Chris Do: víťaz EMMY za dizajn a réžiu ti ukáže, ako vyzerá sku­točný UX

Michal Harvan / 26. mája 2016 / Zo Slovenska

Dizaj­néri pozor! Viete ako pre­dať práve Váš dizajn? Alebo ako nasta­viť aby UX pra­co­valo pre Vás? CEO Kali­forn­ského štú­dia Blind.com vám už zaj­tra na Mob­Cone, mobil­nej kon­fe­ren­cii orga­ni­zo­va­nej v spo­lu­práci so Star­ti­tup odpo­vie.

Chris zís­kal cenu EMMY za dizajn a réžiu, spus­til online edu­kačnú plat­formu THE SKOOL kde učí ako sa pohy­bo­vať vo svete biz­nisu s dizaj­nom a je šéfom stra­te­gic­kého dizaj­no­vého štú­dia Blind.com, ktoré robí pre veľké firmy v Sili­con Val­ley. Už tento pia­tok zavíta prvý­krát na Slo­ven­sko, aby odo­vzdal svoje cenné skú­se­nosti, ktoré nado­bu­dol prá­cou pre firmy ako sú Google, Audi, Elect­ro­nic Arts, Nike, Intel, XBOX 360, Jeep a mnohé iné.

do

Nene­chajte si ujsť prí­le­ži­tosť jeho dvoch pred­ná­šok na tému „Kli­ent nie je Váš nepria­teľ“ a „Sila otázky“. Odpo­rú­čame pozrieť si jeho video, kde hovorí o tom, čo UX je a ako presne fun­guje:

Zare­gis­trujte sa na Mob­Cone kým sa ešte dá! Minulý rok sa vypre­dalo a posled­ným sa miesto neušlo..

Pridať komentár (0)