Chce­te pra­co­vať pre Face­bo­ok? Toto by ste mali spĺňať

Lukáš Gašparík jr. / 12. januára 2015 / Business

Prá­ca vo Face­bo­oku je snom nejed­né­ho z nás. Mno­ho­krát nie sú hlav­ným moti­vá­to­rom ani penia­ze, ale pre­stíž, kto­rá sa spá­ja s mies­tom vo Face­bo­oku.

Tajom­stvo ako Face­bo­ok vybe­rá svo­jich zamest­nan­cov a čo by ste mali spĺňať, aby ste dosta­li šan­cu pra­co­vať pre Face­bo­ok pre­zra­di­la Cia­ra Brock­le­bank, kto­rá je zod­po­ved­ná za nábor nových IT zamest­nan­cov.

Ľudia sú schop­ný čoho­koľ­vek, aby dosta­li prá­cu vo Face­bo­oku. Na sto­le mi den­ne kon­čí nie­koľ­ko sto­vák živo­to­pi­sov a je pre mňa posla­ním vybrať tých správ­nych. Pra­cu­je­me s tými naj­lep­ší­mi a naj­bys­trej­ší­mi ľud­mi v obo­re a množ­stvo z nich sa časom sta­li aj moji­mi dob­rý­mi pria­teľ­mi. Tak­že čo by moh­lo byť lep­šie ako pra­co­vať na to čo vás baví a navy­še s ľuď­mi, kto­rí sú aj vaši­mi dob­rý­mi pria­teľ­mi?“, hovo­rí Cia­ra Brock­le­bank.

Jed­ným z dôvo­dov, pre­čo chcú ľudia pra­co­vať vo Face­bo­oku je samoz­rej­me aj finanč­né ohod­no­te­nie. Úpl­ne bež­ne sa stret­ne­te s tým, že roč­ný plat zamest­nan­ca je viac ako 100 000 ame­ric­kých dolá­rov roč­ne.

Tak­že čo by ste mali spĺňať, aby ste mali šan­cu stať sa zamest­nan­com Face­bo­oku?

Neus­tá­le hľa­dá­me nové a nové talen­ty, čo v koneč­nom dôsled­ku pod­po­ru­je aj pra­cov­né pro­stre­die v našej spo­loč­nos­ti. Máme nároč­ný pro­ces hod­no­te­nia kan­di­dá­tov, od kto­rých oča­ká­va­me tech­nic­ké zna­los­ti a hlad po nových vedo­mos­tiach. Ďal­šou požia­dav­kou je vášeň pre prá­cu, kto­rá ma dosah na miliar­du ľudí po celom sve­te. “, pove­da­la Cia­ra Brock­le­bank.

Už len prejsť prvým kolom výbe­ro­vé­ho pro­ce­su je nesmier­ne zlo­ži­té. Cia­ra Brock­le­bank pre­zra­di­la, že vždy hľa­dá v živo­to­pi­se nie­čo nezvy­čaj­né, čo ju zauj­me. Ruka v ruke ide pod­ľa jej slov aj vaše aka­de­mic­ké záze­mie, rele­vant­né pra­cov­né skú­se­nos­ti, či zau­jí­ma­vé ved­ľaj­šie pro­jek­ty, kto­ré doká­žu tiež znač­ne zavá­žiť.

Ak prej­de­te prvým kolom výbe­ro­vé­ho pro­ce­su môže­te si zag­ra­tu­lo­vať, už aj to je úspech. Ďalej nasle­du­je už kolo osob­ných poho­vo­rov, počas kto­rých pre­bie­ha aj nároč­né tes­to­va­nie kan­di­dá­tov a ich zna­los­tí. Pokoj­ne sa vám môže stať, že poho­vo­ry budú mať päť či šesť kôl, plus ďal­šie video poho­vo­ry, či tele­fo­ná­ty. Test je vždy pris­pô­so­be­ný danej pozí­cií a obo­ru, kto­ré­ho sa pozí­cia týka.

O nároč­nos­ti tých­to tes­tov sved­čí aj to, že Face­bo­ok sám ponú­ka príp­rav­né kur­zy na poho­vo­ry. Táto príp­ra­va zahŕňa rôz­ne tipy a tri­ky ako uspieť na poho­vo­re, čí faloš­né tes­ty a hra­né poho­vo­ry.

Tak­že je jas­né, že ak chce­te zís­kať prá­cu vo Face­bo­oku, musí­te pre­uká­zať vášeň a odda­nosť tej­to prá­ci, vydať zo seba 200% a hlav­ne musí­te pre­sved­čiť nábo­ro­vých mana­žé­rov o tom, že uro­bi­li veľ­kú chy­bu, keď vás necha­li odísť.

zdroj: BI, All­Fa­ce­bo­ok

Pridať komentár (0)