Čo sa to na Slo­ven­sku deje? Prečo všetci mladí bývajú stále s mamou?!

Martin Bohunický / 5. novembra 2015 / Tools a produktivita

Ak máš od 20 do 30 a stále žiješ s rodičmi, nie si na tom vôbec zle.

Podľa šta­tis­tík si na tom rov­nako, ako pri­bližne polo­vica tvo­jich roves­ní­kov. Podľa výskumu žije v USA 48,8% 25-roč­ných stále so svo­jimi rodičmi. To je v porov­naní s rokom 1999 dvoj­ná­so­bok! A na Slo­ven­sku na tom nie sme inak. Prá­veže ešte pod­statne hor­šie. Podľa šta­tis­tík Euros­tatu sa toto číslo pohy­buje v cif­rách nad 85%! Treba však objek­tívne pri­znať, že tento údaj je skres­lený, pre­tože mnoho štu­den­tov nezme­nilo svoj trvalý pobyt, hoci už bývajú naprí­klad v pod­nájme. To nič nemení na závaž­nosti situ­ácie.

Čo sa stalo? Čo sa zme­nilo v porov­naní s dobou, keď mladí v osem­nás­tke ute­kali do najb­liž­šej mož­nej uby­tovne, len aby mohli žiť sami na svoju zod­po­ved­nosť?

Exis­tuje nie­koľko dôvo­dov, prečo stále viac a viac mla­dých ľudí stráca odvahu na vysťa­ho­va­nie sa. Prvým a hlav­ným dôvo­dom je žalostný stav pra­cov­ného trhu. Neza­mest­na­nosť mla­dých je v súčas­nosti obrov­ská, vyš­šia ako kedy­koľ­vek pred­tým. A keď sa aj mla­dému člo­veku podarí nájsť si prácu, zvy­čajne býva totálne nedo­ce­nený. Nemu­sím sa roz­pi­so­vať o tom, ako zamest­ná­va­te­lia tla­čia mzdy dole, lebo dopyt výrazne pre­vy­šuje ponuku.

Ďalší prob­lém vidím v nájme. Tam, kde je práca a prí­le­ži­tosť, teda v Bra­ti­slave, zapla­tíš tak 500 – 600 eur mesačne. A zamest­ná­va­teľ ti dá kata­stro­fál­nych 400 – 500. Čiže býva­nie sám neutiah­neš. Tak si nasťa­hu­ješ fra­jerku. Dokopy máte 1000, 600 ide na nájom a za zvy­šok sa aku­rát tak najete. Do budúc­nosti neušet­ríš ani cent a sny o vlast­nom bývaní sa rozp­lynú v prie­behu sekúnd.

Je dosť smutné, že tento sce­nár nie je nezvy­čajný, prá­veže pomerne bežný. Keď k tomu pri­rá­taš ešte štu­dent­skú pôžičku, ktorá (našťas­tie) nie je na Slo­ven­sku taká bežná a v takých čias­tkach, ako v USA, si v poriad­nych prob­lé­moch. Dnes už všetci rie­šia spo­lu­bý­va­nie a bude to stále čas­tej­šie. Tak to aspoň využi vo svoj pros­pech. Keď sa ťa nie­kto spýta, tak povedz, že máš sta­rých spo­lu­bý­va­jú­cich. Nikto si to nevšimne.

Pridať komentár (0)