Chceš byť sku­točne pro­duk­tívny? Naj­viac ti pomôže šport

Alexandra Dulaková / 23. júna 2016 / Tools a produktivita

Ľudia, ktorí cvi­čia, sú jed­no­du­cho pro­duk­tív­nejší. A aj keby pro­duk­tívna kríza nebola hneď tvo­jim prí­pa­dom, určite máš vždy na čom pra­co­vať a čo v rámci pra­cov­ného nasa­de­nia vylep­šo­vať. Sve­toví pod­ni­ka­te­lia zod­po­vední za mul­ti­mi­liar­dové kon­cerny sa neraz zobú­dzajú dlho pred svi­ta­ním, aby pred prá­cou stihli nejakú fyzickú záťaž. A dobre vedia, prečo to robia. Fyzický pohyb má pre tvoj pra­covný výkon bla­ho­darné účinky. 

Medzi ranné vtá­čatá pat­ria CEO Vir­gin Groups, Pepsi, Apple, Dis­ney, či Star­bucks, šéf­re­dak­torka ame­ric­kej Vogue, ako aj známi pre­zi­denti. Ich budíky pri­tom zvo­nia aj o 4:30 a ešte pred­tým, než v prie­mere o 6 – 7 hodine naklu­sajú do práce, si stihnú zabe­hnúť 8 km, zahrať hodinu tenisu, strá­viť hodinu a pol v telo­cvični, či zaplá­vať jeden a pol kilo­metra. (Anna Win­tour pred sied­mou okrem tenisu denne stíha aj kader­níka.) Šia­lené? Ani nie. Aj keď sa iste väč­šine z nás pri pred­stave vstá­va­nia o podob­nom čase robí husia koža a vyha­dzujú vyrážky, tento režim vôbec nie je na škodu. Samoz­rejme, len za pred­po­kladu, že telu neza­bú­dame dodá­vať dosť „paliva“ a cho­díme spá­vať o (rela­tívne) nor­mál­nom čase.

richard_necker_cup_tennis_net

Tu je šesť dôvo­dov prečo je pra­vi­delné cvi­če­nie nie­len o vmes­tení sa do 10 rokov sta­rých riflí, ale najmä o zvý­še­nej pro­duk­ti­vite:

 1. Cvi­če­nie zvy­šuje našu kon­cen­trá­ciu a poho­to­vosť

Dôvod? Jed­no­du­chý – zvý­šený prí­val krvi do mozgu. Nejde len o teóriu, ale aj o prax vo forme mno­hých štú­dií, ktoré porov­ná­vali sku­piny štu­den­tov a zamest­nan­cov s fyzic­kou akti­vi­tou a bez nej. Výsle­dok bol jed­no­značný – tí, ktorí sa veno­vali cvi­če­niu, sa viac sústre­dili a lep­šie im išlo aj mys­le­nie. A ak ti nie je cudzí pokles pro­duk­ti­vity okolo 1 – 2 poobede, tak by si mal vedieť, že aspoň pol­ho­dinka ran­ného športu ju dokáže úplne eli­mi­no­vať. Stačí pri­tom aj niečo tak jed­no­du­ché a nená­ročné ako svižná pre­chádzka na čerstvom vzdu­chu, nemu­síš hneď vypo­tiť jedno vedro so sto­ki­lo­vými čin­kami.

 1. Cvi­če­nie ti zdvihne… ener­giu (ale aj náladu) 

Sú momenty, a často­krát práve ráno, kedy je vstá­va­nie z postele a fyzický pohyb to posledné, na čo máme chuť. Lenže aj keď na podobné výstrelky „nemáš ener­giu“, mohol by si sa skú­siť pre­môcť. Je totiž doká­zané, že kon­train­tu­itívne kona­nie je v tomto prí­pade veľmi pros­pešné – kon­krétne preto, lebo fyzická akti­vita zvy­šuje schop­nosť tela vrámci krv­ného obehu pre­pra­vo­vať a lep­šie absor­bo­vať kys­lík a glu­kózu, a to najmä v mozgu. Tam ich v tomto prí­pade potre­bu­jeme naj­viac. Opäť, pri nie­koľ­ko­týž­dňo­vých expe­ri­men­toch sa cvi­čiaca sku­pina cítila ener­gic­kej­šie ako tá nečinná. Na dru­hej strane však zo štú­die vyšla víťazne sku­pina, ktorá cvi­čila zľahka a nie extrémne. Takže namiesto ran­ného cross­fitu postačí aj joga alebo pila­tes.

HAPPY-HIPSTERS

 1. Vylep­šujú sa moz­gové fun­kcie

Z toho, že v mozgu bude viac kys­líku a viac ener­gie vo forme glu­kózy vyplýva, že bude lep­šie vyko­ná­vať svoje fun­kcie. Dlho­dobo aktívni ľudia dosa­hujú vrámci kog­ni­tív­nych tes­tov vyš­šie výsledky než tí, ktorí viedli sedavý život a pozi­tívne dôsledky pocí­tilo aj ich psy­chické nala­de­nie. Všimli si toho nie­len samotní zamest­nanci a objekty sle­do­va­nia, ale aj ich nad­ria­dení. Keďže fyzická námaha priamo (pozi­tívne) ovplyv­ňuje moz­gový výkon, zlep­šuje sa sústre­de­nie, výkon­nosť a v nepo­sled­nom rade aj schop­nosť robiť uvá­žené roz­hod­nu­tia. Ešte nejaké námietky?

