na kon­krét­ny pro­dukt. Môže sa jed­nať o elek­tro­nic­ké kni­hy, onli­ne kur­zy ale­bo ver­nost­ný prog­ram. Pred­sta­vu­jú medzi krok pre tých, kto­rí pod­ni­ka­jú s úmys­lom posu­núť svoj biz­nis na vyš­ší level. Ich naj­väč­šou výho­dou je, že slú­žia neko­neč­né­mu počtu ľudí.

3. E-Com­mer­ce

Pri prvom poču­tí sa to zdá ako nezmy­sel, nakoľ­ko potre­bu­ješ mať fyzic­ké záso­by. Je to však len o správ­nom biz­nis par­tne­ro­vi.

Naprí­klad drop ship­ping je ide­ál­ny spô­sob. Jed­ná sa o spo­lu­prá­cu s dodá­va­te­ľom, pri kto­rej zve­rej­níš jeho pro­duk­ty na webe a pre­dáš ich zákaz­ní­ko­vi. To je všet­ko, žiad­ne veľ­ké inves­tí­cie, záso­by, rizi­ko.

Potre­bu­ješ len pri­po­je­nie na inter­net a môžeš ísť na to!

8181857525_cd02bd0cbf_b

4. Affi­lia­te Mar­ke­ting

Ľudia venu­jú­ci sa tomu­to biz­ni­su zväč­ša nema­jú veľ­mi dob­rú povesť a čas­to býva­jú ozna­čo­va­ní ako pod­vod­ní­ci ale­bo špe­ku­lan­ti. Títo však pred­sta­vu­jú len malú vzor­ku z veľ­ké­ho počtu onli­ne mar­ke­té­rov, kto­rí majú spra­vid­la dob­ré meno.

Ak sa teda Affi­lia­te Mar­ke­ting vyko­ná­va poc­ti­vo, jeho výsled­kom môže byť cel­kom pek­ná kôp­ka pena­zí. Medzi jeho hlav­né výho­dy pat­rí: nemu­síš vytvá­rať vlast­ný pro­dukt, nepot­re­bu­ješ štar­to­va­cí kapi­tál, pra­cu­ješ odkiaľ chceš.

5. Soft­wa­re

Via­ce­ro pod­ni­ka­te­ľov zo sve­ta tech­no­ló­gií pod­po­ru­je toto sme­ro­va­nie. Joel Gas­co­ig­ne naprí­klad sní­va o vytvo­re­ní celo­sve­to­vé­ho tímu, kto­rý si budu­je pro­stred­níc­tvom svo­jej spo­loč­nos­ti Buf­fer.

Rype zasa spá­ja nati­ve spe­a­ke­rov so štu­dent­mi s cie­ľom dosia­hnu­tia rých­lej­šie­ho nauče­nia jazy­ka. Napriek nie­kto­rým skep­tic­kým pohľa­dom sa pova­žu­je remo­te wor­king za trend budúc­nos­ti, aj keď je tre­ba pozna­me­nať, že sa nejed­ná o model vhod­ný pre kaž­dú spo­loč­nosť.

Man-in-hammock

Zdroj: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)