Chyby, ktoré môžu zahu­biť váš star­tup

Lukáš Gašparík jr. / 7. januára 2015 / Business

Roz­be­hnúť star­tup dá zabrať kaž­dému. Prísť však o neho, už nemusí byť také zlo­žité. Vyhnite sa preto nasle­dov­ným chy­bám a vyhnite sa tak neús­pe­chu.

Jeden Foun­der

Z via­ce­rých zdro­jov je doká­zané, že ako jediný foun­der budete mať men­šiu šancu zís­kať finan­cie od inves­tora. Nie je to náhoda, doka­zuje to aj prax, keď inves­tí­cie zís­ka­vajú väč­ši­nou tímy s dvomi a viac foun­dermi.

Zlá loka­lita

Môžete robiť všetko správne a aj napriek tomu sa vám nemusí dariť. Tým dôvo­dom môže byť nesprávne umiest­ne­nie star­tupu. Nie je žiadne tajom­stvo, že naj­lep­šie miesto na roz­beh star­tupu je kali­forn­ské Sili­con Val­ley.

Nejasná idea

V mno­hých prí­pa­doch sa stáva, že founder/y majú nápad, avšak keď ho majú opí­sať pár slo­vami, tak sa neve­dia pohnúť. Preto si vždy pre­mys­lite s čím chcete začať, aby ste to ostat­ným vedeli v krát­kosti „pitc­hnúť“.

Tvrdo­hla­vosť

Alebo inak pove­dané neschop­nosť pris­pô­so­biť sa menia­cim sa pod­mien­kam, môže zahu­biť váš star­tup pri prvej väč­šej zmene, kto­rej sa budete chcieť vyhnúť.

Zlý prog­ra­má­tor

Ak posta­víte celý svoj pro­jekt na jed­ného prog­ra­má­tora, ktorý má mnoho krát roz­be­hnuté popri tom vašom ešte nejaké iné pro­jekty, veľmi ľahko sa môže stať, že tomu vášmu nebude veno­vať dosta­točnú pozor­nosť. Preto pri výbere prog­ra­má­tora dbajte najmä na jeho spo­ľah­li­vosť.

Odkla­da­nie uve­de­nia na trh

Pred­tým ako dáte svoj pro­dukt na trh pra­cuje vlastne na nie­čom, čo môže, ale aj nemusí fun­go­vať. Čím viac budete uve­de­nie odkla­dať, tým neskôr dosta­nete odpo­veď, čo vás v koneč­nom dôsledku môže pri­pra­viť ešte o viac.

Prí­liš skoré uve­de­nie na trh

Naopak sú aj prí­pady, v kto­rých je dobré na pro­dukte ešte tro­cha pop­ra­co­vať a počkať ešte chvíľu s uve­de­ním na trh. Pre­tože ak vás trh zaskočí neprip­ra­ve­ných a vy nebu­dete ešte schopný zvlád­nuť situ­áciu, tak trh vám povie jasné nie.

Malá inves­tí­cia

Ak nebu­dete schopný zís­kať dosta­točne veľkú inves­tí­ciu rad­šej počkajte s roz­be­hom. Je lep­šie chvíľu počkať ako sa upro­stred vývoja zasta­viť a neve­dieť čo ďalej.

Prí­liš veľká inves­tí­cia

Zo začiatku budete pova­žo­vať veľkú inves­tí­ciu za jeden z vašich úspe­chov, čo vám v koneč­nom dôsledku môže uško­diť, pre­tože môžete konať neroz­vážne, keďže nebu­dete musieť rátať každé euro.

Upred­nost­ne­nie záuj­mov inves­tora pred tými uží­va­teľ­skými

Je jasné, že sa chcete inves­to­rovi odvďa­čiť za jeho finan­cie, takže sa budete sna­žiť pre­dov­šet­kým uspo­ko­jiť jeho požia­davky. Neza­bú­dajte však na to, že pokiaľ nebu­dete dbať o záujmy vašich uží­va­te­ľov, tak nebude vás pro­dukt nikto kupo­vať a tým pádom neza­ro­bíte ani vy, ani inves­tor.

Upred­nost­ne­nie zisku pred uží­va­teľmi

Nad­še­nie z prvot­ného úspe­chu vášho pro­duktu a prvé zisky vášho star­tupu nezna­me­najú auto­ma­ticky aj prvé zisky pre vás. Veľa krát sa vypla­tilo prvé zisky inves­to­vať do ďal­šieho vývoja. Nezač­nete tak síce zará­bať od začiatku, ale vaše neskor­šie zisky môžu nie­koľko násobne pre­vý­šiť tie prvotné.

Neochota ušpi­niť si ruky

Tak ako každý začí­na­júci pod­ni­ka­teľ, tak aj star­tu­pista nemá zo začiatku pros­triedky na to, aby si na každú prácu zamest­nal jed­ného člo­veka. Nebojte sa preto ujať aj práce, ktorá nie je práve vašou nápl­ňou.

Roz­pory medzi zakla­da­teľmi

Už neraz sa stalo, že kon­flikt medzi zakla­da­te­ľom polo­žil na kolená celú firmu. Snažte sa preto vyhý­bať týmto kon­flik­tom a vždy sa dohod­núť. Aj za cenu neja­kých kom­pro­mi­sov.

Polo­vičné úsi­lie

Nedos­ta­tok odhod­la­nia dotiah­nuť pro­jekt do úspeš­ného konca vás môže polo­žiť ešte skôr ako začnete reálne pra­co­vať. Mno­ho­krát sa stáva, že ľudí niečo nad­chne, ale ako náhle už majú nad tým viac roz­mýš­ľať a vydať zo seba nejaké úsi­lie, rad­šej s tým seknú.

zdroj: fundersandfounders.com

Pridať komentár (0)