Chce sa mi vracať vždy, keď ho vidím: Slovenské univerzity sú plné sexuálnych predátorov, ktorí zneužívajú svoju autoritu

  • Z výskumov vyplýva, že s obťažovaním sa stretlo nemalé množstvo študentov
  • S autoriou sa však o probléme komunikovať boja
Ilustračný obrázok
  • Z výskumov vyplýva, že s obťažovaním sa stretlo nemalé množstvo študentov
  • S autoriou sa však o probléme komunikovať boja

Poradenský portál Toto je rovnosť sa venuje zvyšovaniu informovanosti o predchádzaní rodovej diskriminácii, podpore výskumnej a analytickej činnosti v tejto oblasti, vzdelávanie v oblasti rodovej rovnosti a rozvoj poradenstva pre ľudí, ktorí zažili diskrimináciu. Na ich služby sa môžu obrátiť ľudia, ktorí zažili rodovú diskrimináciu či sexuálne obťažovanie.

Výsledky ich prieskumu na sociálnej sieti zverejnila aj Linka pre ženy. Výsledky pre Slovensko nie sú ani náhodou pozitívne.

Rodovo motivované obťažovanie

V akademickom roku 2019/2020 realizoval Inštitút pre výskum práce a rodiny výskum obťažujúceho a diskriminačného správania na slovenských vysokých školách. Vrámci výskumu bolo oslovených 1621 študentov a študentiek. Priemerný vek respondentov bol 23 rokov a 64% opýtaných študovalo v 4-6. ročníku vysokoškolského štúdia.

Z výsledkov výskumu vyplýva, že až 76 % študentov a študentiek slovenských vysokých škôl sa počas štúdia stretlo s rodovo motivovaným obťažovaním.

„Išlo napríklad o vtipy, komentáre so sexuálnym podtónom alebo znevažujúce poznámky na ženy či mužov. 46 % zo všetkých študentov a študentiek tiež uvádzalo skúsenosť s nechcenou sexuálnou pozornosťou, z toho 36 % opakovane. Tu išlo napríklad o snahu o zblíženie, nevyžiadané zdieľanie materiálov so sexuálnym obsahom, či pozývanie na stretnutia napriek odmietnutiu. 3 % študentov a študentiek tiež uviedli skúsenosť so sexuálnym nátlakom , z toho 2 % opakovane, teda napríklad so skúsenosťou s vyhrážkami či sľubovaním výhod za sexuálne zblíženie,“ píše sa v publikácii Čo so sexuálnym obťažovaním.

graf
zdroj: Príručka totojerovnost.eu

Zveriť sa je náročné

Výskum sa tiež zameriaval na to, kto sa obťažujúceho správania vo vysokoškolskom prostredí dopúšťal. Najčastejšie ostatných obťažovali študenti-muži, až 37 % prípadov. Následne sa medzi obťažujúcimi vyskytli učitelia-muži, 24 % prípadov. „Následne šlo o študentku-ženu, 23 % prípadov. V porovnaní so ženami bolo u mužov riziko páchania sexuálneho obťažovania takmer dvakrát vyššie,“ píše sa v publikácii.

Celkovo učitelia a učiteľky predstavovali páchateľa sexuálneho obťažovania až v 34 % prípadov.

„Vo vysokoškolskom prostredí ide o osoby s autoritou, ktoré určujú pravidlá štúdia, preto je skúsenosť s obťažujúcim správaním z ich strany pre študentov a študentky zásadná. Ide zároveň o osoby, ktoré disponujú v akademickom prostredí značnou mocou, preto môže byť pre študentov a študentky náročné túto situáciu riešiť, zveriť sa niekomu s touto skúsenosťou, či vyhľadať pomoc,“ píše sa ďalej v publikácii.

Tá tiež uvádza, že ako osoby, ktoré sa dopúšťajú rodovo motivovaného obťažovania, sa učitelia a učiteľky objavujú až v 42 % prípadov. Ani pri prípadoch sexuálneho nátlaku ich správanie nie je zanedbateľné, nakoľko predstavujú 22 %.

