Čo by som v trid­sia­tich pora­dil svojmu 20 roč­nému JA

Lukáš Timko / 7. september 2015 / Tools a produktivita

Pred­ne­dáv­nom som mal 30 rokov. Z neja­kého dôvodu z toho nie som prí­liš nad­šený. Keď som začal hod­no­tiť moje dvad­siate roky, uve­do­mil som si, ako veľa chýb som spra­vil a koľko vecí som sa sti­hol naučiť v tejto dekáde môjho života. Vzišlo z toho nasle­dovné: 11 veci, ktoré som mal vedieť, keď som mal 20…

Ak by som mal mož­nosť… toto by som sám sebe rád pora­dil práve toto!

1. Ces­tuj

Ako dvad­siat­nik máš ešte rela­tívne málo povin­ností, tak choď von do sveta a pre­ces­tuj ho. Keď budeš mať 30, tak sa na ces­to­va­nie budeš poze­rať inak. Budeš pohodl­nejší, navyk­nutý na istý štan­dard, možno budeš mať rodinu, či iné záväzky, a teda ti už bude chý­bať čosi z tej typic­kej mla­díc­kej bez­sta­rost­nosti. Od ces­to­va­nia budeš oča­ká­vať istý kom­fort, budeš chcieť spať v kraj­ších hote­loch a jesť v lep­ších reštau­rá­ciách.

Ako dvad­siat­nik takéto nároky väč­ši­nou ešte nemáš, tak to skús zúžit­ko­vať a za malé peniaze pre­ces­tuj, čo sa dá. Skús naprí­klad rok inten­zívne pra­co­vať a šet­riť, aby si si mohol dopriať mesačné (alebo aj dlh­šie) spoz­ná­va­nie odľah­lých (alebo aj blíz­kych) častí sveta dob­ro­druž­ným a neza­bud­nu­teľ­ným spô­so­bom. Pre­spá­va­nie “pod klo­bú­kom”, pešia turis­tika a malé lacné bis­trá majú svoje čaro, na ktoré budeš neskôr nos­tal­gicky spo­mí­nať. 

Tip: Neces­tuj tam, kam ces­tujú všetci. Choď rad­šej na miesta, kde iní ešte neboli. (No, nie­kto by tam už byť mohol, ale chá­peš. Nie Dis­ne­y­land, ale rad­šej čajové plan­táže na Srí Lanke, pop­rí­pade pik­nik pri aktív­nej sopke na Islande.) Ces­tuj, aby si sa niečo naučil. Ces­tuj, aby si obja­vo­val. Ces­tuj do miest, ktoré sú pre teba výzvou a ktoré z teba uro­bia lep­šieho a uve­do­me­lej­šieho člo­veka. Keď sa vrá­tiš z chu­dob­ných kra­jín, dva krát si rozmys­líš, ako šetrne budeš nará­bať s jed­lom, či si sku­točne kúpiš to naj­lac­nej­šie tričko, alebo či sa budeš spr­cho­vať pol hodiny. Pop­rí­pade si budeš vážiť aj také bežné veci, ako dobrú šálku čaju a domáce potra­viny. A možno dosta­neš chuť tu na Slo­ven­sku niečo nové vybu­do­vať, lebo to uvi­díš na vyspe­lej­ších mies­tach v zahra­ničí. 

2. Buduj

Nestrá­caj čas prá­cou na víziách iných ľudí. V tejto dekáde ešte bez prob­lé­mov zvlád­neš obe­to­vať tro­chu svojho času a pohod­lia, aby ti to neskôr donieslo veľ­ko­lepé výsledky. Poroz­mýš­ľaj nad tým, ako by si svoje oko­lie chcel zme­niť, vylep­šiť. (Viď bod 1) Aj keď si ešte mladý, aj tieto roky sa počí­tajú, takže je lep­šie ich už teraz veno­vať nie­čomu per­spek­tív­nemu, nie­len ich “pre­tr­pieť” a pre­čkať s vidi­nou lep­šej budúc­nosti. Neskôr môžeš zle­ni­vieť a tú vidinu nikdy nedo­siah­nuť, pre­tože stvrd­neš v nud­nej práci, z kto­rej bude ťažké unik­núť. Teraz je ten správny čas nudné pro­stre­die opus­tiť a začať pra­co­vať na nie­čom novom — aj keby hneď išlo o niečo veľmi odvážne, až ťažko zre­a­li­zo­va­teľné. Nikdy nevieš — možno to práve tebe vyjde. 

3. Čítaj

Čítaj každý deň. Čítaj všetko, čo môžeš. Noviny, knihy, maga­zíny, časo­pisy. Nie­lenže si tým tré­nu­ješ mozog, ale nasá­vaš obrov­ské množ­stvo infor­má­cií. Buď selek­tívny a čítaj kva­litné veci, no neza­bú­daj ani na to, že číta­nie musí byť najmä radosť, a preto by ťa malo hlavne baviť. Zaplať si pred­platné náuč­ného mesač­níka, sta­nov si na každý mesiac mini­málne jednu pre­čí­tanú knihu, vytvor si rea­ding list a pomaly spoz­ná­vaj svet očami iných. Nečí­taj len o veciach, ktoré už poznáš. Sú veci, ktoré sám neza­ži­ješ a na ktoré sám neprí­deš.

Práve preto sú knihy také čaro­vné — vďaka nim nepre­ži­ješ len jeden život, ale rovno toľko, koľko si vybe­rieš. Roz­ší­ria ti obzor, naučia ťa mys­lieť spô­so­bom iných kul­túr, pomôžu ti mno­hému poro­zu­mieť, ponúknu ti únik pred nie­kedy neprí­jem­nou rea­li­tou a uro­bia ťa tole­ran­tnej­ším. 

4. Pre­staň toľko poze­rať tele­ví­zor

Nebu­deme sa tvá­riť, že vôbec nič v tele­ví­zií nie je uži­točné a dobré. Len treba, tak ako pri všet­kom, byť selek­tívny a zdra­vým roz­umom si určiť, ktorý prog­ram ti niečo dá a ktorý ti naopak zabije nie­koľko moz­go­vých buniek už pri úvod­ných titul­kách. Tele­ví­zor je médium dvad­sia­teho sto­ri­čia, no aj v tom dvad­sia­tom prvom sa z neho dá veľa zís­kať. Nájdi si správy, ktoré sú naj­me­nej bul­várne a poli­ticky zau­jaté a pra­vi­delne ich sle­duj. Nepo­ze­raj len slo­ven­ské správy, ale aj zahra­ničné, nech máš na vec aj iný pohľad ako ten domáci. (Týmto spô­so­bom si budeš tré­no­vať aj cudzie reči.) Vyčleň zo svojho reper­to­ára všetky pri­mi­tívne rea­lity show odo­hrá­va­júce sa na far­mách a stat­koch a namiesto nich si pozri dobrý film, dis­ku­siu, či doku­ment. Slo­ven­ská a česká pro­duk­cia nerovná sa len Supers­tar a Zámena man­že­liek, a ame­rická pro­duk­cia nerovná sa len Ste­ven Segal a Prci prci prcičky, takže by bolo fajn tie lep­šie vody začať obja­vo­vať. No a samoz­rejme, s ničím, ani s tel­kou to netreba pre­há­ňať. Venuj jej hodinku-dve denne a viac nie. Kazí ti zrak a spá­nok, takže potom už rad­šej siahni po knihe. (Viď bod 3)

5. Kari­éra

Nepra­cuj pre veľké firmy, pop­rí­padne nie teraz. Skús svoj čas a dôveru vlo­žiť do mla­dých nádej­ných pro­jek­tov, ktoré môžu mať veľkú budúc­nosť. Nie­lenže pri ich úspe­choch budeš mať oveľa väčší pocit zados­ťu­či­ne­nia, ale ak to s nimi vyjde aj dlho­dobo, budeš v tých trid­sia­tych rokoch nie­kde úplne inde, ako keby si ostal v ano­nym­nej mase rado­vých zamest­nan­cov. 

6. Dôvera

Ako hovorí staré ruské prí­slo­vie: dôve­ruj, ale pre­ve­ruj. Dôvera ti môže zabiť vzťah, môže zni­čiť tvoje nápady, dokonca ťa pri­pra­viť o pria­te­ľov a ublí­žiť ti. Bez­hra­nične dôve­ro­vať, to je luxus, ktorý si nemô­žeš dovo­liť pri kaž­dom. Nereba byť naivný, ale zase ani para­no­idný. Dôve­ruj ľudom, kým ti nedajú dôvod im nedô­ve­ro­vať! Nie­ktorí ľudia sú na tomto svete len na to, aby s tebou jed­no­du­cho vyj*bali. Skús sa od nich neučiť, len pou­čiť. 

7. Ľudia

Ľudia sú tou naj­lep­šou a záro­veň aj naj­hor­šou vecou, s kto­rou prí­deš do kon­taktu. Ich (vlastne naša) moc spo­číva v tom, že ti pri tých správ­nych pod­mien­kach dokážu život oto­čiť o 180 stup­ňov. Lenže to môže byť dob­rým aj zlým sme­rom. Väč­šina ľudí je v pohode a dajú sa tole­ro­vať, pop­rí­pade zniesť. Veľa z nich sú prie­merní. No nie­ktorí sú úžasní. Obklo­puj sa práve takími ľuďmi, ktorí ti môžu byť vzo­rom a ku kto­rým môžeš vzhlia­dať, pre­tože práve tí ťa dokážu posu­núť dopredu. Ich ambí­cie a vízie budú inšpi­ra­tívne a moti­vu­júce. Ako je už dlh­šie známe, ani tých sku­toč­ných pria­te­ľov nemu­síš mať na každý prst desať. Stačí menší klub vyvo­le­ných a ove­re­ných časom. Koniec kon­cov, nemô­žeš ani so všet­kými vychá­dzať. To proste nejde. 

8. Zhod­noť čas

Nestrá­caj čas s ľuďmi, kto­rým neve­ríš. Nestrá­caj čas s priateľom/priateľkou, ktorý/a ťa pod­vá­dza. Nestrá­caj čas s pria­teľmi, ktorí sa k tebe necho­vajú tak, ako sa ty cho­váš k nim (za pred­po­kladu, že sa k nim cho­váš dobre). Jed­no­du­cho pove­dané, nehádž pra­sa­tám perly. Jed­no­du­cho ich neoce­nia. 

Nemeš­kaj! Váž si čas iných ľudí. Ak meš­káš, zrejme ti na nich a ich čase nezá­leží, alebo si mys­líš, že si niečo viac a že by preto mali čakať oni na teba. Nie­ktorí ti pove­dia, že meš­kať je v poriadku. (Nie je.) Iní budú zase tvr­diť, že sú jed­no­du­cho takí. Práve preto by si ich mal pre­hod­no­tiť.

9. Zly­ha­nie

Také poriadné zly­ha­nie ťa toho môže dosť naučiť, či už ide o prácu, lásku, socia­li­zo­va­nie, spo­lu­bý­va­nie, pria­teľ­stvo, či biz­nis. Na nálade ti síce nepridá, ale ak už k tomu príde, snaž sa z toho rýchlo otriasť a hlavne sa s toho pou­čiť. Na dru­hej strane, nie­ktoré zly­ha­nia poriadne zabo­lia a bude im treba nechať čas na pre­bo­le­nie. Ani to netreba prí­liš náh­liť a na pou­če­nie si musíš nechať čas. Ak sa ale úspešne pou­číš, bude to zna­me­nať jediné — nie­lenže si zly­hal, ale si sa aj zlep­šil. 

10. Úspech

Neexis­tuje bod, v kto­rom si môžeš pove­dať, že si uspel. Určite nie vo svo­jich 20 rokoch. V momente, keď si niečo také povieš, pre­sta­neš na sebe pra­co­vať a budeš stag­no­vať. A stag­ná­cia je vra­hom všet­kej kre­a­ti­vity, napre­do­va­nia, úspe­chov a moti­vá­cie. Takže namiesto spo­koj­ného tľap­ka­nia po pleci a vylo­že­nia nôh si hneď urči ďal­šiu métu, ktorú chceš dosiah­nuť.

11. Trpez­li­vosť

Buď trpez­livý. Nič, čo je sku­točne dobré nepríde len tak ľahko a rýchlo. Nič, čo má sku­točnú hod­notu, nebude možné vybu­do­vané za minútu. Trpez­li­vosti sa treba naučiť, to je pravda, ale už od začiatku sa musiš pri­pra­viť na to, že ak chceš niečo sku­točne dobré, ľahké to nebude. Plá­nuj dlho­dobo, mysli nanaj­výš v rokoch, pra­cuj dlhé mesiace a ži pre každý jeden deň. 

Zdroj: blog.growth.supply

Pridať komentár (0)