Chci­ku­pon: “Jsme tým nezá­vis­lých lidí, kteří pro­sa­zují vlastní nápady”

Startupjobs.cz / 24. august 2014 / Tools a produktivita

Star­tup Chci­ku­pon, nám blíže před­sta­vila Vero­nika.

Co Chci­ku­pon dělá?
Chcikupon.cz je nový inzertní sle­vový por­tál, kde obchod­níci inze­rují zboží a služby a uži­va­telé inter­netu si zdarma sta­hují sle­vové kupóny, které uplatní právě až při pla­cení v e-shopu, nebo v kamen­ném obchodě. Uži­va­telé tedy jed­no­duše naku­pují lev­něji a obchod­níci zvy­šují pro­dej a povědomí o jejich pro­duktu.
Jak Vás napadlo roz­jet Chci­ku­pon? Co byla Vaše ins­pi­race? 
Chcikupon.cz vznikl na základě pozo­ro­vání ame­ric­kého trhu a spo­tře­bi­telů, kteří právě pomocí sle­vo­vých kupónů velmi rádi šetří peníze. Všichni víme, že v ČR už trh sle­vo­vých por­tálů upadá a udrží se jen ti nej­lepší. Věříme však, že tento kon­cept je svěží alter­na­ti­vou pro uži­va­tele, kteří rádi naku­pují lev­něji, ale za pro­dukt nech­tějí pla­tit dopředu. Par­tneři uše­tří na pro­vi­zích, jeli­kož my žádné pro­vize z pro­deje zboží nežá­dáme.
Podělíte se s námi o nějaké infor­mace ze záku­lisí Chci­ku­pon? 
Vznik por­tálu je obes­třen dlou­hou a kom­pli­ko­va­nou his­to­rií, jeli­kož jsme jako stu­denti neměli mož­nost vznik řádně zafi­nan­co­vat a jít do toho “ve vel­kém”. Nako­nec celý roz­jezd padl na bedra Vero­nice Mar­če­kové, která v době spuš­tění por­tálu měla 3 měsíč­ního syna a pre­zenčně stu­do­vala na Vysoké škole eko­no­mické v Praze. Bylo jasné, že tak to dlouho nemůže fun­go­vat a je třeba nalézt někoho, kdo tomu dá všechno a bude se o chod por­tálu sta­rat na plno a zajistí jeho udr­ži­telný roz­voj. Takové lidi dnes naštěstí máme, a proto věříme v zářnou budouc­nost.

Co pova­žu­jete za nej­větší úspěch Chci­ku­pon? 
Prav­děpo­dobně samotný roz­jezd, jeli­kož se právě při spuš­tění vyskytlo mnoho prob­lémů, které by mnoho lidí odra­dily. Je ale jasné, že právě tyto chvíle roz­ho­dují o naší budouc­nosti a o tom, kam budeme směřo­vat. Vero­nika se roz­hodla to nevzdat a jít do toho i tak. Nako­nec je vel­kým úspěchem fakt, že jsme vytvo­řili tým, který velmi dobře fun­guje jako celek, ale přesto každý svou indi­vi­du­ali­tou přis­pívá k dal­šímu roz­voji.

Co chys­táte nového? 
Nových věcí chys­táme velmi mnoho, v pod­statě až nyní lze hovo­řit o něja­kém oprav­do­vém spuš­tění, jeli­kož právě teď usi­lovně pra­cu­jeme na tom, aby se pro­jekt posu­nul dál a dostal se blíže k lidem, mezi širo­kou veřej­nost. 
Kdo všechno za Chci­ku­pon stojí? Jaké typy lidí hle­dáte do svého týmu? 
Za Chci­ku­pon v sou­časné době stále stojí zej­ména Vero­nika Mar­če­ková, která je hlav­ním koor­di­ná­to­rem a mana­že­rem pro­jektu. Je ale prav­děpo­dobné, že její místo zaujme velmi schopný kolega Jakub Šulc, který je v sou­časné době hlav­ním tahou­nem pro­jektu. Velmi cenní jsou ale všichni čle­nové týmu zej­ména slečny Nikol Smo­lí­ková a Lenka Štěpá­nová — které velmi aktivně pro­pa­gují náš por­tál, Gab­riela Trefná — která má cenné při­po­mínky a nápady zej­ména v oblasti mar­ke­tingu, Jana Láta­lová — která je užasná v admi­nis­tar­tiv­ních čin­nos­tech a samo­zřejmě David Zeman — skvělý obchod­ník s úžas­nou vizí.

Je práce u vás v něčem jiná než v ostat­ních fir­mách? 
Řídíme se hes­lem, že nejsme banda zaměst­nanců, ale spíše na sebe nazí­ráme jako na tzv. intra­pod­ni­ka­tele. Jsme tým nezá­vis­lých lidí, kteří čile pro­sa­zují vlastní nápady a neřídí se slepě pokyny zaměst­na­va­tele, samo­zřejmě musíme hle­dat kon­sen­sus, ale tak je to všude a ve všem.

Co pova­žu­jete za nej­důle­ži­tější u zájemců o práci? 
Zej­ména pra­co­vi­tost, vizi a schop­nost dobře komu­ni­ko­vat se sta­ke­hol­dery. Oce­ňu­jeme pro­ak­ti­vitu a féro­vost.

Nějaké další tipy / dopo­ru­čení / vzkaz? 
Hle­dáme šikovné obchod­níky — při­dejte se k nám!
Pridať komentár (0)