Čína sa pri­pra­vu­je na budúc­nosť. Sta­via veľ­ko­mes­tá pre 250 mili­ó­nov ľudí

Martin Bohunický / 23. februára 2016 / Zaujímavosti

V Číne sú stov­ky miest, kto­ré majú tak­mer všet­ko, čo má ponú­kať moder­ný mest­ský pries­tor: kom­ple­xy luxus­ných apart­má­nov, mra­ko­dra­py, galé­rie, všet­ko. Všet­ko, okrem jed­né­ho pod­stat­né­ho fak­to­ru: ľudí.

Tie­to tajom­né a sko­ro prázd­ne mes­tá sú súčas­ťou obrov­ské­ho plá­nu – Čína sem chce do roku 2026 pre­sťa­ho­vať 250 mili­ó­nov oby­va­te­ľov z vidiec­kych oblas­tí. Mno­hé tie­to mes­tá sú už dnes pri­pra­ve­né na osíd­le­nie, no jed­no­du­cho ešte nepri­šiel ich čas.

Čínu už jed­no­du­cho neba­ví export a lac­ná výro­ba, roz­hod­la sa sve­to­vú eko­no­mi­ku pre­su­núť pria­mo k sebe domov a podo­bať sa čím ďalej moder­ným štá­tom. K tomu, aby to doká­za­la potre­bu­je zvý­šiť počet obča­nov, kto­rí býva­jú v mes­tách. Momen­tál­ne v nich žije menej ako 60% oby­va­teľ­stva, kým v USA to je naprí­klad až 80%.

Foto­graf Kai Caem­me­rer je tými­to plán­mi fas­ci­no­va­ný a v roku 2015 sa pre­to vydal do Číny, aby tie­to prázd­ne mes­tá zdo­ku­men­to­val. Jeho séria “Unborn Cities” pred­sta­vu­je mes­tá, kto­ré uka­zu­jú úpl­ne nový štýl osíd­le­nia. Kým väč­ši­na miest na sve­te vznik­la od zákla­dov a poma­lým ras­tom, tie­to čín­ske oblas­ti sú už teraz prak­tic­ky hoto­vé a to nema­jú ani jed­né­ho oby­va­te­ľa.

Prázdne mestá Číny

Tie­to mes­tá sú zväč­ša ako­by sate­lit­mi väč­ších, star­ších miest. Nachá­dza­jú sa teda rela­tív­ne blíz­ko “civi­li­zá­cie”, no napriek tomu nie sú objek­tom záuj­mu. Vďa­ka tomu mohol Kai strá­viť noci v blíz­kych mes­tách, pred­sa len, pre­spať v takých­to loka­li­tách, to znie ako z poriad­ne­ho horo­ru.

Ako foto­graf archi­tek­tú­ry som bol fas­ci­no­va­ný myš­lien­kou “ghost towns”, kto­ré ešte len budú osíd­le­né,” pre­zra­dil.

Caem­me­rer postup­ne zdo­ku­men­to­val Kang­bas­hi Dis­trict of Ordos, Yujia­pu Finan­cial Dis­trict pri Tian­ji­ne a Mei­xi Lake pri mes­te Changs­ha. Jeho pro­jekt trval 80 dní a obná­ša­lo to 160 fote­ní – kaž­dý deň pred svi­ta­ním a po zápa­de sln­ka.

Tu je nie­koľ­ko fotiek z jeho série.

4-23-2it-was-the-uniform-newness-of-these-cities-that-originally-piqued-my-interest-caemmerer-saidwhen-caemmerer-did-on-the-rare-occasion-run-into-people-they-were-usually-intrigued-by-his-archaic-looking-large-format-film-cameraoftentimes-these-new-areas-are-satellite-cities-located-within-the-proximity-of-an-older-more-established-city-he-explainedluckily-caemmerer-didnt-run-into-legal-issues-while-photographing-the-cities-and-in-terms-of-safety-these-areas-felt-very-secure-he-said1-1he-photographed-twice-a-day-before-sunrise-and-just-after-sunset-for-80-straight-daysbecause-of-the-newness-of-the-places-caemmerer-described-the-cities-as-surreal-and-uncannyVedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: Kai Caem­me­rer

Pridať komentár (0)