Čína sa pri­pra­vuje na budúc­nosť. Sta­via veľ­ko­mestá pre 250 mili­ó­nov ľudí

Martin Bohunický / 23. februára 2016 / Zaujímavosti

V Číne sú stovky miest, ktoré majú tak­mer všetko, čo má ponú­kať moderný mest­ský pries­tor: kom­plexy luxus­ných apart­má­nov, mra­ko­drapy, galé­rie, všetko. Všetko, okrem jed­ného pod­stat­ného fak­toru: ľudí.

Tieto tajomné a skoro prázdne mestá sú súčas­ťou obrov­ského plánu – Čína sem chce do roku 2026 pre­sťa­ho­vať 250 mili­ó­nov oby­va­te­ľov z vidiec­kych oblastí. Mnohé tieto mestá sú už dnes pri­pra­vené na osíd­le­nie, no jed­no­du­cho ešte nepri­šiel ich čas.

Čínu už jed­no­du­cho nebaví export a lacná výroba, roz­hodla sa sve­tovú eko­no­miku pre­su­núť priamo k sebe domov a podo­bať sa čím ďalej moder­ným štá­tom. K tomu, aby to doká­zala potre­buje zvý­šiť počet obča­nov, ktorí bývajú v mes­tách. Momen­tálne v nich žije menej ako 60% oby­va­teľ­stva, kým v USA to je naprí­klad až 80%.

Foto­graf Kai Caem­me­rer je týmito plánmi fas­ci­no­vaný a v roku 2015 sa preto vydal do Číny, aby tieto prázdne mestá zdo­ku­men­to­val. Jeho séria “Unborn Cities” pred­sta­vuje mestá, ktoré uka­zujú úplne nový štýl osíd­le­nia. Kým väč­šina miest na svete vznikla od zákla­dov a poma­lým ras­tom, tieto čín­ske oblasti sú už teraz prak­ticky hotové a to nemajú ani jed­ného oby­va­teľa.

Prázdne mestá Číny

Tieto mestá sú zväčša akoby sate­litmi väč­ších, star­ších miest. Nachá­dzajú sa teda rela­tívne blízko “civi­li­zá­cie”, no napriek tomu nie sú objek­tom záujmu. Vďaka tomu mohol Kai strá­viť noci v blíz­kych mes­tách, predsa len, pre­spať v takýchto loka­li­tách, to znie ako z poriad­neho hororu.

Ako foto­graf archi­tek­túry som bol fas­ci­no­vaný myš­lien­kou “ghost towns”, ktoré ešte len budú osíd­lené,” pre­zra­dil.

Caem­me­rer postupne zdo­ku­men­to­val Kang­bashi Dis­trict of Ordos, Yujiapu Finan­cial Dis­trict pri Tian­jine a Meixi Lake pri meste Changsha. Jeho pro­jekt trval 80 dní a obná­šalo to 160 fotení – každý deň pred svi­ta­ním a po západe slnka.

Tu je nie­koľko fotiek z jeho série.

4-23-2it-was-the-uniform-newness-of-these-cities-that-originally-piqued-my-interest-caemmerer-saidwhen-caemmerer-did-on-the-rare-occasion-run-into-people-they-were-usually-intrigued-by-his-archaic-looking-large-format-film-cameraoftentimes-these-new-areas-are-satellite-cities-located-within-the-proximity-of-an-older-more-established-city-he-explainedluckily-caemmerer-didnt-run-into-legal-issues-while-photographing-the-cities-and-in-terms-of-safety-these-areas-felt-very-secure-he-said1-1he-photographed-twice-a-day-before-sunrise-and-just-after-sunset-for-80-straight-daysbecause-of-the-newness-of-the-places-caemmerer-described-the-cities-as-surreal-and-uncannyVedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: Kai Caem­me­rer

Pridať komentár (0)