Čo by mal štát (ne)robiť na pod­poru slo­ven­ských pod­ni­ka­te­ľov?

Jakub Jablonický / 17. november 2016 / Startupy

Nie je tajom­stvom, že slo­ven­ské pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die sa má kde zlep­šo­vať.

Asi každý pod­ni­ka­teľ si na vlast­nej koži vyskú­šal boj s nezmy­sel­nou legis­la­tí­vou a neefek­tív­nou byrok­ra­ciou. No okrem pre­ká­žok pre exis­tu­júce biz­nisy si treba uve­do­miť aj to, čo nie je vidieť – firmy, ktoré kvôli pre­káž­kam zo strany štátu nikdy nevznikli.

V tomto smere pri­chá­dza zo strany štátu aspoň nejaké pozi­tívne opat­re­nie. Od 1. janu­ára 2017 totiž uľahčí zalo­že­nie firmy novou for­mou zjed­no­du­še­nej akci­ovej spo­loč­nosti.

Jej výho­dou bude hlavne nízka finančná nároč­nosť. Bude totiž vyža­do­vať základné ima­nie iba vo výške sym­bo­lic­kého jed­ného eura. To by malo uľah­čiť vstup na trh najmä ino­va­tív­nym star­tu­pis­tom, ktorí tvo­ria nové služby a pro­dukty.

Minis­ter­stvo hos­po­dár­stva plá­nuje aj ďal­šie opat­re­nia na pod­poru začí­na­jú­cich pod­ni­kov, vrá­tane men­to­rin­go­vých prog­ra­mov, medzi­ná­rod­ných stáží a akcií za úče­lom pod­pory pod­ni­ka­te­ľov.

No podľa výkon­nej mana­žérky Slo­ven­skej alian­cie pre ino­va­tívnu eko­no­miku (SAPIE) Petry Dzu­rov­či­no­vej by si štátne úrady mali uve­do­miť, že štátna pod­pora star­tu­pov môže byť dvoj­sečná zbraň. “Ak spo­lu­práca nie je trans­pa­rentná, jed­no­du­chá a tvo­rená v spo­lu­práci so súkrom­ným sek­to­rom, vládna pod­pora môže ľahko zablo­ko­vať ini­cia­tívy súkrom­ného trhu.”

file-1474624677-57e4fca591dee

foto: sapie.sk

A práve preto SAPIE vypra­co­vala odpo­rú­ča­nia, ktoré by mali pris­pieť ku efek­tív­nej spo­lu­práci medzi štát­nym a súkrom­ným sek­to­rom. Medzi nimi naprí­klad:

Menej byrok­ra­cie

Nepre­hľadný a kom­pli­ko­vaný sys­tém vedie „pri­naj­lep­šom“ ku strate času a ner­vov, pri­naj­hor­šom ku obrov­ským korupč­ným kau­zám. Zdravá spo­lu­práca súkrom­ného a verej­ného sek­tora vyža­duje trans­pa­rentný a jed­no­du­chý pro­ces s jas­nými výbe­ro­vými kri­té­riami.

Uľah­čené zamest­ná­va­nie ľudí

Vysoké náklady na zamest­nanca spô­so­bené vyso­kými daňami a odvodmi sú hlav­nou pre­káž­kou malých a stred­ných pod­ni­kov pri raste a zamest­ná­vaní nových ľudí.

SAPIE dáva za prí­klad Lotyš­sko, ktoré nedávno schvá­lilo novú daň pre začí­na­júce pod­niky. Plošná mesačná platba €252 za jed­ného zamest­nanca bude zahŕňať všetky dane, sociálne a zdra­votné odvody. Zamest­na­nec ani zamest­ná­va­teľ ďal­šie dane nepla­tia.

Ino­vo­vaný daňový sys­tém

Niž­šie dane by pros­peli kaž­dému biz­nisu, no začí­na­júce pod­niky cítia každé odo­brané euro nie­koľ­ko­ná­sobne viac.

Alian­cia navrhuje zru­še­nie daňo­vých licen­cií pre firmy mlad­šie ako tri roky. Tiež tvrdí, že daňové úľavy pre anjel­ských inves­to­rov by mohli zvý­šiť počet inves­tí­cií v ranej fáze, čo by fir­mám okrem peňazí uľah­čilo aj prí­stup ku skú­se­nos­tiam inves­to­rov.

13254904_1066761403407934_6832686553602688959_o

foto: FB/sapiesk

Niž­šie dane, menej byrok­ra­cie a štát­nych zása­hov, či roz­umná dere­gu­lá­cia by nášmu pod­ni­ka­teľ­skému eko­sys­tému určite neuš­ko­dili. Už treba iba dúfať, že štát nezos­tane iba pri tej jed­no­euro­vej akci­ovke.

Ďal­šie odpo­rú­ča­nia SAPIE, spolu s ana­lý­zou súčas­nej situ­ácie slo­ven­ských star­tu­pov náj­deš v Pries­kume star­tu­pov a ino­va­tív­neho eko­sys­tému na Slo­ven­sku (ENG).

SAPIE vznikla v roku 2014 s cie­ľom repre­zen­to­vať glo­bálne a lokálne ino­va­tívne firmy, zlep­šiť stav IT vzde­lá­va­nia na Slo­ven­sku a pomôcť spo­loč­nos­tiam vyrásť na sve­tovú úro­veň. Dnes zdru­žuje a repre­zen­tuje viac ako 40 slo­ven­ských spo­loč­ností, vrá­tane ESETu, Mar­ti­nusu alebo Kick­re­sume.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: FB/sapiesk 

Pridať komentár (0)