Chy­by, kto­ré môžu zahu­biť váš star­tup

Lukáš Gašparík jr. / 7. januára 2015 / Business

Roz­be­hnúť star­tup dá zabrať kaž­dé­mu. Prí­sť však o neho, už nemu­sí byť také zlo­ži­té. Vyhni­te sa pre­to nasle­dov­ným chy­bám a vyhni­te sa tak neús­pe­chu.

Jeden Foun­der

Z via­ce­rých zdro­jov je doká­za­né, že ako jedi­ný foun­der bude­te mať men­šiu šan­cu zís­kať finan­cie od inves­to­ra. Nie je to náho­da, doka­zu­je to aj prax, keď inves­tí­cie zís­ka­va­jú väč­ši­nou tímy s dvo­mi a viac foun­der­mi.

Zlá loka­li­ta

Môže­te robiť všet­ko správ­ne a aj napriek tomu sa vám nemu­sí dariť. Tým dôvo­dom môže byť nespráv­ne umiest­ne­nie star­tu­pu. Nie je žiad­ne tajom­stvo, že naj­lep­šie mies­to na roz­beh star­tu­pu je kali­forn­ské Sili­con Val­ley.

Nejas­ná idea

V mno­hých prí­pa­doch sa stá­va, že founder/y majú nápad, avšak keď ho majú opí­sať pár slo­va­mi, tak sa neve­dia pohnúť. Pre­to si vždy pre­mys­li­te s čím chce­te začať, aby ste to ostat­ným vede­li v krát­kos­ti „pitc­hnúť“.

Tvrdo­hla­vosť

Ale­bo inak pove­da­né neschop­nosť pris­pô­so­biť sa menia­cim sa pod­mien­kam, môže zahu­biť váš star­tup pri prvej väč­šej zme­ne, kto­rej sa bude­te chcieť vyhnúť.

Zlý prog­ra­má­tor

Ak posta­ví­te celý svoj pro­jekt na jed­né­ho prog­ra­má­to­ra, kto­rý má mno­ho krát roz­be­hnu­té pop­ri tom vašom ešte neja­ké iné pro­jek­ty, veľ­mi ľah­ko sa môže stať, že tomu váš­mu nebu­de veno­vať dosta­toč­nú pozor­nosť. Pre­to pri výbe­re prog­ra­má­to­ra dbaj­te naj­mä na jeho spo­ľah­li­vosť.

Odkla­da­nie uve­de­nia na trh

Pred­tým ako dáte svoj pro­dukt na trh pra­cu­je vlast­ne na nie­čom, čo môže, ale aj nemu­sí fun­go­vať. Čím viac bude­te uve­de­nie odkla­dať, tým neskôr dosta­ne­te odpo­veď, čo vás v koneč­nom dôsled­ku môže pri­pra­viť ešte o viac.

Prí­liš sko­ré uve­de­nie na trh

Naopak sú aj prí­pa­dy, v kto­rých je dob­ré na pro­duk­te ešte tro­cha pop­ra­co­vať a počkať ešte chví­ľu s uve­de­ním na trh. Pre­to­že ak vás trh zasko­čí neprip­ra­ve­ných a vy nebu­de­te ešte schop­ný zvlád­nuť situ­áciu, tak trh vám povie jas­né nie.

Malá inves­tí­cia

Ak nebu­de­te schop­ný zís­kať dosta­toč­ne veľ­kú inves­tí­ciu rad­šej počkaj­te s roz­be­hom. Je lep­šie chví­ľu počkať ako sa upro­stred vývo­ja zasta­viť a neve­dieť čo ďalej.

Prí­liš veľ­ká inves­tí­cia

Zo začiat­ku bude­te pova­žo­vať veľ­kú inves­tí­ciu za jeden z vašich úspe­chov, čo vám v koneč­nom dôsled­ku môže uško­diť, pre­to­že môže­te konať neroz­váž­ne, keď­že nebu­de­te musieť rátať kaž­dé euro.

Upred­nost­ne­nie záuj­mov inves­to­ra pred tými uží­va­teľ­ský­mi

Je jas­né, že sa chce­te inves­to­ro­vi odvďa­čiť za jeho finan­cie, tak­že sa bude­te sna­žiť pre­dov­šet­kým uspo­ko­jiť jeho požia­dav­ky. Neza­bú­daj­te však na to, že pokiaľ nebu­de­te dbať o záuj­my vašich uží­va­te­ľov, tak nebu­de vás pro­dukt nikto kupo­vať a tým pádom neza­ro­bí­te ani vy, ani inves­tor.

Upred­nost­ne­nie zis­ku pred uží­va­teľ­mi

Nad­še­nie z prvot­né­ho úspe­chu váš­ho pro­duk­tu a prvé zis­ky váš­ho star­tu­pu nezna­me­na­jú auto­ma­tic­ky aj prvé zis­ky pre vás. Veľa krát sa vypla­ti­lo prvé zis­ky inves­to­vať do ďal­šie­ho vývo­ja. Nezač­ne­te tak síce zará­bať od začiat­ku, ale vaše neskor­šie zis­ky môžu nie­koľ­ko násob­ne pre­vý­šiť tie prvot­né.

Neocho­ta ušpi­niť si ruky

Tak ako kaž­dý začí­na­jú­ci pod­ni­ka­teľ, tak aj star­tu­pis­ta nemá zo začiat­ku pros­tried­ky na to, aby si na kaž­dú prá­cu zamest­nal jed­né­ho člo­ve­ka. Neboj­te sa pre­to ujať aj prá­ce, kto­rá nie je prá­ve vašou nápl­ňou.

Roz­po­ry medzi zakla­da­teľ­mi

Už neraz sa sta­lo, že kon­flikt medzi zakla­da­te­ľom polo­žil na kole­ná celú fir­mu. Snaž­te sa pre­to vyhý­bať tým­to kon­flik­tom a vždy sa dohod­núť. Aj za cenu neja­kých kom­pro­mi­sov.

Polo­vič­né úsi­lie

Nedos­ta­tok odhod­la­nia dotiah­nuť pro­jekt do úspeš­né­ho kon­ca vás môže polo­žiť ešte skôr ako začne­te reál­ne pra­co­vať. Mno­ho­krát sa stá­va, že ľudí nie­čo nad­chne, ale ako náh­le už majú nad tým viac roz­mýš­ľať a vydať zo seba neja­ké úsi­lie, rad­šej s tým sek­nú.

zdroj: fundersandfounders.com

Pridať komentár (0)