Čín­sky super­po­čí­tač stroj­ná­so­bil výkon svojho pred­chodcu

Lýdia Repová / 21. júna 2016 / Tech a inovácie

Naj­rých­lejší super­po­čí­tač aktu­álne vlastní Čína a nepot­re­buje k tomu ani Ame­rické čipy.

V Číne vyro­bili počí­tač, ktorý využíva tamoj­šie čipy. Tai­hu­Light pre­vzal prvé miesto svojho pred­chodcu Tianhe-2, ktorý bol tak­tiež vyro­bený v Číne a zvý­šil výkon na viac ako troj­ná­sobný. Dokáže vyko­nať 93 quad­ri­lión inštruk­cií za sekundu, tak­tiež známe ako petaf­lopy a je skoro 5-krát sil­nejší ako naj­rých­lejší Ame­rický sys­tém, ktorý je aktu­álne na tre­tej pozí­cii v reb­ríčku naj­rých­lej­ších počí­ta­čov.

Sunway-TaihuLight_00_thumb

foto: pplware.sapo.pt

Tai­hu­Light je vytvo­rený zo 41 000 čipov, každý obsa­huje 260 pro­ce­so­rov, čo činí dokopy 10.65 mili­óna jadier. Veľ­kosť využí­va­nej pamäte je 1.3 peta­by­tov. Nie je to však zadarmo. Tento super­po­čí­tač spot­re­buje 15.3 mega­wat­tov. Hlav­nou výho­dou celého sys­tému je, že využíva vlastnú archi­tek­túru a tak­tiež čín­ske pro­ce­sory na roz­diel od jeho pred­chodcu Tianhe-2 (na fotke dolu), ktorý využí­val pro­ce­sory od Intelu. Prvotný plán bol pri­tom vylep­šiť Tianhe-2, avšak Ame­rická vláda ude­lila zákaz na export všet­kých vysoko výkon­ných čipov, keďže podľa ich vyjad­re­nia by takýto pre­daj mohol mať dopad na Ame­rickú národnú bez­peč­nosť.

Tianhe_2

foto: gadget-help.com

Čína stále doka­zuje, že sa môže rov­nať aj ostat­ným kra­ji­nám. Vidieť to aj pri super­po­čí­ta­čoch, keď v roku 2001 nevlast­nila ani jeden, ktorý by bol zapí­saný v reb­ríčku 500 naj­lep­ších. Teraz vlastní 167 čo je dokonca viac ako majú samotné Spo­jené Štáty.

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto:images.indianexpress.com

Pridať komentár (0)