 1. Fyzická akti­vita ti môže vnuk­núť skvelé nápady

Pokiaľ stále pra­cu­ješ v tých istých pries­to­roch (ale nie­len vtedy), môže sa ti stať, že sa občas akosi zasek­neš. Nebu­deš vedieť pohnúť s prob­lé­mom, ktorý bude práve na tanieri, pop­rí­pade budú tvoje kre­a­tívne nápady na bode mrazu, čo je samoz­rejme vždy veľmi frus­tru­júce. V takýchto prí­pa­doch pomáha chvíľ­ková zmena pro­stre­dia, ide­álne s pri­da­nou hod­no­tou pohybu (a čerstvého vzdu­chu). Krátka pre­chádzka po vonku môže sta­čiť na to, aby si sa dostal z blud­ného kruhu kre­a­tív­nej krízy a vyšiel z neho ako víťaz. Endor­fíny vypla­vené počas pohybu ti ešte k tomu aj vylep­šia náladu. Nie­lenže prí­deš na iné myš­lienky, ale sa na prob­lém budeš môcť poze­rieť z cel­kom nového – poten­ciálne kľú­čo­vého – uhla.

2417232556_0c3ceca3ab_o
 1. Vytvo­ríš si v živote rov­no­váhu

Ak si zanep­ráz­dnený, jed­ným z naj­hor­ších krí­zo­vých roz­hod­nutí je vraj upu­siť od pohybu. Rutinný denný roz­vrh zlo­žený z práce aj cvi­če­nia z teba totiž dokáže uro­biť vytrva­lej­šieho a zor­ga­ni­zo­va­nej­šieho jedinca a tak­tiež ti vie pomôcť nájsť ten správny pomer medzi prá­cou a voľ­ným časom, ktorý trá­viš podľa vlast­ného gusta. Železná dis­cip­lína ťa nakopne a donúti veci stí­hať načas – lebo od tohto pre teba ide­ál­neho spô­sobu života, ktorý si sám odsle­du­ješ a vytvo­ríš, jed­no­du­cho nebu­deš chcieť upus­tiť.

 1. Budeš sa vedieť lep­šie vyspo­ria­dať s nepo­hod­lím

Ak pat­ríš medzi ľudí, ktorí už len pri náznaku nepo­hod­lia kňu­čia nad tým, ako je všetko hrozné, nespra­vod­livé a neprí­jemné, možno by si mal skú­siť šport. Ak sa totiž vrámci športu naučíš vytrva­losti a neus­tále si budeš klásť nové ciele, budeš tieto vydo­bytky vedieť apli­ko­vať aj v iných oblas­tiach – vrá­tane práce. Budeš sa vedieť zaprieť a donú­tiť dokon­čiť zadanú úlohu, pra­co­vať ešte aspoň pár minút, či sa poriadne zahryz­núť do nie­čoho, čo ti nejde, a časom záhadu nesú­ladu roz­lús­kať. Fyzická námaha z teba spraví schop­nej­šieho a pro­duk­tív­nej­šieho člo­veka.

focal4

Je úplne jasné, že pre veľa z nás nie je zakom­po­no­va­nie pra­vi­del­ného špor­to­va­nia do bež­ného života cel­kom jed­no­du­ché. Máme veľa povin­ností, málo voľ­ného času, sme leniví, nie je kde, väč­šina špor­tov nás nebaví… Ako už odznelo vyš­šie, nemu­síš hneď začať den­ným tré­nin­gom Ramba, ale naopak cel­kom jed­no­du­chými a malými krô­čikmi, ktoré môžeš časom podľa žela­nia posú­vať o level vyš­šie. Naprí­klad skús:

 • vyme­niť aspoň jednu jazdu autom/MHD za pešo­bus
 • namiesto výťahu cho­diť po scho­doch
 • zapar­ko­vať čo naj­ďa­lej od vchodu do domu/práce/obchodu, aby si si aspoň tro­chu rozoh­rial svaly
 • aspoň raz za deň si v práci dať 5 alebo 10 minú­tovú pre­stávku, počas kto­rej sa len tak bez­cielne pop­re­chá­dzaš po pra­co­visku, vyj­deš hore a dole schodmi, na vzduch, okolo budovy… (možeš sa pri­tom tvá­riť, že tele­fo­nu­ješ, alebo rie­šiš dôle­žité e-maily, ak ti to príde divné, ide­álne by si však nemu­sel poze­rať na žia­den disp­lej a tech­niku mal úplne vypus­tiť z hlavy)
 • nájsť si nie­koho, kto začne cvi­čiť s tebou, aby ste sa navzá­jom moti­vo­vali, súpe­rili a nene­chali toho dru­hého zle­ni­vieť
 • ak ťa žiadne bežné športy neba­via, skú­siť pohľa­dať tie nekon­venč­nej­šie – bojové ume­nia, menej známy tanec, jazdu na koni, alebo niečo, o čom si ešte vôbec nepo­čul. Ak ťa to bude baviť, pôjde to o to jed­no­duch­šie.

young african american man and hispanic friend doing series of sit-ups along the Caribbean sea in Havana, Cuba. Horizontal shape, full length, side view, copy space

Zdroj: The Next Web

Pridať komentár (0)