Čín­sky super­po­čí­tač stroj­ná­so­bil výkon svoj­ho pred­chod­cu

Lýdia Repová / 21. júna 2016 / Tech a inovácie

Naj­rých­lej­ší super­po­čí­tač aktu­ál­ne vlast­ní Čína a nepot­re­bu­je k tomu ani Ame­ric­ké čipy.

V Číne vyro­bi­li počí­tač, kto­rý využí­va tamoj­šie čipy. Tai­hu­Light pre­vzal prvé mies­to svoj­ho pred­chod­cu Tian­he-2, kto­rý bol tak­tiež vyro­be­ný v Číne a zvý­šil výkon na viac ako troj­ná­sob­ný. Doká­že vyko­nať 93 quad­ri­li­ón inštruk­cií za sekun­du, tak­tiež zná­me ako petaf­lo­py a je sko­ro 5-krát sil­nej­ší ako naj­rých­lej­ší Ame­ric­ký sys­tém, kto­rý je aktu­ál­ne na tre­tej pozí­cii v reb­ríč­ku naj­rých­lej­ších počí­ta­čov.

Sunway-TaihuLight_00_thumb

foto: pplware.sapo.pt

Tai­hu­Light je vytvo­re­ný zo 41 000 čipov, kaž­dý obsa­hu­je 260 pro­ce­so­rov, čo činí doko­py 10.65 mili­ó­na jadier. Veľ­kosť využí­va­nej pamä­te je 1.3 peta­by­tov. Nie je to však zadar­mo. Ten­to super­po­čí­tač spot­re­bu­je 15.3 mega­wat­tov. Hlav­nou výho­dou celé­ho sys­té­mu je, že využí­va vlast­nú archi­tek­tú­ru a tak­tiež čín­ske pro­ce­so­ry na roz­diel od jeho pred­chod­cu Tian­he-2 (na fot­ke dolu), kto­rý využí­val pro­ce­so­ry od Inte­lu. Prvot­ný plán bol pri­tom vylep­šiť Tian­he-2, avšak Ame­ric­ká vlá­da ude­li­la zákaz na export všet­kých vyso­ko výkon­ných čipov, keď­že pod­ľa ich vyjad­re­nia by taký­to pre­daj mohol mať dopad na Ame­ric­kú národ­nú bez­peč­nosť.

Tianhe_2

foto: gadget-help.com

Čína stá­le doka­zu­je, že sa môže rov­nať aj ostat­ným kra­ji­nám. Vidieť to aj pri super­po­čí­ta­čoch, keď v roku 2001 nevlast­ni­la ani jeden, kto­rý by bol zapí­sa­ný v reb­ríč­ku 500 naj­lep­ších. Teraz vlast­ní 167 čo je dokon­ca viac ako majú samot­né Spo­je­né Štá­ty.

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto:images.indianexpress.com

Pridať komentár (0)