Chris Red­litz: Prečo učím väz­ňov prog­ra­mo­vať

Kristína Šuvadová / 26. februára 2016 / Zaujímavosti

San Quen­tin — jedna z najp­rís­nej­ších väz­níc v San Fran­ciscu, mení väz­ňov na skú­se­ných prog­ra­má­to­rov. Pra­vi­delné kurzy nie­koľ­ko­krát týž­denne im pomá­hajú zís­kať v budúc­nosti via­cero prí­le­ži­tostí.

Žiješ v zahra­ničí a zhá­ňaš prog­ra­má­tora, ktorý má dobré skú­se­nosti, ale nevyjde ťa až tak draho? Vo väz­nici San Quen­tin ich náj­deš hneď nie­koľko. Spus­tili tam totiž prog­ram s náz­vom 7370, ktorý pomáha väz­ňom zame­rať sa na iné veci a mys­lieť na svoju budúc­nosť.

Väzni

foto: ted.com

Šesť rokov dozadu, keď som do tohto väze­nia vošiel, som ani vo sne netu­šil, že sa sem budem vra­cať ešte dob­rých pár rokov” Hovorí Chris Red­litz — tvorca celého nápadu. “Zo začiatku som išiel dať väz­ňom len malú pred­nášku. Mal som im v struč­nosti pove­dať, čím sa zaobe­rám a čo by v budúc­nosti mohli skú­siť aj oni.”

No po pol­ho­di­no­vej pred­náške ostal milo prek­va­pený. “Neča­kal som, že sa budú celý čas sústre­diť na každé jedno moje slovo. Ticho sedeli a počú­vali. Možno to bolo tým, že nikto z nich tam nemal smart­fón.” A tak sa z pol­ho­di­no­vej pred­nášky stala 2-hodi­nová dis­ku­sia.

Chris Schuhmacher

foto: las­tmile

Keď Chris pri­šiel domov, dobrá nálada ho držala ešte pek­ných pár dní. Preto pri­šiel s nápa­dom, ktorý by mohol pomôcť mno­hým odsú­de­ným. “Keď som o tom nápade pove­dal svo­jej žene, vra­vela, že s väz­ňami nechce mať nič spo­ločné a že do väze­nia cho­diť odmieta.” No ako sa hovorí — nikdy nesúď knihu podľa obalu. Hneď po prvej náv­števe Chri­sova žena zis­tila, že nie všetci väzni sú krvi­lační zabi­jaci bez citu. “Veľmi sa spria­te­lili, a tak som začal svoj nápad rea­li­zo­vať.”

Chris so ženou

Chris so ženou, foto: ted.com

Celý prog­ram dostal pra­covný názov 7370. “Zo začiatku som bol lek­to­rom len ja. Odo­vzdá­val som svoje skú­se­nosti z praxe. Väzni boli veľmi učen­liví a bolo vidno, že sa sna­žia.”

To, čo sa Chris dozve­del o väz­ni­ciach neskôr, ho odrov­nalo.

  1. Od roku 1972 do roku 2010 stú­pol počet väz­ňov o 700%.
  2. Až 25% odsú­de­ných ľudí z celého sveta sa nachá­dza v USA.
  3. V Kali­for­nii sa míňa via­cej peňazí na väz­ňov, ako na vyso­koš­ko­lá­kov.
  4. Viac ako 47 000 dolá­rov stojí umiest­ne­nie jed­ného väzňa na rok vo väzení.
  5. Viac ako 67% pre­pus­te­ných väz­ňov bolo v prie­behu nasle­du­jú­cich troch rokov opäť uväz­ne­ných.

Tieto údaje hovo­ria za všetko. Ak by sa poda­rilo zní­žiť kri­mi­na­litu aspoň o 5%, mohlo by sa ušet­riť nesku­točne veľké množ­stvo peňazí.

Aj kvôli tomuto som začal s celým prog­ra­mom. A neľu­tu­jem to. Mys­lím si, že ak väz­ňov naučím zruč­nosti, ktoré sú v dneš­nej dobe tak žia­dané, podarí sa im v budúc­nosti nájsť zamest­na­nie a nebudú nútení vyko­ná­vať ďal­šie prie­stupky.”

Chris so ženou

foto: ted.com

Zdroj: ideas.ted.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: ted.com

Pridať komentár (0)