Chceš jazdiť takmer zadarmo? Našli sme auto, ktorým sa to dá

Redakcia / 6. januára 2019 / Auto

  • Kia Niro je hyb­rid, ktorý má te­ore­tický do­jazd tak­mer 55 ki­lo­met­rov
  • Do­jem z mo­der­ného auta ka­zil len zlý pre­klad slo­ven­činy v sys­téme
  • Kia Niro je hyb­rid, ktorý má te­ore­tický do­jazd tak­mer 55 ki­lo­met­rov
  • Do­jem z mo­der­ného auta ka­zil len zlý pre­klad slo­ven­činy v sys­téme

Jed­ným zo ši­kov­ných hyb­ri­dov, ktorý ne­mu­síte po­znať, je aj Kia Niro, ktorá je prak­ticky eko­ló­giou na ko­le­sách. Tento mo­del, ktorý je stále no­vým na slo­ven­skom trhu, je špe­ci­fický pre­dov­šet­kým tým, že z oby­čaj­ného hyb­rida sa zme­nil na plug-in hyb­rid – PHEV. To zna­mená, že te­raz ho už viete na­bí­jať aj kla­sic­kým za­po­je­ním do na­bí­jačky, jeho do­jazd sa pre­dĺžil a eko­lo­gický po­ten­ciál zvý­šil.

Na ex­te­ri­éri vo­zidla si mô­žeme oproti bež­nej Kia Niro všim­núť iba jednu zmenu, kto­rou je pri­da­nie veka na na­bí­ja­nie aku­mu­lá­tora. Svo­jim vzhľa­dom síce vý­razne ne­vyč­nieva z radu, na­priek tomu však patrí me­dzi tie na po­hľad kraj­šie hyb­ridy.

Čo je Plug-in hyb­rid?

Kia Niro te­raz do­káže te­ore­ticky prejsť len na elek­trickú ener­giu až 55 ki­lo­met­rov. Čoby väč­šine ľudí sta­čilo mi­ni­málne na pre­sun do práce, prí­padne nie­komu aj z nej priamo do­mov. Ni­kdy však táto hod­nota nie je úplne re­álna.

Hoci vý­robca udáva elek­trický do­jazd 55 km, nám sa po­da­rilo pri tes­to­vaní prejsť pri­bližne 43 ki­lo­met­rov. Auto si mô­žete na­bí­jať aj doma, no škoda je, že ne­pod­po­ruje rýchle na­bí­ja­nie.

Takže ak sa chcete do­plna na­biť na­prí­klad v ná­kup­nom cen­tre, bu­dete mu­sieť ísť pri­naj­men­šom do kina a na­kú­piť na cely týž­deň. Na­bi­tie cez sta­nicu trvá tak­mer 4 ho­diny a doma cez bežnú zá­suvku 8 ho­dín. Čo je cel­kom dosť.

Ale aby sme vy­svet­lili to „tak­mer za­darmo“ v ti­tulku, tak vy­chá­dzame z toho, že na­bi­tie ba­té­rie doma vás vy­jde pri­bližne na jedno euro. Po­kiaľ bu­dete na­bí­jať na ve­re­nej na­bí­jačke, tak stále väč­šina z nich fun­guje prak­ticky úplne za­darmo.

V zá­sade ak chcete vy­uží­vať všetky vý­hody hyb­ridu, mu­síte za­čať pre­mýš­ľať inak ako v bež­nom aute, ktoré má len spa­ľo­vací mo­tor. Treba jaz­diť de­fen­zív­nej­šie, vy­uží­vať vý­hody elek­tric­kého mo­tora a často na­bí­jať. Teda as­poň doma cez noc.

Že jaz­díte v hyb­ride si oproti bež­nému autu mô­žete všim­núť aj v in­te­ri­éri. Pri­budlo sem tla­čidlo „HEV“, ktoré je umiest­nené vedľa pre­vo­dovky a slúži na zmenu po­honu vo­zidla, kedy vo­dič volí me­dzi hyb­ri­dom a čisto elek­tric­kým po­ho­nom.

Pa­lubný po­čí­tač po­čas jazdy zo­bra­zuje, ktorý po­hon je práve vy­uží­vaný, a učí vo­diča jaz­diť ešte eko­lo­gic­kej­šie. Pri jem­nej­šom roz­behu z miesta máte mož­nosť ísť čisto na elek­trickú ener­giu, pri­čom na­opak pri sil­nej­šom zo­šliap­nutí plynu sa au­to­ma­ticky za­pína ben­zí­nový mo­tor, rozs­vieti sa kon­trolka a za­čne sa zvy­šo­vať spot­reba.

Rýchlo sa na­učíte cit­livo pra­co­vať s ply­no­vým pe­dá­lom a po­zor­nou jaz­dou bu­dete šet­riť nie len ži­votné pro­stre­die, ale aj vašu pe­ňa­ženku. Pod ka­po­tou má auto ok­rem elek­tro­mo­tora s vý­ko­nom 44 koní aj ben­zí­novú 1,6-tku. Pra­cuje s dvoj­spoj­ko­vou šesť­stup­ňo­vou pre­vo­dov­kou.

Aká je Kia Niro na ceste?

Do re­dak­cie sme do­stali ver­ziu Pla­ti­num, čo by sme mohli v slo­ven­skom žar­góne na­zvať aj takz­va­nou „full­kou“. Ne­chý­bali tak ko­žené vy­hrie­vané či od­vet­rá­vané se­dadlá, väč­šia ob­ra­zovka pred vo­di­čom alebo bez­kľú­čové na­stu­po­va­nie a štar­to­va­nie.

In­ži­nieri sa po­sta­rali o adap­tívne servo vo­lantu, ktoré pri vyš­šej rých­losti stvrdne, ale aj o dobre pre­pra­co­vaný pod­vo­zok, ktorý si vie po­ra­diť aj s bra­ti­slav­skými ces­tami. Hoci hyb­ridy sú kvôli po­u­ži­tej tech­no­ló­gii ťaž­šie, kom­fortu na ces­tách to ne­ub­ralo.

Ub­ralo sa však v ba­to­ži­no­vom pries­tore. Kvôli väč­šej vsta­va­nej ba­té­rii má 324 lit­rov. Zmen­šil sa o 77 lit­rov.

Tes­to­vaná Kia Niro dis­po­no­vala množ­stvom asis­ten­tov ako je už v dneš­nom mo­der­nom svete bežné. Všetky sys­témy prak­ticky fun­go­vali tak, ako mali, no adap­tívny tem­po­mat bol na diaľ­nici dosť os­trejší na brz­dách.

Inak po­ve­dané, ak sa na­sta­vená vzdia­le­nosť me­dzi vo­zid­lom pred vami zmenší, auto prudko dupne na brzdu a drží si pevný od­stup.

Po­kiaľ to mô­žeme zhr­núť, tak nová tech­no­ló­gia autu pros­pela a do­ká­zala z neho vy­tvo­riť prí­jemné eko­lo­gické auto. Aj na­priek pár ne­dos­tat­kom mô­žeme na­pí­sať, že pri cene za­čí­na­jú­cej na 27 990 eur to nie je vô­bec krok vedľa. Niro bude na­vyše čo­skoro do­stupný aj ako čistý elek­tro­mo­bil. Javí sa ako ši­kovné ro­dinné auto do mesta aj na dl­h­šie vý­lety.

Pri tes­to­vaní sme však na­ra­zili aj na vtipné pre­klady v sys­téme, kde sa na­prí­klad – elek­triczný do­jazd z poľ­ského ja­zyka do­stal do slo­ven­skej ver­zie.

Pridať komentár (0)