Chcete pra­co­vať pre Face­book? Toto by ste mali spĺňať

Lukáš Gašparík jr. / 12. januára 2015 / Business

Práca vo Face­bo­oku je snom nejed­ného z nás. Mno­ho­krát nie sú hlav­ným moti­vá­to­rom ani peniaze, ale pre­stíž, ktorá sa spája s mies­tom vo Face­bo­oku.

Tajom­stvo ako Face­book vyberá svo­jich zamest­nan­cov a čo by ste mali spĺňať, aby ste dostali šancu pra­co­vať pre Face­book pre­zra­dila Ciara Brock­le­bank, ktorá je zod­po­vedná za nábor nových IT zamest­nan­cov.

Ľudia sú schopný čoho­koľ­vek, aby dostali prácu vo Face­bo­oku. Na stole mi denne končí nie­koľko sto­vák živo­to­pi­sov a je pre mňa posla­ním vybrať tých správ­nych. Pra­cu­jeme s tými naj­lep­šími a naj­bys­trej­šími ľudmi v obore a množ­stvo z nich sa časom stali aj mojimi dob­rými pria­teľmi. Takže čo by mohlo byť lep­šie ako pra­co­vať na to čo vás baví a navyše s ľuďmi, ktorí sú aj vašimi dob­rými pria­teľmi?“, hovorí Ciara Brock­le­bank.

Jed­ným z dôvo­dov, prečo chcú ľudia pra­co­vať vo Face­bo­oku je samoz­rejme aj finančné ohod­no­te­nie. Úplne bežne sa stret­nete s tým, že ročný plat zamest­nanca je viac ako 100 000 ame­ric­kých dolá­rov ročne.

Takže čo by ste mali spĺňať, aby ste mali šancu stať sa zamest­nan­com Face­bo­oku?

Neus­tále hľa­dáme nové a nové talenty, čo v koneč­nom dôsledku pod­po­ruje aj pra­covné pro­stre­die v našej spo­loč­nosti. Máme náročný pro­ces hod­no­te­nia kan­di­dá­tov, od kto­rých oča­ká­vame tech­nické zna­losti a hlad po nových vedo­mos­tiach. Ďal­šou požia­dav­kou je vášeň pre prácu, ktorá ma dosah na miliardu ľudí po celom svete. “, pove­dala Ciara Brock­le­bank.

Už len prejsť prvým kolom výbe­ro­vého pro­cesu je nesmierne zlo­žité. Ciara Brock­le­bank pre­zra­dila, že vždy hľadá v živo­to­pise niečo nezvy­čajné, čo ju zaujme. Ruka v ruke ide podľa jej slov aj vaše aka­de­mické záze­mie, rele­vantné pra­covné skú­se­nosti, či zau­jí­mavé ved­ľaj­šie pro­jekty, ktoré dokážu tiež značne zavá­žiť.

Ak prej­dete prvým kolom výbe­ro­vého pro­cesu môžete si zag­ra­tu­lo­vať, už aj to je úspech. Ďalej nasle­duje už kolo osob­ných poho­vo­rov, počas kto­rých pre­bieha aj náročné tes­to­va­nie kan­di­dá­tov a ich zna­lostí. Pokojne sa vám môže stať, že poho­vory budú mať päť či šesť kôl, plus ďal­šie video poho­vory, či tele­fo­náty. Test je vždy pris­pô­so­bený danej pozí­cií a oboru, kto­rého sa pozí­cia týka.

O nároč­nosti týchto tes­tov svedčí aj to, že Face­book sám ponúka príp­ravné kurzy na poho­vory. Táto príp­rava zahŕňa rôzne tipy a triky ako uspieť na poho­vore, čí falošné testy a hrané poho­vory.

Takže je jasné, že ak chcete zís­kať prácu vo Face­bo­oku, musíte pre­uká­zať vášeň a odda­nosť tejto práci, vydať zo seba 200% a hlavne musíte pre­sved­čiť nábo­ro­vých mana­žé­rov o tom, že uro­bili veľkú chybu, keď vás nechali odísť.

zdroj: BI, All­Fa­ce­book

Pridať komentár (0)