Publikácia tiež poukazuje na to, že aj skúsenosť s obťažujúcim správaním od rovesníka či rovesníčky môže mať zásadný vplyv na pocit bezpečia či výsledky štúdia.

 
 
 
 
 
Pozrite si tento príspevok na Instagrame
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Toto je rovnosť (@toto_je_rovnost)

Problémom sú aj internáty

Z výsledkov výskumu vyplynulo, že všetky formy obťažujúceho správania sa najčastejšie diali počas vzdelávacieho procesu a v rámci prestávok. Obe z možností dosiahli číslo 28 %. Na internátoch sa odohralo 19 % obťažujúceho správania. Za spomienku tiež stojí aj možnosť, ktorá súvisela s online priestorom. V ňom sa odohralo až 12 % incidentov uvedených študentmi a študentkami.

Skúsenosti s rodovo motivovaným obťažovaním študenti a študentky najčastejšie zažívali počas edukačného procesu a v rámci prestávok. K prejavom nechcenej sexuálnej pozornosti najčastejšie dochádzalo počas prestávok a v prostredí internátov. Sexuálny nátlak sa taktiež najčastejšie odohráva na internáte a počas prestávok. Podľa výsledkov výskumu sú skúsenosti študentov a študentiek s obťažujúcim správaním značné. No len jedna tretina študentov a študentiek, ktoré zažili obťažujúce správanie, sa rozhodla niekomu s touto skúsenosťou zdôveriť; z toho bolo 22 % študentiek a len 9 % študentov,“ vyplýva z publikácie.

Výpoveď
zdroj: Príručka totojerovnost.eu

Nastávajú aj problémy so spánkom

Z analýzy a dát možno ďalej vyčítať, že so závažnosťou incidentu rastie aj potreba sa so skúsenosťou niekomu zdôveriť. Zverenie sa autorite alebo vedeniu školy však nepatrí k najčastejšie zvoleným krokom. Zväčša sa študenti a študentky obracajú na svojich spolužiakov/spolužiačky (78 %), svojich priateľov (65 %) alebo rodinu (50 %).

Študenti a študentky, ktoré sa nikomu nezdôverili so svojou skúsenosťou, ako najčastejšie dôvody uvádzali to, že to nepovažovali za dostatočne vážny incident (27 %) alebo to vyriešili sami/y (19 %).

Len v 1 % skúseností začalo na škole oficiálne konanie voči osobe, ktorá obťažovala. Jednalo sa teda o konkrétne 12 prípadov. Niektorí študenti a študentky uvádzali, že podobná negatívna skúsenosť mala dlhodobé dopady na ich fyzické či mentálne zdravie.

Vo výsledkoch sa najčastejšie vyskytovali pocity zraniteľnosti (7%), strata sebaistoty (6%) či pocity úzkosti (5 %), alebo problémy s koncentráciou (4%). 3 % študentov a študentiek malo depresívne stavy, vzťahové problémy, ťažkosti s učením alebo spánkom.

„Medzi študentmi a študentkami prevláda dobré scitlivenie v téme a väčšina rozpoznáva rôzne situácie obťažujúceho správania ako sexuálne obťažovanie pokiaľ ho pácha vyučujúci/vyučujúca. Napriek tomu, že aj právne povedomie je medzi študentmi a študentkami pomerne rozšírené, títo a tieto uvádzajú, že im ich škola neponúkla o téme sexuálneho obťažovania dostatočné informácie.

Dve tretiny, teda 69 % študentov a študentiek si je vedomých, že problematika sexuálneho obťažovania je na Slovensku legislatívne ošetrená v antidiskriminačnom zákone, a 71 % vie, že existuje možnosť obrátiť sa v predmetných prípadoch na súd. No iba 12 % súhlasí s tvrdením, že boli svojou vysokou školou dostatočne informovaní,“ uvádza sa v publikácii.

Výpoveď
zdroj: Príručka totojerovnost.eu
Zdroj: totojerovnost.eu

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá