Cha­tu­jeme stále viac

Visibility: Dávid Starinský / 9. júl 2014 / Tools a produktivita

V apli­ká­ciách na posie­la­nie správ trá­vime čoraz viac času, Face­book Mes­sen­ger má iPa­dovú ver­ziu a Vine začal počí­tať slučky.

Cha­to­va­cie apli­ká­cie na vzo­stupe

Rýchle posie­la­nie sprá­vi­čiek po inter­nete bude (je) next big thing. Že rôzne apli­ká­cie tohto cha­rak­teru majú bežne stovky mili­ó­nov uží­va­te­ľov, už vieme. Naviac v nich ale trá­vime čoraz viac nášho času.

Vraj až o 203 % viac ako v minu­lom roku. Kon­krétne je to naprí­klad pre známy What­sApp 195 minút týž­denne. Face­book Mes­sen­ger má len sla­bých 21 minút. Máme ich stále pri sebe, trá­vime v nich obrov­ské množ­stvo času a využí­vame ich na osobný kon­takt. Žeby ide­álna reklamná plat­forma pre rok 2015?

Face­book Mes­sen­ger pre iPad

Vlast­ní­kom tab­letu od Applu dote­raz FB nedop­rial plno­hod­notný záži­tok z cha­to­va­nia. Rie­šiť sa to dalo exter­nou apli­ká­ciou, naj­väč­šia sociálna sieť sveta si ale zaslúži ori­gi­nál.

Mes­sen­ger pre iPad má pre­pra­co­vané roz­hra­nie, ktoré konečne využíva veľký disp­lej. Nie je ochu­dob­nený ani o fun­kcie – má stic­kers, sku­pi­nové chaty a môžete cez neho „tele­fo­no­vať.“ Chýba mu len mož­nosť rýchlo pri­dať do roz­ho­voru sel­fie či nato­če­nie krát­keho videa jed­ným tla­čid­lom.

Loop Counts – nové počí­tadlo vo Vine

You­Tube má pre­hra­tia, fotky majú pozre­tia a Vine odte­raz má počí­tadlo slu­čiek. Alebo rad­šej osta­neme pri ori­gi­nál­nom výraze „loop.“

Jeden loop je jedno kom­pletné pre­hra­tie krát­keho videjka. Keďže sa ale Viny stále opa­kujú, jeden uží­va­teľ môže na jedno pose­de­nie videu do šta­tis­tík pri­dať hneď nie­koľko loopov. Cel­kový počet loopov sa potom objaví pri jed­not­li­vých sním­kach v mobil­ných apli­ká­ciách aj na webe.

Loopy sú skve­lym počí­tad­lom pre roz­trie­de­nie zrna od pliev. Ak totiž nie­kto vydrží jed­nej sérii pohyb­li­vých obráz­kov pri­rá­tať tre­bárs 50 loopov, musí ísť o fakt kva­litný kúsok.

Zdroj: visi­bi­lity

Pridať komentár (0)